Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
Pogodbenice na vseh ravneh priznavajo, spodbujajo in podpirajo delo ustreznih nevladnih organizacij in civilne družbe, dejavnih na področju boja proti nasilju nad ženskami, in vzpostavijo učinkovito sodelovanje s temi organizacijami.
 
0 – vprašanja ne regulira zakon/politika oziroma obstoječe določilo ni skladno s standardom v Konvenciji (standard iz Konvencije se šteje za minimalni standard);
1 – regulacija obstaja, a ne dosega standarda Konvencije (v določbi in/ali v uporabi);
2 – dosežen je standard Konvencije oziroma je blizu standardu v določbi;
3 - dosežen je standard Konvencije oziroma je blizu standardu v določbi in v uporabi;
4 – vprašanje je v državi urejeno bolje kot v standardu Konvencije.
Splošna ocena 9. člena Nevladne organizacije in civilna družbo
Primerjava med državami 9. člena Nevladne organizacije in civilna družbo
VPRAŠANJA
 
a. Ali obstaja zakon, ki ureja delovanje nevladnih organizacij, in/ali civilne družbe? Kakšen je status nevladnih organizacij? Ali obstaja zakon ali podzakonski akt, ki ureja delo nevladnih organizacij v zvezi s preprečevanjem in bojem proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini? Ali so bile nevladne organizacije priznane v državnem, regionalnem ali lokalnem zakonodajnem okvirju kot aktivne izvajalke storitev, nosilke javnih javno financiranih kampanj ali druge vrste aktivnosti/dejavnosti na tem področju (na primer, s spremljanjem ali poročanjem, itd.)? Navedite zakonodajno podlago in vlogo, ki je dodeljena nevladnih organizacij.
Odgovor: S spremembo Zakona v preprečevanju nasilja v družini (ZPND)1 se je spremenil prvi odstavek 17. člena (Nevladne organizacije), ki se glasi:

 (1) Nevladne organizacije s področja obravnave in zaščite proti nasilju v okviru svojih programov nudijo zaščito in psihosocialno pomoč žrtvam, organizirajo programe za učenje povzročiteljev nasilja o nenasilnem vedenju v medosebnih odnosih z namenom preprečevanja nadaljnjega nasilja in spreminjanja nasilnih vedenjskih vzorcev ter sodelujejo z organi in organizacijami z različnih področij, kot so: policija, državno tožilstvo, sodišče, center za socialno delo, zdravstvene organizacije, vzgojno-izobraževalni zavodi.
(2) Nevladne organizacije sodelujejo z organi in organizacijami pri obravnavanju posameznih primerov žrtev in povzročiteljev nasilja. Nevladne organizacije se v okviru programov, ki jih izvajajo, vključujejo tudi v neposredno izvedbo ukrepov za zaščito žrtve.
 
Za več podatkov glejte odgovor pod vprašanjem za leto 2015.
a. Ali obstaja zakon, ki ureja delovanje nevladnih organizacij, in/ali civilne družbe? Kakšen je status nevladnih organizacij? Ali obstaja zakon ali podzakonski akt, ki ureja delo nevladnih organizacij v zvezi s preprečevanjem in bojem proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini? Ali so bile nevladne organizacije priznane v državnem, regionalnem ali lokalnem zakonodajnem okvirju kot aktivne izvajalke storitev, nosilke javnih javno financiranih kampanj ali druge vrste aktivnosti/dejavnosti na tem področju (na primer, s spremljanjem ali poročanjem, itd.)? Navedite zakonodajno podlago in vlogo, ki je dodeljena nevladnih organizacij.
Odgovor: S spremembo Zakona v preprečevanju nasilja v družini (ZPND)1 se je spremenil prvi odstavek 17. člena (Nevladne organizacije), ki se glasi:

 (1) Nevladne organizacije s področja obravnave in zaščite proti nasilju v okviru svojih programov nudijo zaščito in psihosocialno pomoč žrtvam, organizirajo programe za učenje povzročiteljev nasilja o nenasilnem vedenju v medosebnih odnosih z namenom preprečevanja nadaljnjega nasilja in spreminjanja nasilnih vedenjskih vzorcev ter sodelujejo z organi in organizacijami z različnih področij, kot so: policija, državno tožilstvo, sodišče, center za socialno delo, zdravstvene organizacije, vzgojno-izobraževalni zavodi.
(2) Nevladne organizacije sodelujejo z organi in organizacijami pri obravnavanju posameznih primerov žrtev in povzročiteljev nasilja. Nevladne organizacije se v okviru programov, ki jih izvajajo, vključujejo tudi v neposredno izvedbo ukrepov za zaščito žrtve.
 
