Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
1. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov, vključno z mediacijo in konciliacijo, v zvezi z vsemi oblikami nasilja, ki jih zajema področje uporabe te konvencije.

2. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev ustreznega upoštevanja sposobnosti storilca, da prevzame finančne obveznosti do žrtve, če mu je naloženo plačilo globe.
 
0 – vprašanja ne regulira zakon/politika oziroma obstoječe določilo ni skladno s standardom v Konvenciji (standard iz Konvencije se šteje za minimalni standard);
1 – regulacija obstaja, a ne dosega standarda Konvencije (v določbi in/ali v uporabi);
2 – dosežen je standard Konvencije oziroma je blizu standardu v določbi;
3 - dosežen je standard Konvencije oziroma je blizu standardu v določbi in v uporabi;
4 – vprašanje je v državi urejeno bolje kot v standardu Konvencije.
Splošna ocena 48. člena Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
Primerjava med državami 48. člena Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
VPRAŠANJA
 
a. Ali pravni okvir, tako civilni kot kazenski, določa razloge za alternativno reševanje sporov uporaben za vse primere nasilja nad ženskami? Če je odgovor pritrdilen, prosimo, navedite. Ali je postopek alternativnega reševanja sporov obvezen v kateremkoli postopku povezanemu z nasiljem nad ženskami? Če je odgovor pritrdilen, prosimo, navedite.
Odgovor: Spremembo Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND)1 izključuje alternativno reševanje sporov v 22.e členu (prepoved alternativnega reševanja sporov).

22.e člen
(prepoved alternativnega reševanja sporov)
V postopkih, ki se vodijo zaradi vseh oblik nasilja, je alternativno reševanje sporov izključeno.
 
a. Ali pravni okvir, tako civilni kot kazenski, določa razloge za alternativno reševanje sporov uporaben za vse primere nasilja nad ženskami? Če je odgovor pritrdilen, prosimo, navedite. Ali je postopek alternativnega reševanja sporov obvezen v kateremkoli postopku povezanemu z nasiljem nad ženskami? Če je odgovor pritrdilen, prosimo, navedite.
Odgovor: Spremembo Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND)1 izključuje alternativno reševanje sporov v 22.e členu (prepoved alternativnega reševanja sporov).

22.e člen
(prepoved alternativnega reševanja sporov)
V postopkih, ki se vodijo zaradi vseh oblik nasilja, je alternativno reševanje sporov izključeno.
 
MINUS
b. Navedite podatke o statusu žrtve med alternativnim reševanjem sporov: kdo vodi postopek, kakšno zaščito in podporo lahko žrtev dobi, itd. Če žrtev zavrne alternativno reševanje sporov, ali obstajajo posledice povezane z njenim statusom, zlasti pri vnovičnem dostopu do pravic v naslednjem postopku?
Odgovor: Spremembo Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND)1 izključuje alternativno reševanje sporov v 22.e členu (prepoved alternativnega reševanja sporov).

22.e člen
(prepoved alternativnega reševanja sporov)
V postopkih, ki se vodijo zaradi vseh oblik nasilja, je alternativno reševanje sporov izključeno.
b. Navedite podatke o statusu žrtve med alternativnim reševanjem sporov: kdo vodi postopek, kakšno zaščito in podporo lahko žrtev dobi, itd. Če žrtev zavrne alternativno reševanje sporov, ali obstajajo posledice povezane z njenim statusom, zlasti pri vnovičnem dostopu do pravic v naslednjem postopku?
Odgovor: Spremembo Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND)1 izključuje alternativno reševanje sporov v 22.e členu (prepoved alternativnega reševanja sporov).

22.e člen
(prepoved alternativnega reševanja sporov)
V postopkih, ki se vodijo zaradi vseh oblik nasilja, je alternativno reševanje sporov izključeno.
MINUS
c. Preden se sodišče odloči o globi in ali bo upoštevalo njen učinek na materialni status žrtve (kot je na primer preživnina)? Ali je preživnina pravno zavezujoč standard, ali je stvar sodne prakse? Prosimo, zagotovite informacije o odškodnini: kdo ima prednost pri odškodnini (država, žrtev, drugi).
Odgovor: Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 
c. Preden se sodišče odloči o globi in ali bo upoštevalo njen učinek na materialni status žrtve (kot je na primer preživnina)? Ali je preživnina pravno zavezujoč standard, ali je stvar sodne prakse? Prosimo, zagotovite informacije o odškodnini: kdo ima prednost pri odškodnini (država, žrtev, drugi).
Odgovor: Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 
MINUS
[1] Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND), Ur. l. RS, št. 16/08 in 68/16.
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.