Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
59. člen - Prebivališče
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
59. člen - Prebivališče
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
59. člen - Prebivališče
1. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da žrtve, katerih prebivališče je odvisno od zakončevega ali partnerjevega, kakor ga priznava notranje pravo, ob prenehanju zakonske zveze ali razmerja zaradi posebej težkih razmer na zaprosilo prejmejo samostojno dovoljenje za prebivanje, ne glede na trajanje zakonske zveze ali razmerja. Pogoje v zvezi z odobritvijo in veljavnostjo samostojnega dovoljenja za prebivanje določa notranje pravo.

2. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da lahko žrtve dosežejo začasno zaustavitev izgona, sproženo zaradi prebivališča, ki je odvisen od zakončevega ali partnerjevega, kakor ga priznava notranje pravo, kar jim omogoča, da zaprosijo za samostojno dovoljenje za prebivanje.

3. Pogodbenice izdajo obnovljivo dovoljenje za prebivanje žrtvam v enem od naslednjih dveh primerov ali v obeh:
a. kadar pristojni organ meni, da je njihovo bivanje nujno zaradi osebnega položaja;
b. kadar pristojni organ meni, da je njihovo bivanje nujno zaradi njihovega sodelovanja s pristojnimi organi pri preiskavi ali v kazenskih postopkih.

4. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da lahko žrtve prisilnih porok, ki so privedene v drugo državo zaradi sklenitve zakonske zveze in ki so zaradi tega izgubile prebivališče v državi, kjer običajno prebivajo, to prebivališče ponovno pridobijo.
 
0 – vprašanja ne regulira zakon/politika oziroma obstoječe določilo ni skladno s standardom v Konvenciji (standard iz Konvencije se šteje za minimalni standard);
1 – regulacija obstaja, a ne dosega standarda Konvencije (v določbi in/ali v uporabi);
2 – dosežen je standard Konvencije oziroma je blizu standardu v določbi;
3 - dosežen je standard Konvencije oziroma je blizu standardu v določbi in v uporabi;
4 – vprašanje je v državi urejeno bolje kot v standardu Konvencije.
Splošna ocena 59. člena Prebivališče
Primerjava med državami 59. člena Prebivališče
VPRAŠANJA
 
a. Ali lahko žrtev nasilja poišče in dobi dovoljenje za neodvisno in samostojno prebivanje v primerih, ko je njen status odvisen od partnerjevega ali moževega statusa, kot je določeno v 1. odstavku 59. člena - primeri posebno težkih okoliščin, ne glede na trajanje zakonske ali izven zakonske zveze?
Odgovor: Problematika dela s tujkami je v brezizhodnosti njihovega položaja, še posebno, če nimajo urejenega dovoljenja za stalno bivanje. Sredstev za preživljanje v primerih, ko imajo dovoljenje le za začasno bivanje, nimajo, v svojo državo pogosto ne morejo zaradi skupnih otrok, tudi če bi se želele vrniti (družinske zadeve na sodišču se niso urejene), očetje so praviloma slovenski državljani in zahtevajo skrbništvo ali vsaj redne stike z otroki. Delo kot tujke težko dobijo, pogosto ne znajo tudi jezika, prihajajo pa tudi iz oddaljenih držav (Tajska, Filipini, Ukrajina, Dominikanska republika). Pogojev za stalno bivanje brez zagotovitve stalnega vira preživljanja (pred odhodom od doma je bil to mož/ partner) nikakor ne morejo izpolniti, če se želijo ločiti od nasilneža. Tako so te tujke v začaranem krogu, povsem materialno odvisne od nasilnega moža1.
PLUS
a. Ali lahko žrtev nasilja poišče in dobi dovoljenje za neodvisno in samostojno prebivanje v primerih, ko je njen status odvisen od partnerjevega ali moževega statusa, kot je določeno v 1. odstavku 59. člena - primeri posebno težkih okoliščin, ne glede na trajanje zakonske ali izven zakonske zveze?
Odgovor: Problematika dela s tujkami je v brezizhodnosti njihovega položaja, še posebno, če nimajo urejenega dovoljenja za stalno bivanje. Sredstev za preživljanje v primerih, ko imajo dovoljenje le za začasno bivanje, nimajo, v svojo državo pogosto ne morejo zaradi skupnih otrok, tudi če bi se želele vrniti (družinske zadeve na sodišču se niso urejene), očetje so praviloma slovenski državljani in zahtevajo skrbništvo ali vsaj redne stike z otroki. Delo kot tujke težko dobijo, pogosto ne znajo tudi jezika, prihajajo pa tudi iz oddaljenih držav (Tajska, Filipini, Ukrajina, Dominikanska republika). Pogojev za stalno bivanje brez zagotovitve stalnega vira preživljanja (pred odhodom od doma je bil to mož/ partner) nikakor ne morejo izpolniti, če se želijo ločiti od nasilneža. Tako so te tujke v začaranem krogu, povsem materialno odvisne od nasilnega moža1.

