Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
46. člen - Oteževalne okoliščine
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
46. člen - Oteževalne okoliščine
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
46. člen - Oteževalne okoliščine
Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da se lahko naslednje okoliščine, če te niso že del bistvenih sestavin kaznivega ravnanja, v skladu z ustreznimi določbami notranjega prava upoštevajo kot obteževalne okoliščine pri določitvi kazni v zvezi s kaznivimi ravnanji, določenimi v skladu s to konvencijo:
a. kaznivo ravnanje zoper nekdanjega ali sedanjega zakonca ali partnerja, kakor ga priznava notranje pravo, je storil družinski član, oseba, ki živi z žrtvijo, ali oseba, ki je zlorabila svoj položaj;
b. kaznivo ravnanje ali podobna kazniva ravnanja so bila storjena večkrat;
c. kaznivo ravnanje je bilo storjeno zoper osebo, ranljivo zaradi posebnih okoliščin;
d. kaznivo ravnanje je bilo storjeno zoper otroka ali v njegovi navzočnosti;
e. kaznivo ravnanje sta storili dve osebi ali ga je storilo več oseb skupaj;
f. kaznivo ravnanje se je začelo s skrajnimi stopnjami nasilja ali jih je vključevalo;
g. kaznivo ravnanje je bilo storjeno z uporabo orožja ali grožnjo z njim;
h. kaznivo ravnanje je žrtvi povzročilo hudo telesno ali duševno škodo;
i. storilec je že bil obsojen zaradi podobnih kaznivih ravnanj.
 
0 – vprašanja ne regulira zakon/politika oziroma obstoječe določilo ni skladno s standardom v Konvenciji (standard iz Konvencije se šteje za minimalni standard);
1 – regulacija obstaja, a ne dosega standarda Konvencije (v določbi in/ali v uporabi);
2 – dosežen je standard Konvencije oziroma je blizu standardu v določbi;
3 - dosežen je standard Konvencije oziroma je blizu standardu v določbi in v uporabi;
4 – vprašanje je v državi urejeno bolje kot v standardu Konvencije.
Splošna ocena 46. člena Oteževalne okoliščine
Primerjava med državami 46. člena Oteževalne okoliščine
VPRAŠANJA
 
a. Prosimo, da zagotovite informacije, če so katere od navedenih okoliščin temeljni element kaznivega dejanja. Prosimo, navedite, če je mogoče, ali so obtoževalna/olajševalne okoliščine predvidene z zakonom ali drugimi pravnimi dokumenti (pravila, predpisi, protokoli, itd). Ali so te okoliščine del predhodne preiskave o resnosti kaznivega dejanja, ki ga organi pregona, sodstva, itd. opravljajo?
Odgovor: Dr. Filipčič1 glede tega člena pravi, da je Kazenski zakonik (KZ-1)2 z njim usklajen.

Obteževalne (in olajševalne) okoliščine našteva KZ-1 le primeroma v 2. odstavku 49. člena in tako pušča sodišču možnost, da pri odmeri kazni upošteva vse okoliščine, ki v konkretnem primeru vplivajo na odmero kazni (torej tudi okoliščine, navedene v 46. členu Konvencije). Zakonodaja Republike Slovenije tako pušča sodnici ali sodniku široko diskrecijo pri odmeri kazni.
PLUS
a. Prosimo, da zagotovite informacije, če so katere od navedenih okoliščin temeljni element kaznivega dejanja. Prosimo, navedite, če je mogoče, ali so obtoževalna/olajševalne okoliščine predvidene z zakonom ali drugimi pravnimi dokumenti (pravila, predpisi, protokoli, itd). Ali so te okoliščine del predhodne preiskave o resnosti kaznivega dejanja, ki ga organi pregona, sodstva, itd. opravljajo?
Odgovor: Dr. Filipčič1 glede tega člena pravi, da je Kazenski zakonik (KZ-1)2 z njim usklajen.

Obteževalne (in olajševalne) okoliščine našteva KZ-1 le primeroma v 2. odstavku 49. člena in tako pušča sodišču možnost, da pri odmeri kazni upošteva vse okoliščine, ki v konkretnem primeru vplivajo na odmero kazni (torej tudi okoliščine, navedene v 46. členu Konvencije). Zakonodaja Republike Slovenije tako pušča sodnici ali sodniku široko diskrecijo pri odmeri kazni. Navedena določba Konvencije (s pojasnilom v točki 235. Obrazložitvenega poročila) izrecno navaja upoštevanje obteževalnih okoliščin »v skladu z notranjim pravom pogodbenice«, s čimer Konvencija dopušča različne pristope k določanju obteževalnih okoliščin oz. odmeri kazni3.

Enakega mnenja je PIC4, ko piše, da je odmera kazenske sankcije v pristojnosti sodišča, ki v sodbi izreče kazensko sankcijo. Slovenska zakonodaja določa pravila za odmero kazni, ki so okvir, skozi sodno prakso pa se določajo konkretna merila, kaj šteje za obteževalno okoliščino. Olajševalne in oteževalne okoliščine so v KZ-1 naštete zgolj primeroma, sodišče pa se nato v vsakem konkretnem primeru odloči, katere bo upoštevalo pri odmeri kazni za storilca. Bistvenega pomena je torej dejstvo, da KZ-1 prav nobene od oteževalnih okoliščin, ki jih predvideva Konvencija, ne izključuje, nekatere od njih pa našteva v drugem odstavku 49. člena.
MINUS
b. Ali je bila v sodni praksi narejena kakršnakoli raziskava o prepoznavnosti najpogostejših obteževalnih okoliščin? Če je odgovor pritrdilen, navedite in nanizajte ključne ugotovitve in priporočila.
Odgovor: Ni javno dostopnih podatkov.
b. Ali je bila v sodni praksi narejena kakršnakoli raziskava o prepoznavnosti najpogostejših obteževalnih okoliščin? Če je odgovor pritrdilen, navedite in nanizajte ključne ugotovitve in priporočila.
Odgovor: Ni javno dostopnih podatkov.
MINUS
[1] Filipčič, K., Mnenje o možnosti ratifikacije Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija) glede na pravni red Republike Slovenije za Ministrstvo za pravosodje, z dne 24. 1. 2014.
[2] Kazenski zakonik (KZ-1), Ur. l. RS, št.55/08 in 66/08-popr.
[3] Filipčič, K., Mnenje o možnosti ratifikacije Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija) glede na pravni red Republike Slovenije za Ministrstvo za pravosodje, z dne 24. 1. 2014.
[4] Šifkovič Vrbica, S. (2013) Analiza vpliva Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini (Istanbulske konvencije) na zakonodajo Republike Slovenije. Ljubljana: Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC.
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.