Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
1. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe, da se kot kaznivo ravnanje, kadar je storjeno naklepno, opredeli pomoč ali napeljevanje k storitvi kaznivih ravnanj, določenih v skladu s 33., 34., 35., 36., 37. členom, točko a. 38. člena in 39. členom te konvencije.

2. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe, da se kot kazniva ravnanja, kadar so storjena naklepno, opredeli poskus kaznivih ravnanj, določenih v skladu s 35., 36., 37. členom, točko a. 38. člena in 39. členom te konvencije.
 
0 – vprašanja ne regulira zakon/politika oziroma obstoječe določilo ni skladno s standardom v Konvenciji (standard iz Konvencije se šteje za minimalni standard);
1 – regulacija obstaja, a ne dosega standarda Konvencije (v določbi in/ali v uporabi);
2 – dosežen je standard Konvencije oziroma je blizu standardu v določbi;
3 - dosežen je standard Konvencije oziroma je blizu standardu v določbi in v uporabi;
4 – vprašanje je v državi urejeno bolje kot v standardu Konvencije.
Splošna ocena 41. člena Pomoč ali napeljevanje in poskus
Primerjava med državami 41. člena Pomoč ali napeljevanje in poskus
VPRAŠANJA
 
a. Prosimo, primerjajte opredelitve nasilja nad ženskami, zlasti, če vključujejo sankcije za pomoč ali napeljevanje in poskus nasilja, kot je opredeljeno v 41. členu Konvencije.
Odgovor: Naklepna pomoč in napeljevanje k vsem kaznivim dejanjem (torej ne le tistim, ki jih navaja konvencija) sta kaznivi obliki udeležbe po 37. in 38. členu Kazenskega zakonika (KZ-1)1. Obe obliki sta kaznivi tudi, če kaznivo dejanje ostane pri poskusu (39. člen KZ-1)2.

Po 8. členu Zakona o prekrških (ZP-1)3 je kaznivo tudi napeljevanje ali pomoč pri prekršku, vendar le, če je prekršek tudi dokončan (po 10. členu Zakona o prekrških namreč poskus prekrška ni kazniv). Navedeno je relevantno le v zvezi z zalezovanjem po 34. členu Konvencije, ki je (izven družinske ali druge življenjske skupnosti) opredeljeno kot prekršek. Ker pa Konvencija v 1. odstavku 41. člena ni natančna v takšni meri, da bi posebej zahtevala kaznivost udeležbenih ravnanj, tudi, če protipravno ravnanje ostane pri poskusu, dr. Filipčič4 zaključuje, da je slovenska zakonodaja v skladu s 1. odstavkom 41. člena te Konvencije.

Poskus iz 2. odstavka 41. člena Konvencije je po določbi 34. člena KZ-1 kazniv za vsa kazniva dejanja, za katera je predpisana kazen tri leta zapora ali več, pri lažjih kaznivih dejanjih pa le, če je to pri kaznivem dejanju izrecno določeno.

Glede na navedeno dr. Filipčič5 ugotavlja:
- poskus fizičnega nasilja (35. člen Konvencije) po slovenski zakonodaji ni kazniv, če gre za lažje oblike nasilja (lahka telesna poškodba po 1. odstavku 122. člena KZ-1, grožnja po 135. členu KZ-1). Vendar pa Obrazložitveno poročilo6 v 213. in 214. točki izrecno navaja, da konvencija omejuje kaznivost poskusa le na težje oblike fizičnega nasilja, kar pomeni, da Slovenija glede tega izpolnjuje zahteve konvencije;
- poskus vseh oblik spolnega nasilja (36. člen te Konvencije) je kazniv;
- poskus kaznivega dejanja Trgovina z ljudmi (kamor sodi prisilna poroka po 37. členu Istanbulske konvencije) je kazniv po 113. členu KZ-1;
- poskus hude telesne poškodbe (kamor sodi pohabljenje ženskih spolnih organov) je kazniv po 123. členu KZ-1;
- kazniv je tudi poskus prisilne prekinitve nosečnosti (kaznivo dejanje po 121. členu KZ-1), prav tako poskus prisilne sterilizacije (huda telesna poškodba po 123. člen KZ-1).