Tujke z dovoljenjem za začasno bivanje lahko bivanje namreč podaljšajo samo na podlagi:
- združitve družine,
- zaposlitve ali
- študija.

Glede na to, da uporabnice običajno želijo razvezo zakonske zveze, jim tako za podaljšanje ostaneta samo zaposlitev in študij, kar pa največkrat ni možno. Delo kot tujke težko dobijo, pogosto ne znajo tudi jezika, prihajajo pa tudi iz oddaljenih držav (Tajska, Filipini, Ukrajina, Dominikanska republika).

Pogojev za stalno bivanje brez zagotovitve stalnega vira preživljanja (pred odhodom od doma je bil to mož/ partner) nikakor ne morejo izpolniti, če se želijo ločiti od povzročitelja nasilja. Tako so te tujke v začaranem krogu, povsem materialno odvisne od nasilnega partnerja oz. moža.
MINUS
b. Ali obstajajo jamstva, ki preprečujejo, da žrtve nasilja nad ženskami ne bodo utrpele izgona v primerih, ko je bil nasilnemu partnerju zavrnjen status ali je bil izgnan? Če je odgovor pritrdilen, navedite kriterije, ki jih mora žrtev izpolnjevati, da dobi stalno prebivališče ali humanitarni status?
Odgovor: Trenutna zakonodaja ne ureja izrecne prepovedi izgona žrtev, katerih status je vezan na status povzročitelja.2
b. Ali obstajajo jamstva, ki preprečujejo, da žrtve nasilja nad ženskami ne bodo utrpele izgona v primerih, ko je bil nasilnemu partnerju zavrnjen status ali je bil izgnan? Če je odgovor pritrdilen, navedite kriterije, ki jih mora žrtev izpolnjevati, da dobi stalno prebivališče ali humanitarni status?
Odgovor: Trenutna zakonodaja ne ureja izrecne prepovedi izgona žrtev, katerih status je vezan na status povzročitelja.2
MINUS
c. Kakšni so pogoji za podaljšanje dovoljenja za prebivanje? Ali se ujemajo s tistimi, opredeljenimi v 3. odstavku 59. člena Konvencije?
Odgovor: Podatke bomo vstavili naknadno.
c. Kakšni so pogoji za podaljšanje dovoljenja za prebivanje? Ali se ujemajo s tistimi, opredeljenimi v 3. odstavku 59. člena Konvencije?
Odgovor: Podatke bomo vstavili naknadno.
MINUS
d. Kakšen je status žrtve prisilne poroke, ki je privedena v drugo državo, da bi se poročila? Ali lahko ponovno pridobi status v državi, če tam stalno prebiva?
Odgovor: Podatke bomo vstavili naknadno.
d. Kakšen je status žrtve prisilne poroke, ki je privedena v drugo državo, da bi se poročila? Ali lahko ponovno pridobi status v državi, če tam stalno prebiva?
Odgovor: Podatke bomo vstavili naknadno.
MINUS
e. Ali je vaša država izrekla pridržek v zvezi s tem členom? Če je odgovor pritrdilen, prosimo, navedite podrobnosti.
Odgovor: Država še ni ratificirala Konvencije.
e. Ali je vaša država izrekla pridržek v zvezi s tem členom? Če je odgovor pritrdilen, prosimo, navedite podrobnosti.
Odgovor: Država še ni ratificirala Konvencije.
MINUS
[1] Vprašalnik za Sekcijo za varne hiše, materinske domove in sorodne organizacije v Sloveniji, ki deluje pri Socialni zbornici Slovenije pri Socialni zbornici izpolnjen s strani Društva SOS telefon (2015).
[2] Bervar Sternad, K. (2016) Odgovori na vprašanja glede Istanbulske konvencije. Interno gradivo.
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.