Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
45. člen - Sankcije in ukrepi
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
45. člen - Sankcije in ukrepi
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
45. člen - Sankcije in ukrepi
1. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da se kazniva ravnanja, določena v skladu s to konvencijo, kaznujejo z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi sankcijami ob upoštevanju njihove resnosti. Te sankcije vključujejo, kadar je to primerno, kazni, katerih posledica je odvzem prostosti, kar je lahko povod za izročitev.

2. Pogodbenice lahko sprejmejo druge ukrepe v zvezi s storilci, na primer:
– spremljanje ali nadzor obsojenih oseb;
– odvzem roditeljske pravice, če otrokove koristi, kar lahko vključuje varnost žrtve, ni mogoče zagotoviti na noben drug način.
 
0 – vprašanja ne regulira zakon/politika oziroma obstoječe določilo ni skladno s standardom v Konvenciji (standard iz Konvencije se šteje za minimalni standard);
1 – regulacija obstaja, a ne dosega standarda Konvencije (v določbi in/ali v uporabi);
2 – dosežen je standard Konvencije oziroma je blizu standardu v določbi;
3 - dosežen je standard Konvencije oziroma je blizu standardu v določbi in v uporabi;
4 – vprašanje je v državi urejeno bolje kot v standardu Konvencije.
Splošna ocena 45. člena Sankcije in ukrepi
Primerjava med državami 45. člena Sankcije in ukrepi
VPRAŠANJA
 
a. Prosimo, da navedete informacije o predpisanih in dejanskih sankcijah za vsako od kaznivih dejanj, ki so zajete v Konvenciji. Prosimo, komentirajte učinkovitost, sorazmernost, ustreznost predpisanih in dejanskih kazenskih politik. Ali predpisane sankcije izpolnjujejo merila za izročitev storilca (Convention on Extradition no. 24. upošteva pravilo kazni zapora enega leta ali več in zahtevo za dvojno kaznivost)?
Odgovor: Sprememba Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND)1 uvaja kazni in sicer denarno v primeru, če povzročitelj nasilja ne ravna v skladu s sklepom sodišča in prav tako pristojnosti policije v primerih kršitve sklepa sodišča. Policija ukrepa v skladu s pristojnostmi, ki jih ima glede ukrepa prepovedi približevanja določeni osebi, kraju ali območju, v skladu z zakonom, ki ureja naloge in pooblastila policije. 

Kazni so opredeljene v 23. členu: Izvršitev izrečenih ukrepov in denarne kazni:
23. člen
(izvršitev izrečenih ukrepov in denarne kazni)
(1) Če povzročitelj nasilja krši ukrep, ki ga je sodišče izreklo na podlagi prve, druge, tretje, četrte ali pete alineje prvega odstavka 19. člena tega zakona, žrtev o tem obvesti policijo, ki ukrepa v skladu s pristojnostmi, ki jih ima glede kršitev ukrepa prepovedi približevanja določeni osebi, kraju ali območju, v skladu z zakonom, ki ureja naloge in pooblastila policije. Policija o ugotovljenih kršitvah obvesti sodišče, ki je izreklo ukrep.
(2) Denarno kazen, izrečeno v sklepu sodišča, izvrši sodišče, ki jo je izreklo, v skladu z zakonom, ki ureja izvršbo.
(3) Izvršbo v primeru prepustitve stanovanja po 21. in 22. členu tega zakona opravi sodišče, ki je ukrep izreklo, po pravilih zakona, ki ureja izvršbo za izpraznitev in izročitev nepremičnin.

Za več podatkov glejte odgovor pod vprašanjem za leto 2015.
a. Prosimo, da navedete informacije o predpisanih in dejanskih sankcijah za vsako od kaznivih dejanj, ki so zajete v Konvenciji. Prosimo, komentirajte učinkovitost, sorazmernost, ustreznost predpisanih in dejanskih kazenskih politik. Ali predpisane sankcije izpolnjujejo merila za izročitev storilca (Convention on Extradition no. 24. upošteva pravilo kazni zapora enega leta ali več in zahtevo za dvojno kaznivost)?
Odgovor: Sprememba Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND)1 uvaja kazni in sicer denarno v primeru, če povzročitelj nasilja ne ravna v skladu s sklepom sodišča in prav tako pristojnosti policije v primerih kršitve sklepa sodišča. Policija ukrepa v skladu s pristojnostmi, ki jih ima glede ukrepa prepovedi približevanja določeni osebi, kraju ali območju, v skladu z zakonom, ki ureja naloge in pooblastila policije. 

Kazni so opredeljene v 23. členu: Izvršitev izrečenih ukrepov in denarne kazni:
23. člen
(izvršitev izrečenih ukrepov in denarne kazni)
(1) Če povzročitelj nasilja krši ukrep, ki ga je sodišče izreklo na podlagi prve, druge, tretje, četrte ali pete alineje prvega odstavka 19. člena tega zakona, žrtev o tem obvesti policijo, ki ukrepa v skladu s pristojnostmi, ki jih ima glede kršitev ukrepa prepovedi približevanja določeni osebi, kraju ali območju, v skladu z zakonom, ki ureja naloge in pooblastila policije. Policija o ugotovljenih kršitvah obvesti sodišče, ki je izreklo ukrep.
(2) Denarno kazen, izrečeno v sklepu sodišča, izvrši sodišče, ki jo je izreklo, v skladu z zakonom, ki ureja izvršbo.
(3) Izvršbo v primeru prepustitve stanovanja po 21. in 22. členu tega zakona opravi sodišče, ki je ukrep izreklo, po pravilih zakona, ki ureja izvršbo za izpraznitev in izročitev nepremičnin.

