Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
1. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov, vključno z mediacijo in konciliacijo, v zvezi z vsemi oblikami nasilja, ki jih zajema področje uporabe te konvencije.

2. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev ustreznega upoštevanja sposobnosti storilca, da prevzame finančne obveznosti do žrtve, če mu je naloženo plačilo globe.
 
0 – vprašanja ne regulira zakon/politika oziroma obstoječe določilo ni skladno s standardom v Konvenciji (standard iz Konvencije se šteje za minimalni standard);
1 – regulacija obstaja, a ne dosega standarda Konvencije (v določbi in/ali v uporabi);
2 – dosežen je standard Konvencije oziroma je blizu standardu v določbi;
3 - dosežen je standard Konvencije oziroma je blizu standardu v določbi in v uporabi;
4 – vprašanje je v državi urejeno bolje kot v standardu Konvencije.
Splošna ocena 48. člena Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
Primerjava med državami 48. člena Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
VPRAŠANJA
 
a. Ali pravni okvir, tako civilni kot kazenski, določa razloge za alternativno reševanje sporov uporaben za vse primere nasilja nad ženskami? Če je odgovor pritrdilen, prosimo, navedite. Ali je postopek alternativnega reševanja sporov obvezen v kateremkoli postopku povezanemu z nasiljem nad ženskami? Če je odgovor pritrdilen, prosimo, navedite.
Odgovor: V zakonodaji so alternativni načini obravnavanja storilcev kaznivih dejanj (poravnavanje, odloženi pregon) poznani, vendar jih ne predpisuje kot obvezne. Vsekakor pa iz prakse izhaja, da je potrebno kontinuirano dodatno opozarjati na nesprejemljivost postopkov mediacij, konciliacij in poravnav v primerih nasilja.

Glede 1. odstavka tega člena te Konvencije Filipčič zapiše, da slovenska kazenska zakonodaja pozna nekaj alternativnih načinov obravnavanja storilcev kaznivih dejanj (poravnavanje, odloženi pregon), vendar jih Zakon o kazenskem postopku (ZKP)1 v nobenem primeru ne predpisuje kot obvezne2.
PLUS
a. Ali pravni okvir, tako civilni kot kazenski, določa razloge za alternativno reševanje sporov uporaben za vse primere nasilja nad ženskami? Če je odgovor pritrdilen, prosimo, navedite. Ali je postopek alternativnega reševanja sporov obvezen v kateremkoli postopku povezanemu z nasiljem nad ženskami? Če je odgovor pritrdilen, prosimo, navedite.
Odgovor: V zakonodaji so alternativni načini obravnavanja storilcev kaznivih dejanj (poravnavanje, odloženi pregon) poznani, vendar jih ne predpisuje kot obvezne. Vsekakor pa iz prakse izhaja, da je potrebno kontinuirano dodatno opozarjati na nesprejemljivost postopkov mediacij, konciliacij in poravnav v primerih nasilja.

Glede 1. odstavka tega člena te Konvencije Filipčič zapiše, da slovenska kazenska zakonodaja pozna nekaj alternativnih načinov obravnavanja storilcev kaznivih dejanj (poravnavanje, odloženi pregon), vendar jih Zakon o kazenskem postopku (ZKP)1 v nobenem primeru ne predpisuje kot obvezne2.

Glede na Obrazložitveno poročilo3 je namen določbe 2. odstavka v tem, da breme plačila denarne kazni ne bi prizadelo žrtve, predvsem kadar sta storilec in žrtev člana družinske skupnosti (in je storilčev dohodek edini dohodek družinske skupnosti). Ta namen zagotavlja Kazenski zakonik4 z določbo 3. odstavka 47. člena, ko nalaga sodišču, da pri določanju višine dnevnega zneska upošteva tudi njegove družinske obveznosti5.

PIC6 pravi, da v Sloveniji na kazenskem področju ne govorimo o mediaciji, poznamo pa postopek poravnavanja v kazenskih zadevah, katerega cilj je sklenitev sporazuma, ki vsebuje določeno moralno ali materialno zadoščenje oškodovanca zaradi storjenega dejanja osumljenca. Ta postopek ureja Zakon o kazenskem postopku (ZKP)7. Vsekakor pa iz prakse izhaja, da je potrebno kontinuirano dodatno opozarjati na nesprejemljivost postopkov mediacij, konciliacij in poravnav v primerih nasilja.

