Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
56. člen - Zaščitni ukrepi
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
56. člen - Zaščitni ukrepi
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
56. člen - Zaščitni ukrepi
1. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zaščito pravic in interesov žrtev, vključno z njihovimi posebnimi potrebami, ki jih imajo kot priče, v vseh fazah preiskovanja in sodnih postopkov, zlasti:
a. zagotavljajo njihovo zaščito ter zaščito njihovih družin in prič pred ustrahovanjem, maščevanjem in ponovno viktimizacijo;
b. zagotavljajo obveščenost žrtev, vsaj v primerih, ko bi bile lahko žrtve in družine v nevarnosti, kadar storilec pobegne ali je na prostosti začasno ali dokončno;
c. seznanijo žrtve, pod pogoji, ki jih določa notranje pravo, z njihovimi pravicami in storitvami, ki so jim na voljo, in posledicami njihove pritožbe, obtožbe, splošnim napredkom preiskave ali postopkov in z njihovo vlogo v njih, pa tudi o izidu njihovega primera;
d. omogočajo žrtvam zaslišanje v skladu s postopkovnimi pravili notranjega prava, predložitev dokazov in možnost, da predstavijo svoja stališča, potrebe in skrbi neposredno ali prek posrednika in jih obravnavajo;
e. preskrbijo žrtvam ustrezne podporne storitve, tako da so njihove pravice in interesi ustrezno predstavljeni in upoštevani;
f. zagotovijo, da se lahko sprejmejo ukrepi za zaščito zasebnosti žrtve in njene podobe;
g. zagotovijo, da se žrtve izognejo stiku s storilci v prostorih sodišča in organov pregona, kadar je to mogoče;
h. preskrbijo žrtvam neodvisnega in primernega tolmača, kadar so žrtve stranke v postopku ali ko predložijo dokaze;
i. omogočajo žrtvam pričanje v skladu z določbami notranjega prava v sodni dvorani, ne da bi bile tam navzoče ali vsaj brez navzočnosti domnevnega storilca, in sicer z uporabo ustreznih komunikacijskih tehnologij, kjer so na voljo.

2. Otrok žrtev in otrok priča nasilja nad ženskami in v družini je deležen, kadar je to primerno, posebnih zaščitnih ukrepov ob upoštevanju največje otrokove koristi.
 
0 – vprašanja ne regulira zakon/politika oziroma obstoječe določilo ni skladno s standardom v Konvenciji (standard iz Konvencije se šteje za minimalni standard);
1 – regulacija obstaja, a ne dosega standarda Konvencije (v določbi in/ali v uporabi);
2 – dosežen je standard Konvencije oziroma je blizu standardu v določbi;
3 - dosežen je standard Konvencije oziroma je blizu standardu v določbi in v uporabi;
4 – vprašanje je v državi urejeno bolje kot v standardu Konvencije.
Splošna ocena 56. člena Zaščitni ukrepi
Primerjava med državami 56. člena Zaščitni ukrepi
VPRAŠANJA
 
a. Ali obstajajo programi za zaščito prič in/ali drugi posebni varnostni ukrepi, da se zagotovi varnost žrtev? Ali lahko zaprosijo za zaščitne ukrepe tudi druge priče ali družinski člani žrtev? Ali se vsi našteti ukrepi uporabljajo v primerih nasilja nad ženskami ali zgolj nekateri? Prosimo, navedite. Prav tako navedite informacije o pogojih, ki jih je treba izpolniti, da se podeli varnostne ukrepe, kdo ima pravico poiskati zaščito (ali je to mogoče po uradni dolžnosti), katere vrste ukrepov so na voljo (varstvo identitete, posebna postopkovna jamstva za priče, itd.), kdo podeljuje posebne ukrepe, kako dolgo lahko trajajo, itd. Navedite, če je mogoče, število primerov zaščite prič v zadnjih dveh letih. Prav tako, če je to mogoče, navedite informacije o žrtvah nasilja nad ženskami, ki jim je bila dodeljena zaščita.
Odgovor: S spremembo Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND)1 so se dopolnili tudi členi, ki določajo, kakšne so naloge CSD, regijske službe za koordinacijo in pomoč žrtvam in NVO. Varstvu otroka je urejeno v ZPND, s spremembo v novem 22.g členu (varstvo otrok) in v Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR)2. Ureditev je taka, da skrbi za največjo otrokovo korist v vsakem postopku, katerih udeleženci so3.
 
