Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
8. člen - Finančni viri
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
8. člen - Finančni viri
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
8. člen - Finančni viri
Pogodbenice dodelijo zadostne finančne in človeške vire za ustrezno izvajanje celostne politike, ukrepov in programov za preprečevanje vseh oblik nasilja in boj proti njim, ki jih zajema področje uporabe te konvencije, vključno s tistimi, ki jih izvajajo nevladne organizacije in civilna družba.
 
0 – vprašanja ne regulira zakon/politika oziroma obstoječe določilo ni skladno s standardom v Konvenciji (standard iz Konvencije se šteje za minimalni standard);
1 – regulacija obstaja, a ne dosega standarda Konvencije (v določbi in/ali v uporabi);
2 – dosežen je standard Konvencije oziroma je blizu standardu v določbi;
3 - dosežen je standard Konvencije oziroma je blizu standardu v določbi in v uporabi;
4 – vprašanje je v državi urejeno bolje kot v standardu Konvencije.
Splošna ocena 8. člena Finančni viri
Primerjava med državami 8. člena Finančni viri
VPRAŠANJA
 
a. Ali so sprejeti zakoni in politike o celostnem pristopu sledili ustrezni oceni o stroških njihovega izvajanja? Prosimo, navedite, koliko je bilo predvidenih in razdeljenih sredstev za izvajanje teh zakonov/politik. Kdo so bili končni upravičenci finančnih sredstev? Komu so bila finančna sredstva namenjena (državne institucije, regionalne in/ali lokalne, nevladne organizacije, neodvisne institucije, itd.) - navedite. So bila sredstva zagotovljena iz virov javnega financiranja? Če je odgovor pritrdilen, je bilo iz državnega, lokalnega ali regionalnega proračuna? Ali je bilo (so)financiranje omogočeno s strani mednarodne organizacije, donacije iz gospodarstva, iz donacij, ki so bile zbrane v kampanji ali drugo? Prosimo, navedite.
Odgovor: Programe socialnega varstva, kamor spadajo programi za preprečevanje nasilja, obravnavo žrtev nasilja in programi za delo s povzročitelji nasilja sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

V letu 2016 je bil sprejet in je začel veljati Pravilnik o sofinanciranju socialnovarstvenih programov1, ki določa področja in vrste socialnovarstvenih programov, kadrovske in prostorske pogoje, pogoje glede tehnične opremljenosti glede na vrsto socialnovarstvenega programa, ustrezen delež finančnih virov, merila za sofinanciranje programov, način njihovega financiranja, spremembo obsega in aktivnosti programa ter spremljanje in vrednotenje programov.
PLUS
a. Ali so sprejeti zakoni in politike o celostnem pristopu sledili ustrezni oceni o stroških njihovega izvajanja? Prosimo, navedite, koliko je bilo predvidenih in razdeljenih sredstev za izvajanje teh zakonov/politik. Kdo so bili končni upravičenci finančnih sredstev? Komu so bila finančna sredstva namenjena (državne institucije, regionalne in/ali lokalne, nevladne organizacije, neodvisne institucije, itd.) - navedite. So bila sredstva zagotovljena iz virov javnega financiranja? Če je odgovor pritrdilen, je bilo iz državnega, lokalnega ali regionalnega proračuna? Ali je bilo (so)financiranje omogočeno s strani mednarodne organizacije, donacije iz gospodarstva, iz donacij, ki so bile zbrane v kampanji ali drugo? Prosimo, navedite.
Odgovor: Programe socialnega varstva, kamor spadajo programi za preprečevanje nasilja, obravnavo žrtev nasilja in programi za delo s povzročitelji nasilja sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

V letu 2016 je bil sprejet in je začel veljati Pravilnik o sofinanciranju socialnovarstvenih programov1, ki določa področja in vrste socialnovarstvenih programov, kadrovske in prostorske pogoje, pogoje glede tehnične opremljenosti glede na vrsto socialnovarstvenega programa, ustrezen delež finančnih virov, merila za sofinanciranje programov, način njihovega financiranja, spremembo obsega in aktivnosti programa ter spremljanje in vrednotenje programov.

Socialnovarstveni programi so namenjeni preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva na naslednjih področjih, kamor spada tudi področje preprečevanja nasilja, programi za pomoč žrtvam nasilja in programi za delo s povzročitelji nasilja.