Za kazniva dejanja, ki ustrezajo kaznivim dejanjem s področja Konvencije v Sloveniji, ni mogoča denarna kazen. V kolikor pa bi pri kakšnem dejanju šlo za prekršek, pa se po Zakonu o prekrških (ZP-1)8 (26. člen) pri odmeri globe upošteva tudi storilčevo premoženjsko stanje, višino njegove plače, njegove druge dohodke, njegovo premoženje in njegove družinske obveznosti. Pri prekrških s področja davkov in carin se upošteva še sorazmerje višine globe z višino prikrajšane dajatve. 2. člen Zakona o kazenskem postopku (ZKP)9 določa, da sme storilcu kaznivega dejanja kazensko sankcijo izreči samo z zakonom ustanovljeno pristojno sodišče v postopku, ki se uvede in izvede po tem zakonu. Ta določba oziroma t. i. načelo zakonitosti je (v glavnem) namenjeno varovanju oseb (storilcev), ki se znajdejo v kazenskem postopku, vendar iz nje tudi lahko povzamemo, da je v kazenskem postopku dovoljeno zgolj in izključno postopanje po ZKP in uporaba procesnih institutov, ki jih predvideva, določa in ureja zakon. Ker ZKP ne določa obveznega reševanja alternativnih sporov, te možnosti v slovenskem pravnem redu za kazniva dejanja s področja uporabe te konvencije (pa tudi druga) ni mogoče uporabiti (kar je dejansko enako kot prepoved). Sam institut poravnavanja ne posega oziroma ne nasprotuje tej določbi konvencije, saj ni obvezen, poleg tega pa za področje kaznivih dejanj, ki jih ureja Konvencija, niti ne pride v poštev (zaradi narave kaznivih dejanj in zagrožene kazni)10.

Mediacija oz. postopek poravnavanja v kazenskih zadevah se v praksi namreč vseeno pojavlja, tudi v primerih nasilja nad ženskami oz. nasilja v družini.

Družinska mediacija je bila sicer bila predvidena v Družinskem zakoniku. Na člen, ki jo je predvideval, je Zveza za nenasilje11 podala predlog, da se členu doda besedilo: »Družinska mediacija se ne izvaja v primeru suma na nasilje v družini.« Zveza za nenasilje12 je pojasnila, da je mediacija s strani nevtralnih oseb voden proces, kamor je bilo do nedavnega prepovedano vključevati žrtev in storilca iz istega odnosa, saj je kot metoda uspešna preden pride do nasilja, kasneje pa celo nevarna. Mediacija predpostavlja enakovreden odnos moči med vključenimi uporabniki in uporabnicami, ravno razmerje moči pa je porušeno v primerih nasilja v družini, kjer ima storilec večino moči. Če povzročitelj nasilja še ni v predhodnem (nujno ločenem!) procesu sprejel odgovornosti za svoje nasilno vedenje, na enakopravno sodelovanje partnerke nikakor ni pripravljen. Zelo možno je, da nasilje še vedno skriva, zanika, minimalizira, opravičuje in racionalizira. Če bi partnerka v procesu mediacije o nasilju spregovorila, bi to storilec verjetno razumel kot izdajo, kršitev tihega dogovora ali zapovedi, kar bi lahko vodilo v nove nasilne izbruhe. V drugačnem primeru, če bi partnerka govorila o drugih težavah v odnosu in zaradi strahu pred posledicami molčala o nasilju, pa bi bil vsak sklenjeni dogovor na mediaciji žrtvi v škodo, saj svoje ogroženosti, težav, strahov in potreb sploh ne bi upala izraziti.
MINUS
b. Navedite podatke o statusu žrtve med alternativnim reševanjem sporov: kdo vodi postopek, kakšno zaščito in podporo lahko žrtev dobi, itd. Če žrtev zavrne alternativno reševanje sporov, ali obstajajo posledice povezane z njenim statusom, zlasti pri vnovičnem dostopu do pravic v naslednjem postopku?
Odgovor: Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS)13, ki je bil sprejet leta 2009 nalaga prvostopenjskim in drugostopenjskim sodiščem obveznost, da v sporih iz gospodarskih, delovnih, družinskih in drugih civilnopravnih razmerij strankam omogočijo uporabo alternativnega reševanja sporov s tem, da sprejmejo in uveljavijo program alternativnega reševanja sporov. V okviru tega programa so sodišča dolžna strankam omogočiti uporabo mediacije, lahko pa tudi uporabo drugih oblik alternativnega reševanja sporov. Mediacija je dopustna v civilnih, družinskih, gospodarskih, delovnih in drugih premoženjskih zadevah, povezanih z zahtevki, s katerimi lahko stranke prosto razpolagajo ter se glede njih tudi poravnajo.Status žrtve med alternativnim reševanjem sporov je enak, kot npr. v drugih civilnih postopkih; lahko ima poleg pravnega zastopnika tudi spremljevalko/spremljevalca. Uporaba mediacije je načeloma prostovoljna, vendar pogosto implicitno izsiljena14.

Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (ZMCGZ)15 se nanaša na mediacijo na splošno - torej tako na mediacijo, ki je pridružena sodnim postopkom, kot tudi na izvensodno mediacijo. Opredeljuje zgolj temeljna pravila postopkov mediacije, ostalo pa prepušča samoregulativnim mehanizmom. Ureja npr. vprašanje kdaj se mediacija prične in kdaj se konča, kdo imenuje mediatorja, katera so temeljna pravila nastopanja mediatorja, kako se oblikuje sporazum o rešitvi spora in kako mu je mogoče zagotoviti izvršljivost itd. Zakonske določbe so dispozitivne, razen določb, ki urejajo načelo nepristranskosti mediatroke/mediatorja in učinek mediacije na prekluzivne in zastaralne roke14.
b. Navedite podatke o statusu žrtve med alternativnim reševanjem sporov: kdo vodi postopek, kakšno zaščito in podporo lahko žrtev dobi, itd. Če žrtev zavrne alternativno reševanje sporov, ali obstajajo posledice povezane z njenim statusom, zlasti pri vnovičnem dostopu do pravic v naslednjem postopku?
Odgovor: Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS)13, ki je bil sprejet leta 2009 nalaga prvostopenjskim in drugostopenjskim sodiščem obveznost, da v sporih iz gospodarskih, delovnih, družinskih in drugih civilnopravnih razmerij strankam omogočijo uporabo alternativnega reševanja sporov s tem, da sprejmejo in uveljavijo program alternativnega reševanja sporov. V okviru tega programa so sodišča dolžna strankam omogočiti uporabo mediacije, lahko pa tudi uporabo drugih oblik alternativnega reševanja sporov. Mediacija je dopustna v civilnih, družinskih, gospodarskih, delovnih in drugih premoženjskih zadevah, povezanih z zahtevki, s katerimi lahko stranke prosto razpolagajo ter se glede njih tudi poravnajo.Status žrtve med alternativnim reševanjem sporov je enak, kot npr. v drugih civilnih postopkih; lahko ima poleg pravnega zastopnika tudi spremljevalko/spremljevalca. Uporaba mediacije je načeloma prostovoljna, vendar pogosto implicitno izsiljena14.

Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (ZMCGZ)15 se nanaša na mediacijo na splošno - torej tako na mediacijo, ki je pridružena sodnim postopkom, kot tudi na izvensodno mediacijo. Opredeljuje zgolj temeljna pravila postopkov mediacije, ostalo pa prepušča samoregulativnim mehanizmom. Ureja npr. vprašanje kdaj se mediacija prične in kdaj se konča, kdo imenuje mediatorja, katera so temeljna pravila nastopanja mediatorja, kako se oblikuje sporazum o rešitvi spora in kako mu je mogoče zagotoviti izvršljivost itd. Zakonske določbe so dispozitivne, razen določb, ki urejajo načelo nepristranskosti mediatroke/mediatorja in učinek mediacije na prekluzivne in zastaralne roke14.
MINUS
c. Preden se sodišče odloči o globi in ali bo upoštevalo njen učinek na materialni status žrtve (kot je na primer preživnina)? Ali je preživnina pravno zavezujoč standard, ali je stvar sodne prakse? Prosimo, zagotovite informacije o odškodnini: kdo ima prednost pri odškodnini (država, žrtev, drugi).
Odgovor: Vrstni red priznanih terjatev v izvršilnih postopkih je sledeč: dolgovi iz naslova zakonite preživnine, odškodnine za škodo, nastalo zaradi porušenega zdravja, odškodnine zaradi izgube delovne zmožnosti ali odškodnine zaradi smrti preživljevalca imajo prednost pred davčnim dolgom16.
c. Preden se sodišče odloči o globi in ali bo upoštevalo njen učinek na materialni status žrtve (kot je na primer preživnina)? Ali je preživnina pravno zavezujoč standard, ali je stvar sodne prakse? Prosimo, zagotovite informacije o odškodnini: kdo ima prednost pri odškodnini (država, žrtev, drugi).
Odgovor: Vrstni red priznanih terjatev v izvršilnih postopkih je sledeč: dolgovi iz naslova zakonite preživnine, odškodnine za škodo, nastalo zaradi porušenega zdravja, odškodnine zaradi izgube delovne zmožnosti ali odškodnine zaradi smrti preživljevalca imajo prednost pred davčnim dolgom16.
MINUS
[1] Zakon o kazenskem postopku (ZKP), Ur. l. RS, št. 63/94 (70/94 popr.), 72/98, 6/99, 66/00, 111/01, 56/03, 43/04, 101/05, 14/07, 68/08, 77/09, 91/11, 47/13.
[2] Filipčič, K., Mnenje o možnosti ratifikacije Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija) glede na pravni red Republike Slovenije za Ministrstvo za pravosodje, z dne 24. 1. 2014.
[3] Obrazložitveno poročilo h konvenciji - Explanatory report. Dostopno preko: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/210.htm, 22. 6. 2014.
[4] Kazenski zakonik (KZ-1), Ur. l. RS, št. 55/08 (66/08 popr.), 39/09, 91/11, 50/12.
[5] Filipčič, K., Mnenje o možnosti ratifikacije Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija) glede na pravni red Republike Slovenije za Ministrstvo za pravosodje, z dne 24. 1. 2014.
[6] Šifkovič Vrbica, S. (2013) Analiza vpliva Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini (Istanbulske konvencije) na zakonodajo Republike Slovenije. Ljubljana: Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC.
[7] Dostopno preko: http://www.mp.gov.si/si/storitve/alternativno_resevanje_sporov/pravni_okvir_mediacije/, 1. 2. 2014.
[8] Zakona o prekrških (ZP-1), Ur. l. RS, št. 29/11.
[9] Zakon o kazenskem postopku (ZKP), Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo in 47/13.
[10] Šifkovič Vrbica, S. (2013) Analiza vpliva Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini (Istanbulske konvencije) na zakonodajo Republike Slovenije. Ljubljana: Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC.
[11] Zveza za nenasilje (2009) Pripombe na predlog Družinskega zakonika, nov. 2009. Dostopno preko: http://www.drustvo-dnk.si/novice/61-pripombe-na-predlog-druinskega-zakonika.html, 1. 6. 2014.
[12] Pripombe na predlog Družinskega zakonika – Zveza za nenasilje (Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi, Društvo SOS telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja, Društvo za nenasilno komunikacijo in Društvo Ženska svetovalnica).
[13] Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS), Ur. l. RS, št. 97/09 in 40/12 – ZUJF.
[14] 
Bervar Sternad, K. (2016) Odgovori na vprašanja glede Istanbulske konvencije. Interno gradivo. 
[15] Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah, Ur. l. RS, št. 56/08.

[16] Bervar Sternad, K. (2016) Odgovori na vprašanja glede Istanbulske konvencije. Interno gradivo. 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.