Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
45. člen - Sankcije in ukrepi
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
45. člen - Sankcije in ukrepi
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
45. člen - Sankcije in ukrepi
1. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da se kazniva ravnanja, določena v skladu s to konvencijo, kaznujejo z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi sankcijami ob upoštevanju njihove resnosti. Te sankcije vključujejo, kadar je to primerno, kazni, katerih posledica je odvzem prostosti, kar je lahko povod za izročitev.

2. Pogodbenice lahko sprejmejo druge ukrepe v zvezi s storilci, na primer:
– spremljanje ali nadzor obsojenih oseb;
– odvzem roditeljske pravice, če otrokove koristi, kar lahko vključuje varnost žrtve, ni mogoče zagotoviti na noben drug način.
 
0 – vprašanja ne regulira zakon/politika oziroma obstoječe določilo ni skladno s standardom v Konvenciji (standard iz Konvencije se šteje za minimalni standard);
1 – regulacija obstaja, a ne dosega standarda Konvencije (v določbi in/ali v uporabi);
2 – dosežen je standard Konvencije oziroma je blizu standardu v določbi;
3 - dosežen je standard Konvencije oziroma je blizu standardu v določbi in v uporabi;
4 – vprašanje je v državi urejeno bolje kot v standardu Konvencije.
Splošna ocena 45. člena Sankcije in ukrepi
Primerjava med državami 45. člena Sankcije in ukrepi
VPRAŠANJA
 
a. Prosimo, da navedete informacije o predpisanih in dejanskih sankcijah za vsako od kaznivih dejanj, ki so zajete v Konvenciji. Prosimo, komentirajte učinkovitost, sorazmernost, ustreznost predpisanih in dejanskih kazenskih politik. Ali predpisane sankcije izpolnjujejo merila za izročitev storilca (Convention on Extradition no. 24. upošteva pravilo kazni zapora enega leta ali več in zahtevo za dvojno kaznivost)?
Odgovor: Dr. Filipčič1 pravi, da Konvencija prepušča določitev vrste in višine kazni državam pogodbenicam, pri čemer pa jim nalaga, da naj bodo sankcije učinkovite, sorazmerne teži dejanj in odvračilne. Primeroma našteva tudi nekaj sankcij, ki jih priporoča pogodbenicam v sprejem, jih pa ne zavezuje k temu. Filipčič pravi, da je Kazenski zakonik (KZ-1)2 usklajen s 45. členom.
PLUS
a. Prosimo, da navedete informacije o predpisanih in dejanskih sankcijah za vsako od kaznivih dejanj, ki so zajete v Konvenciji. Prosimo, komentirajte učinkovitost, sorazmernost, ustreznost predpisanih in dejanskih kazenskih politik. Ali predpisane sankcije izpolnjujejo merila za izročitev storilca (Convention on Extradition no. 24. upošteva pravilo kazni zapora enega leta ali več in zahtevo za dvojno kaznivost)?
Odgovor: Dr. Filipčič1 pravi, da Konvencija prepušča določitev vrste in višine kazni državam pogodbenicam, pri čemer pa jim nalaga, da naj bodo sankcije učinkovite, sorazmerne teži dejanj in odvračilne. Primeroma našteva tudi nekaj sankcij, ki jih priporoča pogodbenicam v sprejem, jih pa ne zavezuje k temu. Filipčič pravi, da je Kazenski zakonik (KZ-1)2 usklajen s 45. členom.

PIC3 piše, da KZ-1 v 2. in 3. členu ureja zakonitost kazenski sankcij in sistem kazenskih sankcij. Drugi odstavek 3. člena določa, da morajo biti predpisane kazni v sorazmerju s težo dejanja in krivdo storilca.

Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND)4 ne uvaja kazni. Povzročitelj nasilja lahko neovirano in nekaznovano krši ukrepe, izrečene po ZPND. Ko žrtev v takem primeru pokliče policijo, ta povzročitelju ne more izreči sankcije, temveč žrtev le usmeri na nadaljnje postopke. To v praksi pomeni, da mora žrtev na sodišče vložiti predlog za izvršbo, v kateri mora predlagati tudi globo v primeru kršitve, čakati, da sodišče izda sklep, da se izvršba dovoli, šele nato lahko ob ponovni kršitvi pričakuje posredovanje policije. Žrtve so tako prisiljene vstopati v vedno nove postopke, s katerimi imajo dodatne stroške, poleg tega pa je treba upoštevati tudi, da postopki pred sodiščem trajajo precej dolgo (kar je v Sloveniji zelo velik problem)5.
MINUS
b. Ali obstajajo ukrepi za spremljanje in nadzorovanje obsojenih? Navedite pogoje, pristojni organ, itd.
Odgovor: Podatke bomo vstavili naknadno.
b. Ali obstajajo ukrepi za spremljanje in nadzorovanje obsojenih? Navedite pogoje, pristojni organ, itd.
Odgovor: Podatke bomo vstavili naknadno.
MINUS
c. Ali obstajajo določbe, ki omogočajo odgovornemu organu spremeniti, kot tudi odvzeti starševske pravice med preiskavo o dejanj nasilja nad ženskami, in zlasti nasilja v družini? Ali je varnost žrtve nujna v postopku in če je odgovor pritrdilen, je za to podlaga v posebnem pravnem dokumentu, ali je to stvar presoje odgovorne institucije/organa? Prosimo, navedite.
Odgovor: Odvzem roditeljske pravice je določen in urejen v Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih6. Konvencija spremljanje in nadzor ter odvzem roditeljske pravice določa zgolj kot možne ukrepe, ki jih lahko prejmejo države pogodbenice, v slovenski zakonodaji pa sta ta dva instituta že urejena, čeprav jih konvencija ne ureja kot obvezne. Poleg Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND)7 so nekateri ukrepi določeni v drugih področnih zakonih, (npr. Zakon o pravdnem postopku8, Zakon o nalogah in pooblastilih policije9, Kazenski zakonik (KZ-1)10 in Zakon o kazenskem postopku11)12.