V letu 2015 je MDDSZ sofinanciralo 35 programov, namenjenih preprečevanju nasilja (področje 1 glede na mrežo socialnovarstvenih programov po Resoluciji), od tega je bilo 26 (v letih 2012 do 2014 jih je bilo 23) programov vključenih v večletno sofinanciranje, kar zagotavlja stabilno delovanje programa (C programi). En program je bil sofinanciran za eno leto (B programi), osem programov (polletni B programi) pa je MDDSZ sofinanciralo za pol leta. Sredi junija 2015 je namreč MDDSZ za obdobje od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 objavilo dodaten Javni razpis za sofinanciranje 16 programov socialnega varstva na področju preprečevanja in obravnave žrtev nasilja v letu 2015. V enotni sistem evalviranja socialnovarstvenih programov je vključenih 26 programov2.

Med vsemi programi za preprečevanje nasilja je bilo 22 programov, ki uporabnicam in uporabnikom nudijo ležišča (nastanitveni programi). V tem sklopu so programi materinskih domov (sedem programov), 14 programov varnih hiš, zatočišč in kriznih centrov ter tudi en svetovalni program (Nasilje nad invalidnimi osebami Društva Vizija). Poleg tega je MDDSZ sofinanciralo še 10 svetovalnic, dva programa za povzročitelje nasilja, en preventivni program za preprečevanje nasilja nad starejšimi ter en program telefonskega svetovanja3.

Glede regijske pokritosti s programi za preprečevanje nasilja, ki jih sofinancira MDDSZ, ugotavljamo, da so bili nastanitveni programi uporabnikom na voljo v vseh regijah, z izjemo zasavske in primorsko-notranjske regije. V letu 2015 je bilo 11 enot materinskih domov ter 28 enot varnih hiš, zatočišč in kriznih centrov. Programi za povzročitelje nasilja so bili na voljo v devetih regijah, z izjemo posavske, primorsko-notranjske ter zasavske regije, preventivni program za preprečevanje nasilja nad starejšimi pa je bil na voljo v savinjski, osrednjeslovenski ter primorsko-notranjski regiji. Svetovalnice so bile na voljo v petih regijah, podravski, posavski, osrednjeslovenski, gorenjski ter obalno-kraški regiji. Od tega sta dva svetovalna programa dostopna uporabnicam in uporabnikom iz celotne Slovenije. Tudi program telefonskega svetovanja dostopen uporabnicam in uporabnikom iz celotne Slovenije. S programi za preprečevanje nasilja tako ostaja povsem nepokrita zasavska regija4.

V letu 2015 je za programe preprečevanja in obravnave nasilja v okviru socialnovarstvenih programov, ki jih financira MDDSZ  namenjenih 2.459.045,31 EUR5.

Skupno so programi za preprečevanje nasilja v letu 2015 pridobili 4.050.229,8 EUR sredstev, od tega je MDDSZ financiral programe v največ 80 %, v povprečju pa v 60,8 %6.

Za več podatkov glejte odgovor pod vprašanjem za leto 2015.

 

MINUS
b. Ali je v zadnjih dveh letih prišlo do spremembe glede vira financiranja celostnih politik, navedite in komentirajte.
Odgovor: V letu 2016 je bil sprejet in je začel veljati Pravilnik o sofinanciranju socialnovarstvenih programov1, ki določa področja in vrste socialnovarstvenih programov, kadrovske in prostorske pogoje, pogoje glede tehnične opremljenosti glede na vrsto socialnovarstvenega programa, ustrezen delež finančnih virov, merila za sofinanciranje programov, način njihovega financiranja, spremembo obsega in aktivnosti programa ter spremljanje in vrednotenje programov.
 
S spremembo Zakona v preprečevanju nasilja v družini (ZPND)7 se je dodal novi 17.a člen (Sredstva iz proračuna), ki se glasi:

Iz proračuna Republike Slovenije se zagotavljajo sredstva za:
-        izvajanje nalog iz nacionalnega programa;
-        spremljanje in preučevanje stanja na področju nasilja;
-        usposabljanje s področja nasilja, zlasti nasilja nad otroki, vključujoč spolno zlorabo otrok;
-        financiranje programov prepoznavanja in učenja veščin pozitivnega starševstva na področju vzgoje otrok;
-        oblikovanje ukrepov za preprečevanje nasilja, spremljanje izvajanja in ocenjevanje učinkovitosti teh ukrepov s pripravo predlogov za izboljšanje;
-        pripravo, medresorsko usklajevanje in izvajanje programov preprečevanja nasilja;
-        sofinanciranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti na področju preprečevanja nasilja.
 
Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 
b. Ali je v zadnjih dveh letih prišlo do spremembe glede vira financiranja celostnih politik, navedite in komentirajte.
Odgovor: V letu 2016 je bil sprejet in je začel veljati Pravilnik o sofinanciranju socialnovarstvenih programov1, ki določa področja in vrste socialnovarstvenih programov, kadrovske in prostorske pogoje, pogoje glede tehnične opremljenosti glede na vrsto socialnovarstvenega programa, ustrezen delež finančnih virov, merila za sofinanciranje programov, način njihovega financiranja, spremembo obsega in aktivnosti programa ter spremljanje in vrednotenje programov.
 
S spremembo Zakona v preprečevanju nasilja v družini (ZPND)7 se je dodal novi 17.a člen (Sredstva iz proračuna), ki se glasi:

Iz proračuna Republike Slovenije se zagotavljajo sredstva za:
-        izvajanje nalog iz nacionalnega programa;
-        spremljanje in preučevanje stanja na področju nasilja;
-        usposabljanje s področja nasilja, zlasti nasilja nad otroki, vključujoč spolno zlorabo otrok;
-        financiranje programov prepoznavanja in učenja veščin pozitivnega starševstva na področju vzgoje otrok;
-        oblikovanje ukrepov za preprečevanje nasilja, spremljanje izvajanja in ocenjevanje učinkovitosti teh ukrepov s pripravo predlogov za izboljšanje;
-        pripravo, medresorsko usklajevanje in izvajanje programov preprečevanja nasilja;
-        sofinanciranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti na področju preprečevanja nasilja.
 
Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 
MINUS
c. Ali so sprejeti zakoni in izvajanje celostnih politik sledili ustreznim kadrovskim zahtevam? So ukrepom sledila nova zaposlovanja, spreminjanje delovnih nalog, nova zaposlovanja za izvajanje novih nalog, in/ali so sledile nove naloge, zadolžitve in odgovornosti v okvirju obstoječih kadrov. Prosimo, navedite.
Odgovor:

Pravilnik o sofinanciranju socialnovarstvenih programov1 je začel veljati 2016.

Za več glejte odgovor pod vprašanjem a.

c. Ali so sprejeti zakoni in izvajanje celostnih politik sledili ustreznim kadrovskim zahtevam? So ukrepom sledila nova zaposlovanja, spreminjanje delovnih nalog, nova zaposlovanja za izvajanje novih nalog, in/ali so sledile nove naloge, zadolžitve in odgovornosti v okvirju obstoječih kadrov. Prosimo, navedite.
Odgovor:

Pravilnik o sofinanciranju socialnovarstvenih programov1 je začel veljati 2016.

Za več glejte odgovor pod vprašanjem a.

MINUS

[1] Pravilnik o sofinanciranju socialnovarstvenih programov, Ur. l. RS, št. 70/16.

[2] Smolej Jež, S., Kovač, N., Vidrih, N., Žiberna, V. (2016) Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva, Poročilo o izvajanju programov v letu 2015, Končno poročilo, Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za socialne zadeve. Dostopno preko: https://www.irssv.si/upload2/SVP%20koncno_16.%205.%202016.pdf, 21. 11. 2016.

[3] Smolej Jež, S., Kovač, N., Vidrih, N., Žiberna, V. (2016) Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva, Poročilo o izvajanju programov v letu 2015, Končno poročilo, Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za socialne zadeve. Dostopno preko: https://www.irssv.si/upload2/SVP%20koncno_16.%205.%202016.pdf, 21. 11. 2016.

[4] Smolej Jež, S., Kovač, N., Vidrih, N., Žiberna, V. (2016) Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva, Poročilo o izvajanju programov v letu 2015, Končno poročilo, Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za socialne zadeve. Dostopno preko: https://www.irssv.si/upload2/SVP%20koncno_16.%205.%202016.pdf, 21. 11. 2016.

[5] Dopis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za socialne zadeve, Ferlan Istinič, M. Posredovanje podatkov povezanih s preprečevanjem nasilja, z dne 2. 10. 2015.

[6] Smolej Jež, S., Kovač, N., Vidrih, N., Žiberna, V. (2016) Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva, Poročilo o izvajanju programov v letu 2015, Končno poročilo, Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za socialne zadeve. Dostopno preko: https://www.irssv.si/upload2/SVP%20koncno_16.%205.%202016.pdf, 21. 11. 2016.


[7] Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND), Ur. l. RS, št. 16/08 in 68/16.
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.