Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
1. Pogodbenice zagotovijo, da preiskovanje ali pregon kaznivih ravnanj, določenih v skladu s 35., 36., 37., 38. in 39. členom te konvencije, niso popolnoma odvisni od prijave ali pritožbe, ki jo vloži žrtev, če je bilo kaznivo ravnanje v celoti ali deloma storjeno na ozemlju pogodbenice, in da se postopki lahko nadaljujejo tudi, če žrtev prekliče svojo izjavo ali pritožbo.

2. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da se v skladu s pogoji njihovega notranjega prava zagotovi možnost za vladne in nevladne organizacije ter svetovalce za pomoč pri nasilju v družini, da žrtvam na njihovo zahtevo pomagajo in/ali jih podpirajo med preiskovanjem in sodnimi postopki v zvezi s kaznivimi ravnanji, določenimi v skladu s to konvencijo.
 
0 – vprašanja ne regulira zakon/politika oziroma obstoječe določilo ni skladno s standardom v Konvenciji (standard iz Konvencije se šteje za minimalni standard);
1 – regulacija obstaja, a ne dosega standarda Konvencije (v določbi in/ali v uporabi);
2 – dosežen je standard Konvencije oziroma je blizu standardu v določbi;
3 - dosežen je standard Konvencije oziroma je blizu standardu v določbi in v uporabi;
4 – vprašanje je v državi urejeno bolje kot v standardu Konvencije.
Splošna ocena 55. člena Ex parte in ex officio postopki
Primerjava med državami 55. člena Ex parte in ex officio postopki
VPRAŠANJA
 
a. Ali se v skladu z zakonodajo vsa kazniva dejanja iz 1. odstavka 52. člena preganja po uradni dolžnosti? Ali je mogoče, da se postopek za kazniva dejanja vodi po uradni dolžnosti, za kazniva dejanja našteta do 35. do 39. člena, ko žrtev zavrne ali umakne ovadbo? Če je statistika na voljo, navedite informacije o številu primerov, ko je državni tožilec/tožilka odstopil/-a od postopka med preiskavo in/ali sodnim postopkom? Če je na voljo, navedite razloge, prav tako tudi razloge za umik žrtve.
Odgovor: Država Slovenije je glede tega člena ob upoštevanju 35. člena vzela pridržek. Obran piše, da je Republika Slovenija vzela pridržek, ker se nekatera kazniva dejanja, npr. lahka telesna poškodba, preganjajo na predlog1.

V skladu z 78. členom Konvencije je k temu členu mogoč pridržek države, vendar le v povezavi s 35. členom – fizično nasilje z manjšimi kaznivimi dejanji. Fizično nasilje opredeljeno v 35. členu Konvencije se preganja po uradni dolžnosti, prav tako spolno nasilje (razen posilstva po 170. členu Kazenskega zakonika (KZ-1)2 in spolnega nasilja po 171. členu KZ-1 storjenega proti osebi, s katero storilec živi v zakonski, zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni skupnosti), pohabljenje spolovil (razen v primeru, da gre za lahko telesno poškodbo, potem se pregon začne na predlog) in prisilna prekinitev nosečnosti. Evidentno je torej, da se velika večina kaznivih dejanj, ki jih ureja Konvencija, po slovenski materialno pravni kazenski zakonodaji začne po uradni dolžnosti, zato je tudi kazenski postopek popolnoma neodvisen od volje žrtve. Tudi v primerih pregona in zastopanja obtožb za kazniva dejanja, katerih pregon se po slovenskih kazenskopravnih določbah začne na predlog žrtve oziroma oškodovanca, lahko v nadaljevanju prevzame državni tožilec ali tožilka3.
a. Ali se v skladu z zakonodajo vsa kazniva dejanja iz 1. odstavka 52. člena preganja po uradni dolžnosti? Ali je mogoče, da se postopek za kazniva dejanja vodi po uradni dolžnosti, za kazniva dejanja našteta do 35. do 39. člena, ko žrtev zavrne ali umakne ovadbo? Če je statistika na voljo, navedite informacije o številu primerov, ko je državni tožilec/tožilka odstopil/-a od postopka med preiskavo in/ali sodnim postopkom? Če je na voljo, navedite razloge, prav tako tudi razloge za umik žrtve.
Odgovor: Država Slovenije je glede tega člena ob upoštevanju 35. člena vzela pridržek. Obran piše, da je Republika Slovenija vzela pridržek, ker se nekatera kazniva dejanja, npr. lahka telesna poškodba, preganjajo na predlog1.