PIC13 navede, da ukrepi v ZPND14 le dopolnjujejo že obstoječe in jih ne nadomeščajo ali zmanjšujejo njihovega pomena. Ta poudarek je pomemben predvsem pri varstvu mladoletnih žrtev nasilja v družini. Varstvo ogroženih otrok, med katere sodijo tudi mladoletne žrtve nasilja v družini, ureja Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ter je ne glede na vrsto ali vir ogrožanja sistemsko urejeno v družinski zakonodaji.
c. Ali obstajajo določbe, ki omogočajo odgovornemu organu spremeniti, kot tudi odvzeti starševske pravice med preiskavo o dejanj nasilja nad ženskami, in zlasti nasilja v družini? Ali je varnost žrtve nujna v postopku in če je odgovor pritrdilen, je za to podlaga v posebnem pravnem dokumentu, ali je to stvar presoje odgovorne institucije/organa? Prosimo, navedite.
Odgovor: Odvzem roditeljske pravice je določen in urejen v Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih6. Konvencija spremljanje in nadzor ter odvzem roditeljske pravice določa zgolj kot možne ukrepe, ki jih lahko prejmejo države pogodbenice, v slovenski zakonodaji pa sta ta dva instituta že urejena, čeprav jih konvencija ne ureja kot obvezne. Poleg Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND)7 so nekateri ukrepi določeni v drugih področnih zakonih, (npr. Zakon o pravdnem postopku8, Zakon o nalogah in pooblastilih policije9, Kazenski zakonik (KZ-1)10 in Zakon o kazenskem postopku11)12.

PIC13 navede, da ukrepi v ZPND14 le dopolnjujejo že obstoječe in jih ne nadomeščajo ali zmanjšujejo njihovega pomena. Ta poudarek je pomemben predvsem pri varstvu mladoletnih žrtev nasilja v družini. Varstvo ogroženih otrok, med katere sodijo tudi mladoletne žrtve nasilja v družini, ureja Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ter je ne glede na vrsto ali vir ogrožanja sistemsko urejeno v družinski zakonodaji.
MINUS
[1] Filipčič, K., Mnenje o možnosti ratifikacije Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija) glede na pravni red Republike Slovenije za Ministrstvo za pravosodje, z dne 24. 1. 2014.
[2] Kazenski zakonik (KZ-1), Ur. l. RS, št. 55/08 (66/08 popr.), 39/09, 91/11, 50/12.
[3] Šifkovič Vrbica, S. (2013) Analiza vpliva Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini (Istanbulske konvencije) na zakonodajo Republike Slovenije. Ljubljana: Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC.
[4] Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND), Ur. l. RS, št. 16/08.
[5] Ramšak, A., Šetinc Vernik, M., Vernik Šetinc, B. (ur.) (2014) Senčno poročilo koalicije nevladnih organizacij Odboru za ekonomske, socialne in kulturne pravice v Sloveniji. Ob 2. periodičnem poročilu Republike Slovenije k Mednarodnem paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah. Dostopno preko: http://www.ekvilib.org/images/stories/sencno%20porocilo_SLO.pdf, 20. 6. 2014.
[6] Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Ur. l. RS, št. 15/76, 1/89, 14/89, 82/94, 29/95, 64/01, 16/04.
[7] Zakon o preprečevanju nasilja v družini, Ur. l. RS, št. 16/08.
[8] Zakon o pravdnem postopku, Ur. l. RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 - ZArbit, 45/08, 111/08 - odl. US, 57/09 - odl. US, 12/10 - odl. US, 50/10 - odl. US, 107/10 - odl. US, 75/12 - odl. US, 40/13 - odl. US, 92/13 - odl. US in 10/14 - odl. US. [9] Zakon o nalogah in pooblastilih policije, Ur. l. RS, št. 15/13.
[10] Kazenski zakonik, KZ-1, Ur. l. RS, št.55/08 in 66/08-popr.
[11] Zakon o kazenskem postopku, Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo in 47/13.
[12] Šifkovič Vrbica, S. (2013) Analiza vpliva Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini (Istanbulske konvencije) na zakonodajo Republike Slovenije. Ljubljana: Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC.
[13] Šifkovič Vrbica, S. (2013) Analiza vpliva Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini (Istanbulske konvencije) na zakonodajo Republike Slovenije. Ljubljana: Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC.
[14] Zakon o preprečevanju nasilja v družini, Ur. l. RS, št. 16/08.
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.