Za več podatkov glejte odgovor pod vprašanjem za leto 2015.
MINUS
b. Ali obstajajo ukrepi za spremljanje in nadzorovanje obsojenih? Navedite pogoje, pristojni organ, itd.
Odgovor: Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 
b. Ali obstajajo ukrepi za spremljanje in nadzorovanje obsojenih? Navedite pogoje, pristojni organ, itd.
Odgovor: Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 
MINUS
c. Ali obstajajo določbe, ki omogočajo odgovornemu organu spremeniti, kot tudi odvzeti starševske pravice med preiskavo o dejanj nasilja nad ženskami, in zlasti nasilja v družini? Ali je varnost žrtve nujna v postopku in če je odgovor pritrdilen, je za to podlaga v posebnem pravnem dokumentu, ali je to stvar presoje odgovorne institucije/organa? Prosimo, navedite.
Odgovor: S spremembo ZPND1 so v zakon dodani dodatni ukrepi za zagotavljanje varstva otrok (20. člen). Prav tako je dodan novi člen 9.a, ki ureja varstvo podatkov o žrtvi. Nov je tudi 9.b člen Informiranje žrtev.

20. člen
(ukrepi za zagotavljanje varstva otrok)
Za zagotavljanje varstva otrok lahko sodišče poleg ukrepov iz 19. člena tega zakona:
-           prepove prehod državne meje otroku, razen s posebej določeno osebo, organom ali organizacijo;
-           predlaga odvzem osebnega dokumenta otroka v skladu z zakonom;
-           prepove izdajo osebnega dokumenta otroku na podlagi vloge enega ali obeh staršev ali tretje osebe;
-           prepove vročitev osebnega dokumenta otroka enemu ali obema staršema ali tretji osebi;
-           odloči o nujnem zdravniškem pregledu otroka ali zdravljenju otroka in o drugih zdravstvenih posegih.

9.a člen
(varstvo podatkov o žrtvi)
Organi in organizacije ter nevladne organizacije kot poklicno skrivnost varujejo podatke o nastanitvi žrtve in njenih otrok ali drugih ukrepih za njihovo zaščito.
 
9.b člen
(informiranje žrtev)
Organi in organizacije ter nevladne organizacije zagotovijo, da žrtve prejmejo ustrezne in pravočasne informacije o razpoložljivih podpornih storitvah in pravnih sredstvih v jeziku, ki ga razumejo.

Za več podatkov glejte odgovor pod vprašanjem za leto 2015.
c. Ali obstajajo določbe, ki omogočajo odgovornemu organu spremeniti, kot tudi odvzeti starševske pravice med preiskavo o dejanj nasilja nad ženskami, in zlasti nasilja v družini? Ali je varnost žrtve nujna v postopku in če je odgovor pritrdilen, je za to podlaga v posebnem pravnem dokumentu, ali je to stvar presoje odgovorne institucije/organa? Prosimo, navedite.
Odgovor: S spremembo ZPND1 so v zakon dodani dodatni ukrepi za zagotavljanje varstva otrok (20. člen). Prav tako je dodan novi člen 9.a, ki ureja varstvo podatkov o žrtvi. Nov je tudi 9.b člen Informiranje žrtev.

20. člen
(ukrepi za zagotavljanje varstva otrok)
Za zagotavljanje varstva otrok lahko sodišče poleg ukrepov iz 19. člena tega zakona:
-           prepove prehod državne meje otroku, razen s posebej določeno osebo, organom ali organizacijo;
-           predlaga odvzem osebnega dokumenta otroka v skladu z zakonom;
-           prepove izdajo osebnega dokumenta otroku na podlagi vloge enega ali obeh staršev ali tretje osebe;
-           prepove vročitev osebnega dokumenta otroka enemu ali obema staršema ali tretji osebi;
-           odloči o nujnem zdravniškem pregledu otroka ali zdravljenju otroka in o drugih zdravstvenih posegih.

9.a člen
(varstvo podatkov o žrtvi)
Organi in organizacije ter nevladne organizacije kot poklicno skrivnost varujejo podatke o nastanitvi žrtve in njenih otrok ali drugih ukrepih za njihovo zaščito.
 
9.b člen
(informiranje žrtev)
Organi in organizacije ter nevladne organizacije zagotovijo, da žrtve prejmejo ustrezne in pravočasne informacije o razpoložljivih podpornih storitvah in pravnih sredstvih v jeziku, ki ga razumejo.

Za več podatkov glejte odgovor pod vprašanjem za leto 2015.
MINUS
[1] Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND), Ur. l. RS, št. 16/08 in 68/16.
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.