V skladu z 78. členom Konvencije je k temu členu mogoč pridržek države, vendar le v povezavi s 35. členom – fizično nasilje z manjšimi kaznivimi dejanji. Fizično nasilje opredeljeno v 35. členu Konvencije se preganja po uradni dolžnosti, prav tako spolno nasilje (razen posilstva po 170. členu Kazenskega zakonika (KZ-1)2 in spolnega nasilja po 171. členu KZ-1 storjenega proti osebi, s katero storilec živi v zakonski, zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni skupnosti), pohabljenje spolovil (razen v primeru, da gre za lahko telesno poškodbo, potem se pregon začne na predlog) in prisilna prekinitev nosečnosti. Evidentno je torej, da se velika večina kaznivih dejanj, ki jih ureja Konvencija, po slovenski materialno pravni kazenski zakonodaji začne po uradni dolžnosti, zato je tudi kazenski postopek popolnoma neodvisen od volje žrtve. Tudi v primerih pregona in zastopanja obtožb za kazniva dejanja, katerih pregon se po slovenskih kazenskopravnih določbah začne na predlog žrtve oziroma oškodovanca, lahko v nadaljevanju prevzame državni tožilec ali tožilka3.
MINUS
b. Kar zadeva 35. člen ali je vaša država vzela pridržek na spremembo po uradni dolžnosti za prekrške? Če je odgovor pritrdilen, navedite postopek, ki je na voljo.
Odgovor: Država Slovenije je glede tega člena ob upoštevanju 35. člena vzela pridržek. Obran piše, da je Republika Slovenija vzela pridržek, ker se nekatera kazniva dejanja, npr. lahka telesna poškodba, preganjajo na predlog4.
b. Kar zadeva 35. člen ali je vaša država vzela pridržek na spremembo po uradni dolžnosti za prekrške? Če je odgovor pritrdilen, navedite postopek, ki je na voljo.
Odgovor: Država Slovenije je glede tega člena ob upoštevanju 35. člena vzela pridržek. Obran piše, da je Republika Slovenija vzela pridržek, ker se nekatera kazniva dejanja, npr. lahka telesna poškodba, preganjajo na predlog4.
MINUS
c. Ali je organizacij, ki delajo z žrtvami nasilja, dovoljeno pomagati in podpirati žrtev (z izjemo nudenja pravne pomoči) med preiskavo in sodnim postopkom? Ali je to predmet pravnih dokumentov ali presoje sodnika/sodnike ali pristojnega organa? Prosimo, navedite.
Odgovor: Kot smo že pisali pod drugimi členi so pravice žrtve po Zakonu o preprečevanju nasilja (ZPND)5, da:
-          si izberejo spremljevalko ali spremljevalca (ta jo spremlja v postopkih, povezanih z nasiljem, z namenom zaščititi njeno integriteto, ji pomaga pri iskanju rešitev in nudi psihično oporo),
-          si izberejo zagovornico ali zagovornika (ta v skladu s posebnimi predpisi ščiti njene koristi v postopkih in aktivnostih, ki jo zadevajo).
V teh postopkih lahko sodelujejo organizacije, ki nudijo te storitve. Nevladne organizacije se v praksi večkrat srečujemo s problemi v zvezi s temi členi, saj ne dovolijo vsi sodniki/sodnice prisotnost zagovornika na sodišču, tudi če se prošnja za spremstvo predloži predhodno (več o tem pod členom 56., vprašanje a.).
c. Ali je organizacij, ki delajo z žrtvami nasilja, dovoljeno pomagati in podpirati žrtev (z izjemo nudenja pravne pomoči) med preiskavo in sodnim postopkom? Ali je to predmet pravnih dokumentov ali presoje sodnika/sodnike ali pristojnega organa? Prosimo, navedite.
Odgovor: Kot smo že pisali pod drugimi členi so pravice žrtve po Zakonu o preprečevanju nasilja (ZPND)5, da:
-          si izberejo spremljevalko ali spremljevalca (ta jo spremlja v postopkih, povezanih z nasiljem, z namenom zaščititi njeno integriteto, ji pomaga pri iskanju rešitev in nudi psihično oporo),
-          si izberejo zagovornico ali zagovornika (ta v skladu s posebnimi predpisi ščiti njene koristi v postopkih in aktivnostih, ki jo zadevajo).
V teh postopkih lahko sodelujejo organizacije, ki nudijo te storitve. Nevladne organizacije se v praksi večkrat srečujemo s problemi v zvezi s temi členi, saj ne dovolijo vsi sodniki/sodnice prisotnost zagovornika na sodišču, tudi če se prošnja za spremstvo predloži predhodno (več o tem pod členom 56., vprašanje a.).
MINUS
[1] Obran, N. (2015) O pridržkih k Istanbulski konvenciji. Interno gradivo. Ljubljana: Društvo za nenasilno komunikacijo.
[2] Kazenski zakonik (KZ-1), Ur. l. RS, št. 55/08 (66/2008 popr.), 39/09, 91/11, 50/12.
[3] Šifkovič Vrbica, S. (2013) Analiza vpliva Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini (Istanbulske konvencije) na zakonodajo Republike Slovenije. Ljubljana: Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC.
[4] Obran, N. (2015) O pridržkih k Istanbulski konvenciji. Interno gradivo. Ljubljana: Društvo za nenasilno komunikacijo.
[5] Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND), Ur. l. RS, št. 16/08.
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.