Za več podatkov glejte odgovor pod vprašanjem za leto 2015.
MINUS
b. Na splošno, so bile nevladne organizacije dejavne na tem področju? Ali lahko navedete število organizacij, ki se ukvarjajo s problemom nasilja nad ženskami in nasilja v družini in vrsto dejavnosti (ponudniki storitev, spremljanje, usmerjeno v raziskovalno dejavnost ali/in politiko, itd.), število uporabnic/uporabnikov, itd.? Ali obstajajo državne, regionalne in lokalne mreže teh nevladnih organizacij? Kakšna je njihova vloga? Ali nevladne organizacije sodelujejo z državnimi/drugimi akterji za zaščito, preprečevanje, pregon, kaznovanje in/ali pomoč žrtvam? Če je odgovor pritrdilen, navedite način dela. Če obstaja usklajevanje in sodelovanje med nevladnimi organizacijami in državnimi organi, ali je to institucionalizirano v okvirju pravnih ali političnih dokumentov, ali je bolj neformalne narave? Prosimo, navedite.
Odgovor: Nevladne organizacije nudijo pomoč in podporo žrtvam nasilja pri reševanju težav, do katerih pride zaradi doživljanja nasilja. Prav tako igrajo izjemno pomembno vlogo pri razvoju programov pomoči, zakonodaje in politike na področju nasilja nad ženskami in nasilja v družini.

Nevladne organizacije opozarjajo na nepravilnosti na terenu in predlagajo spremembe zakonov. V letu 2016 smo nevladne organizacije sodelovale v delovni skupini za pripravo Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND)1, ki je začel veljati 19. 11. 2016. Sprejetje te novele je najpomembnejša sprememba na tem področju v letu 2016. 

Za več podatkov glejte odgovor pod vprašanjem za leto 2015.
b. Na splošno, so bile nevladne organizacije dejavne na tem področju? Ali lahko navedete število organizacij, ki se ukvarjajo s problemom nasilja nad ženskami in nasilja v družini in vrsto dejavnosti (ponudniki storitev, spremljanje, usmerjeno v raziskovalno dejavnost ali/in politiko, itd.), število uporabnic/uporabnikov, itd.? Ali obstajajo državne, regionalne in lokalne mreže teh nevladnih organizacij? Kakšna je njihova vloga? Ali nevladne organizacije sodelujejo z državnimi/drugimi akterji za zaščito, preprečevanje, pregon, kaznovanje in/ali pomoč žrtvam? Če je odgovor pritrdilen, navedite način dela. Če obstaja usklajevanje in sodelovanje med nevladnimi organizacijami in državnimi organi, ali je to institucionalizirano v okvirju pravnih ali političnih dokumentov, ali je bolj neformalne narave? Prosimo, navedite.
Odgovor: Nevladne organizacije nudijo pomoč in podporo žrtvam nasilja pri reševanju težav, do katerih pride zaradi doživljanja nasilja. Prav tako igrajo izjemno pomembno vlogo pri razvoju programov pomoči, zakonodaje in politike na področju nasilja nad ženskami in nasilja v družini.

Nevladne organizacije opozarjajo na nepravilnosti na terenu in predlagajo spremembe zakonov. V letu 2016 smo nevladne organizacije sodelovale v delovni skupini za pripravo Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND)1, ki je začel veljati 19. 11. 2016. Sprejetje te novele je najpomembnejša sprememba na tem področju v letu 2016. 

Za več podatkov glejte odgovor pod vprašanjem za leto 2015.
MINUS
[1] Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND), Ur. l. RS, št. 16/08 in 68/16.

Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.