22.g člen
(varstvo otrok)
(1) Sodišče pri odločanju v postopkih iz tega zakona upošteva tudi otrokovo mnenje, če ga je otrok izrazil sam ali po osebi, ki ji zaupa in jo je sam izbral, in če je sposoben razumeti njegov pomen in posledice.
(2) Če so ukrepi po tem zakonu izrečeni zaradi varstva otroka, spremlja njihovo izvajanje center za socialno delo.
(3) Center za socialno delo izvede tudi vse druge potrebne ukrepe za varstvo otroka v skladu z zakonom, ki ureja družinska razmerja.
(4) Če sodišče izreče ukrep iz 19. člena tega zakona otroku, ki je povzročitelj nasilja, center za socialno delo izvede ukrepe, potrebne za varstvo otroka na način, da se spoštuje odločitev sodišča.

 Za več podatkov glejte odgovor pod vprašanjem za leto 2015.
a. Ali obstajajo programi za zaščito prič in/ali drugi posebni varnostni ukrepi, da se zagotovi varnost žrtev? Ali lahko zaprosijo za zaščitne ukrepe tudi druge priče ali družinski člani žrtev? Ali se vsi našteti ukrepi uporabljajo v primerih nasilja nad ženskami ali zgolj nekateri? Prosimo, navedite. Prav tako navedite informacije o pogojih, ki jih je treba izpolniti, da se podeli varnostne ukrepe, kdo ima pravico poiskati zaščito (ali je to mogoče po uradni dolžnosti), katere vrste ukrepov so na voljo (varstvo identitete, posebna postopkovna jamstva za priče, itd.), kdo podeljuje posebne ukrepe, kako dolgo lahko trajajo, itd. Navedite, če je mogoče, število primerov zaščite prič v zadnjih dveh letih. Prav tako, če je to mogoče, navedite informacije o žrtvah nasilja nad ženskami, ki jim je bila dodeljena zaščita.
Odgovor: S spremembo Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND)1 so se dopolnili tudi členi, ki določajo, kakšne so naloge CSD, regijske službe za koordinacijo in pomoč žrtvam in NVO. Varstvu otroka je urejeno v ZPND, s spremembo v novem 22.g členu (varstvo otrok) in v Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR)2. Ureditev je taka, da skrbi za največjo otrokovo korist v vsakem postopku, katerih udeleženci so3.
 
22.g člen
(varstvo otrok)
(1) Sodišče pri odločanju v postopkih iz tega zakona upošteva tudi otrokovo mnenje, če ga je otrok izrazil sam ali po osebi, ki ji zaupa in jo je sam izbral, in če je sposoben razumeti njegov pomen in posledice.
(2) Če so ukrepi po tem zakonu izrečeni zaradi varstva otroka, spremlja njihovo izvajanje center za socialno delo.
(3) Center za socialno delo izvede tudi vse druge potrebne ukrepe za varstvo otroka v skladu z zakonom, ki ureja družinska razmerja.
(4) Če sodišče izreče ukrep iz 19. člena tega zakona otroku, ki je povzročitelj nasilja, center za socialno delo izvede ukrepe, potrebne za varstvo otroka na način, da se spoštuje odločitev sodišča.

