Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
1. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da se v kazenskih postopkih, sproženih po storitvi katerega koli nasilnega dejanja, ki ga zajema področje uporabe te konvencije, kultura, običaji, vera, tradicija ali t. i. ''čast'' ne štejejo kot opravičilo za taka dejanja. To se nanaša zlasti na trditev, da je žrtev prekršila kulturna, verska, družbena ali tradicionalna pravila ali običaje primernega obnašanja.

2. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe, s katerimi zagotovijo, da prepričevanje otroka s strani druge osebe, da stori katero od dejanj iz prejšnjega odstavka, ne sme zmanjšati kazenske odgovornosti te osebe za storjena dejanja.
 
0 – vprašanja ne regulira zakon/politika oziroma obstoječe določilo ni skladno s standardom v Konvenciji (standard iz Konvencije se šteje za minimalni standard);
1 – regulacija obstaja, a ne dosega standarda Konvencije (v določbi in/ali v uporabi);
2 – dosežen je standard Konvencije oziroma je blizu standardu v določbi;
3 - dosežen je standard Konvencije oziroma je blizu standardu v določbi in v uporabi;
4 – vprašanje je v državi urejeno bolje kot v standardu Konvencije.
Splošna ocena 42. člena Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
Primerjava med državami 42. člena Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
VPRAŠANJA
 
a. Ali v kazenski ali drugi zakonodaji obstaja podlaga, ki bi se lahko uporabljala za opravičevanje nasilja nad ženskami, kot je opredeljeno v Konvenciji, zaradi kulture, vere, ali drugih osebnih okoliščin?
Odgovor: Dr. Filipčič1 je v svojem mnenju glede tega člena zapisala:
odstavek 42. člena se nanaša na prepoved izključitve protipravnosti kaznivih dejanj zaradi upoštevanja kulture, običajev, časti in drugih podobnih razlogov. Po zakonodaji RS je protipravnost dejanja lahko izključena zaradi silobrana, opravičljive skrajne sile, privolitve oškodovanca (samo pri disponibilnih dobrinah). V okviru nobenega od teh institutov ni mogoče upoštevati kulture, običajev ali časti kot razloge za izključitev protipravnosti dejanja.
PLUS
a. Ali v kazenski ali drugi zakonodaji obstaja podlaga, ki bi se lahko uporabljala za opravičevanje nasilja nad ženskami, kot je opredeljeno v Konvenciji, zaradi kulture, vere, ali drugih osebnih okoliščin?
Odgovor: Dr. Filipčič1 je v svojem mnenju glede tega člena zapisala:
odstavek 42. člena se nanaša na prepoved izključitve protipravnosti kaznivih dejanj zaradi upoštevanja kulture, običajev, časti in drugih podobnih razlogov. Po zakonodaji RS je protipravnost dejanja lahko izključena zaradi silobrana, opravičljive skrajne sile, privolitve oškodovanca (samo pri disponibilnih dobrinah). V okviru nobenega od teh institutov ni mogoče upoštevati kulture, običajev ali časti kot razloge za izključitev protipravnosti dejanja.

Čeprav izraz »justification« iz 1. odstavka Konvencije praviloma ne zajema tudi izključitve krivde, Filipčič2 poudari, da v našem sistemu ni mogoče izključiti krivde zaradi sklicevanja storilca na navedene okoliščine. To bi bilo eventualno mogoče le ob priznanju neizogibne pravne zmote (če je bil storilec iz utemeljenega razloga prepričan, da njegovo ravnanje ni prepovedano), vendar takšnega razloga ni mogoče subsumirati v okvir utemeljenih razlogov po 2. odstavku 31. člena Kazenski zakonik (KZ-1). Olajševalnih okoliščin pojem »justification« ne zajema, saj sodijo že v področje odmere kazni, ko ni torej razlogov za izključitev protipravnosti ali krivde.
2. odstavek 42. člena zahteva od držav, da zagotovijo kazensko odgovornost oseb, ki napeljejo mladoletne osebe (pod starostjo za kazensko odgovornost) k storitvi katerega od kaznivih dejanj iz Konvencije. Po zakonodaji RS se napeljevalec kaznuje, kakor da bi dejanje storil sam (37. člen KZ-1) in njegova odgovornost ni odvisna od krivde neposrednega storilca. Poleg tega pozna Kazenski zakonik tudi institut posrednega storilca (20. člen KZ-1) za primere, kadar vplivanje na neposrednega storilca presega opredelitev napeljevanja3.