Dr. Filipčič7 v svojem mnenju tako zaključi, da je KZ-1 usklajen z 41. členom Konvencije.
a. Prosimo, primerjajte opredelitve nasilja nad ženskami, zlasti, če vključujejo sankcije za pomoč ali napeljevanje in poskus nasilja, kot je opredeljeno v 41. členu Konvencije.
Odgovor: Naklepna pomoč in napeljevanje k vsem kaznivim dejanjem (torej ne le tistim, ki jih navaja konvencija) sta kaznivi obliki udeležbe po 37. in 38. členu Kazenskega zakonika (KZ-1)1. Obe obliki sta kaznivi tudi, če kaznivo dejanje ostane pri poskusu (39. člen KZ-1)2.

Po 8. členu Zakona o prekrških (ZP-1)3 je kaznivo tudi napeljevanje ali pomoč pri prekršku, vendar le, če je prekršek tudi dokončan (po 10. členu Zakona o prekrških namreč poskus prekrška ni kazniv). Navedeno je relevantno le v zvezi z zalezovanjem po 34. členu Konvencije, ki je (izven družinske ali druge življenjske skupnosti) opredeljeno kot prekršek. Ker pa Konvencija v 1. odstavku 41. člena ni natančna v takšni meri, da bi posebej zahtevala kaznivost udeležbenih ravnanj, tudi, če protipravno ravnanje ostane pri poskusu, dr. Filipčič4 zaključuje, da je slovenska zakonodaja v skladu s 1. odstavkom 41. člena te Konvencije.

Poskus iz 2. odstavka 41. člena Konvencije je po določbi 34. člena KZ-1 kazniv za vsa kazniva dejanja, za katera je predpisana kazen tri leta zapora ali več, pri lažjih kaznivih dejanjih pa le, če je to pri kaznivem dejanju izrecno določeno.

Glede na navedeno dr. Filipčič5 ugotavlja:
- poskus fizičnega nasilja (35. člen Konvencije) po slovenski zakonodaji ni kazniv, če gre za lažje oblike nasilja (lahka telesna poškodba po 1. odstavku 122. člena KZ-1, grožnja po 135. členu KZ-1). Vendar pa Obrazložitveno poročilo6 v 213. in 214. točki izrecno navaja, da konvencija omejuje kaznivost poskusa le na težje oblike fizičnega nasilja, kar pomeni, da Slovenija glede tega izpolnjuje zahteve konvencije;
- poskus vseh oblik spolnega nasilja (36. člen te Konvencije) je kazniv;
- poskus kaznivega dejanja Trgovina z ljudmi (kamor sodi prisilna poroka po 37. členu Istanbulske konvencije) je kazniv po 113. členu KZ-1;
- poskus hude telesne poškodbe (kamor sodi pohabljenje ženskih spolnih organov) je kazniv po 123. členu KZ-1;
- kazniv je tudi poskus prisilne prekinitve nosečnosti (kaznivo dejanje po 121. členu KZ-1), prav tako poskus prisilne sterilizacije (huda telesna poškodba po 123. člen KZ-1).

Dr. Filipčič7 v svojem mnenju tako zaključi, da je KZ-1 usklajen z 41. členom Konvencije.
MINUS
[1] Zakon o prekrških (ZP-1), Ur. l. RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US.
[2] Filipčič, K., Mnenje o možnosti ratifikacije Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija) glede na pravni red Republike Slovenije za Ministrstvo za pravosodje, z dne 24. 1. 2014.
[3] Zakon o prekrških (ZP-1), Ur. l. RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US.
[4] Filipčič, K., Mnenje o možnosti ratifikacije Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija) glede na pravni red Republike Slovenije za Ministrstvo za pravosodje, z dne 24. 1. 2014.
[5] Filipčič, K., Mnenje o možnosti ratifikacije Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija) glede na pravni red Republike Slovenije za Ministrstvo za pravosodje, z dne 24. 1. 2014.
[6] Obrazložitveno poročilo h konvenciji - Explanatory report. Dostopno preko: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/210.htm, 22. 6. 2014.
[7] Filipčič, K., Mnenje o možnosti ratifikacije Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija) glede na pravni red Republike Slovenije za Ministrstvo za pravosodje, z dne 24. 1. 2014.
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.