 Za več podatkov glejte odgovor pod vprašanjem za leto 2015.
MINUS
b. Ali obstajajo zakonski in drugi ukrepi, ki zagotavljajo, da so žrtve obveščene o izpustitvi storilca, kot je opredeljeno v 56. členu pod točko b. Če tovrstni ukrepi obstajajo, navedite informacije o odgovornem organu in kako je žrtev obveščena. Prav tako navedite pravno podlago za te ukrepe.
Odgovor: S spremembo Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND)1 je spremenjen 14. člen, ki delno prenaša Direktivo 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanjv Slovensko zakonodajo. Obveščanje je opredeljeno v 4. odstavku in sicer lahko center za socialno delo na zaprosilo žrtve pridobi od zavoda za prestajanje kazni podatek o prostih izhodih, morebitnemu pobegu s prestajanja kazni zapora in predvidenem datumu odpusta obsojenca, ki je na žrtvijo ali njenimi otroki izvajal nasilje.
b. Ali obstajajo zakonski in drugi ukrepi, ki zagotavljajo, da so žrtve obveščene o izpustitvi storilca, kot je opredeljeno v 56. členu pod točko b. Če tovrstni ukrepi obstajajo, navedite informacije o odgovornem organu in kako je žrtev obveščena. Prav tako navedite pravno podlago za te ukrepe.
Odgovor: S spremembo Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND)1 je spremenjen 14. člen, ki delno prenaša Direktivo 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanjv Slovensko zakonodajo. Obveščanje je opredeljeno v 4. odstavku in sicer lahko center za socialno delo na zaprosilo žrtve pridobi od zavoda za prestajanje kazni podatek o prostih izhodih, morebitnemu pobegu s prestajanja kazni zapora in predvidenem datumu odpusta obsojenca, ki je na žrtvijo ali njenimi otroki izvajal nasilje.
MINUS
c. Ali je v skladu z veljavno zakonodajo žrtev stranka v kazenskem postopku? Ali lahko žrtev predloži dokaze in vpliva na postopek? Ali obstaja ustrezni organ, katerega naloga je, da v skladu s pravnim okvirom ali standardiziranimi postopki obvešča žrtve, pod pogoji, določenimi v notranjem pravu, o njihovih pravicah in storitvah, s katerimi razpolagajo ter nadaljnjem ukrepanju glede pritožbe, obtožbe, poteku preiskave ali postopka, in o svoji vlogi, kakor tudi o izidu primera. Če je odgovor pritrdilen, navedite organ, ki žrtvi zagotavlja vse vrste informacij in postopke.
Odgovor:
c. Ali je v skladu z veljavno zakonodajo žrtev stranka v kazenskem postopku? Ali lahko žrtev predloži dokaze in vpliva na postopek? Ali obstaja ustrezni organ, katerega naloga je, da v skladu s pravnim okvirom ali standardiziranimi postopki obvešča žrtve, pod pogoji, določenimi v notranjem pravu, o njihovih pravicah in storitvah, s katerimi razpolagajo ter nadaljnjem ukrepanju glede pritožbe, obtožbe, poteku preiskave ali postopka, in o svoji vlogi, kakor tudi o izidu primera. Če je odgovor pritrdilen, navedite organ, ki žrtvi zagotavlja vse vrste informacij in postopke.
Odgovor:
MINUS
d. Ob upoštevanju obveznosti, določene v odstavkih od d–i, navedite informacije o tistih, ki o njih jamči notranji pravni okvir, ki določajo, čigava je naloga, da se zagotovi dostop do informacij in pravic ter postopkov, ki so na voljo za žrtve, in možne posledice v primeru nezagotavljanju ustreznih informacij ali storitev, kot je opredeljeno v notranjem pravu. Prosimo, navedite tudi naslednje informacije: ali bi se lahko zaslišanje opravi brez navzočnosti storilca (če je možno, kdo si prizadeva za to, in kakšne dodatne zahteve morajo biti izpolnjene), bi lahko bilo celotno sojenje zaprto za javnost, je srečanje žrtve in povzročitelja nujna, in če je odgovor pritrdilen, navedite podrobnosti.
Odgovor:
d. Ob upoštevanju obveznosti, določene v odstavkih od d–i, navedite informacije o tistih, ki o njih jamči notranji pravni okvir, ki določajo, čigava je naloga, da se zagotovi dostop do informacij in pravic ter postopkov, ki so na voljo za žrtve, in možne posledice v primeru nezagotavljanju ustreznih informacij ali storitev, kot je opredeljeno v notranjem pravu. Prosimo, navedite tudi naslednje informacije: ali bi se lahko zaslišanje opravi brez navzočnosti storilca (če je možno, kdo si prizadeva za to, in kakšne dodatne zahteve morajo biti izpolnjene), bi lahko bilo celotno sojenje zaprto za javnost, je srečanje žrtve in povzročitelja nujna, in če je odgovor pritrdilen, navedite podrobnosti.
Odgovor:
MINUS
e. Ali morajo otroci pričati proti storilcem, ali obstaja izjema odobrena z notranjim pravom? Prosimo, navedite. Ali obstajajo posebni pravni ukrepi, vzpostavljeni za zaščito otrok kot žrtve in/ali prič (posebna postopkovna jamstva, kot so prepoved konfrontacije, uporaba tehnične opreme za zaslišanje, posebna podporo strokovnjaka za pravice otrok, itd.)?
Odgovor:
e. Ali morajo otroci pričati proti storilcem, ali obstaja izjema odobrena z notranjim pravom? Prosimo, navedite. Ali obstajajo posebni pravni ukrepi, vzpostavljeni za zaščito otrok kot žrtve in/ali prič (posebna postopkovna jamstva, kot so prepoved konfrontacije, uporaba tehnične opreme za zaslišanje, posebna podporo strokovnjaka za pravice otrok, itd.)?
Odgovor:
MINUS
[1] Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND), Ur. l. RS, št. 16/08 in 68/16.
[2] Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), Ur. l. RS, št. 15/76, 1/89, 14/89, 82/94, 29/95, 64/01, 16/04.
[3] Šifkovič Vrbica, S. (2013) Analiza vpliva Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini (Istanbulske konvencije) na zakonodajo Republike Slovenije. Ljubljana: Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC.

[4] Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ, št. 2012/29/EU, z dne 25. oktobra 2012, Uradni list Evropske Unije, št. L 315, 14. november 2012. Dostopno preko: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex:32012L0029, 29. 11. 2016. 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.