MP4 v svojem mnenju piše, da:
Konvencija od držav pristopnic pričakuje kriminalizacijo t. i. zavržnih umorov iz časti, za katere menimo, da ne sodijo v slovenski Kazenski zakonik. Glede na napredek kazenskega prava v zadnjih nekaj stoletjih je popolnoma razumljivo, da čast moškega partnerja ali "rodbine" nikoli ne more biti "opravičilo" za umor ženske. Vključevanje takšnih zastarelih določb v Kazenski zakonik bi zato metalo slabo luč na dovršenost našega kazenskega prava in pomenilo spuščanje visokega standarda varstva človekovih pravic, h kateremu je Slovenija zavezana. V izogib situaciji, kjer bi morebitni migranti s seboj prinesli svoje plemensko pravo in z njim tudi prakso umora iz časti, imajo evropske države urejen celovit korpus kazenske zakonodaje, ki velja za vse osebe na njihovem ozemlju brez izjem.

Po mnenju PIC5, KZ-1 z nobenim od navedenih institutov ne predvideva, da kultura, običaji, vera, tradicija ali t. i. čast izključujejo protipravnost ravnanja oziroma opravičujejo ravnanje storilca zaradi navedenih okoliščin do te mere, da ravnanje ne bi moglo biti kvalificirano kot kaznivo dejanje. Naslednji instituti pa izključujejo krivdo storilcev (ravnanje je kaznivo dejanje, vendar pa storilec, če so izpolnjeni pogoji, za ravnanje ni kriv. To pomeni, da se ga ne more kaznovati, saj mora biti za izrek kazenske sankcije storilec kaznivega dejanja kriv. Kriv je storilec, ki je bil ob storitvi kaznivega dejanja prišteven in je ravnal z naklepom ali iz malomarnosti, pri tem pa se je zavedal ali bi se moral in mogel zavedati, da ravna v nasprotju s pravom, in niso podani razlogi, ki izključujejo krivdo):
- Neprištevnost (29. člen KZ-1): Storilec ni prišteven, če ob storitvi kaznivega dejanja ni mogel razumeti pomena svojega dejanja ali ni mogel imeti v oblasti svojega ravnanja zaradi duševne motnje ali duševne manj razvitosti.
- Dejanska zmota (30. člen KZ-1): Kaznivo dejanje je storjeno v dejanski zmoti, če se storilec ob storitvi ni zavedal okoliščin, ki jih zakon določa kot znake kaznivega dejanja, ali je zmotno mislil, da so okoliščine take, da bi bilo dejanje dopustno. Za kaznivo dejanje, ki se stori iz malomarnosti, krivda storilca ne more biti izključena, če je bil v zmoti glede okoliščin, ki bi se jih v mejah potrebne pazljivosti moral in mogel zavedati.
- Pravna zmota (31. člen KZ-1): Storilec kaznivega dejanja, ki iz upravičenih razlogov ni vedel, da je to dejanje v nasprotju s pravom, ni kriv. Ni upravičenih razlogov iz prvega odstavka tega člena, če storilec ni vedel za pravna pravila, s katerimi bi se lahko seznanil pod enakimi pogoji kot drugi v širšem njegovem okolju ali pa je moral glede na svoje delo, vlogo ali siceršnji položaj poznati posebna pravna pravila.
MINUS
b. V kolikor je otrok storilec nasilja nad ženskami, je pobudnik kazensko odgovoren za to dejanje? Prosimo, komentirajte.
Odgovor: Na podatke čakamo.
b. V kolikor je otrok storilec nasilja nad ženskami, je pobudnik kazensko odgovoren za to dejanje? Prosimo, komentirajte.
Odgovor: Na podatke čakamo.
MINUS
[1] Filipčič, K., Mnenje o možnosti ratifikacije Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija) glede na pravni red Republike Slovenije za Ministrstvo za pravosodje, z dne 24. 1. 2014.
[2] Filipčič, K., Mnenje o možnosti ratifikacije Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija) glede na pravni red Republike Slovenije za Ministrstvo za pravosodje, z dne 24. 1. 2014.
[3] Filipčič, K., Mnenje o možnosti ratifikacije Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija) glede na pravni red Republike Slovenije za Ministrstvo za pravosodje, z dne 24. 1. 2014.
[4] Pličanič, S., Ban, N., Ministrstvo za pravosodje – MP (2013) Odgovor Ministrstva za pravosodje državni sekretarki Tamari Vonta: Odgovor na vaš dopis 070-9/2013/1 – vprašanje ratifikacij določenih mednarodnih dokumentov, št. 070-4/2013/2, 22. 8. 2013.
[5] Šifkovič Vrbica, S. (2013) Analiza vpliva Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini (Istanbulske konvencije) na zakonodajo Republike Slovenije. Ljubljana: Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC.
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.