Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da so prisilne poroke lahko nične, razveljavljene ali razvezane brez nepotrebnega finančnega ali upravnega bremena za žrtve.
 
0 – vprašanja ne regulira zakon/politika oziroma obstoječe določilo ni skladno s standardom v Konvenciji (standard iz Konvencije se šteje za minimalni standard);
1 – regulacija obstaja, a ne dosega standarda Konvencije (v določbi in/ali v uporabi);
2 – dosežen je standard Konvencije oziroma je blizu standardu v določbi;
3 - dosežen je standard Konvencije oziroma je blizu standardu v določbi in v uporabi;
4 – vprašanje je v državi urejeno bolje kot v standardu Konvencije.
Splošna ocena 32. člena Civilne posledice prisilnih porok
Primerjava med državami 32. člena Civilne posledice prisilnih porok
VPRAŠANJA
 
a. Ali pravni okvir ponuja osnovo za izpodbitje, razveljavitev ali prekinitev zakonske zveze sklenjene z uporabo sile? Navedite in opišite postopek. Ali morajo žrtve plačati pristojbine in zagotoviti druge dokaze, poleg pričanja? Ali imajo žrtve drugačen status v postopku za prekinitev, če gre za prisilno poroko? Če je odgovor pritrdilen, prosimo, navedite.
Odgovor: Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR)1 med drugim določa pogoje za sklenitev in veljavnost zakonske zveze. Skleneta jo lahko dve osebi različnega spola in sicer s svobodno izjavo soglasja o sklenitvi zakonske zveze pred pristojnim državnim organom. Izjava zakoncev o sklenitvi zakonske zveze mora biti svobodna, saj je v primeru, da bi bila privolitev izsiljena ali dana v zmoti, zakonska zveza neveljavna. Za sklenitev zakonske zveze morata biti obe osebi polnoletni. V izjemnih primerih lahko zakonsko zvezo sklene tudi mladoletna oseba, vendar po predhodnem razgovoru le te, njenega bodočega zakonca, njenih staršev ali skrbnika in centra za socialno delo. Razveljavitev zakonske zveze je potrebno zahtevati pred sodiščem in veljajo enaka pravila kot pri razvezi zakonske zveze. V nekaterih primerih lahko zahteva razveljavitev zakonske zveze (34. člen Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ) poleg zakoncev tudi vsak, ki ima pravni interes (npr. dediči zapustnika) in državni tožilec ali tožilka2.

V Zakonu o pravdnem postopku (ZPP)3 v tretjem delu: Posebni postopki - postopek v zakonskih sporih ter sporih iz razmerij med starši in otroki določa:

413. člen
V postopku v zakonskih sporih ter sporih iz razmerij med starši in otroki odloči sodišče o stroških postopka po prostem preudarku. Da bi Slovenija zadostila zahtevam Konvencije, bi morali v teh postopkih žrtve oprostiti vseh taks in stroškov postopka. Omenjeno je mogoče izvajati na podlagi navodil.2
a. Ali pravni okvir ponuja osnovo za izpodbitje, razveljavitev ali prekinitev zakonske zveze sklenjene z uporabo sile? Navedite in opišite postopek. Ali morajo žrtve plačati pristojbine in zagotoviti druge dokaze, poleg pričanja? Ali imajo žrtve drugačen status v postopku za prekinitev, če gre za prisilno poroko? Če je odgovor pritrdilen, prosimo, navedite.
Odgovor: Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR)1 med drugim določa pogoje za sklenitev in veljavnost zakonske zveze. Skleneta jo lahko dve osebi različnega spola in sicer s svobodno izjavo soglasja o sklenitvi zakonske zveze pred pristojnim državnim organom. Izjava zakoncev o sklenitvi zakonske zveze mora biti svobodna, saj je v primeru, da bi bila privolitev izsiljena ali dana v zmoti, zakonska zveza neveljavna. Za sklenitev zakonske zveze morata biti obe osebi polnoletni. V izjemnih primerih lahko zakonsko zvezo sklene tudi mladoletna oseba, vendar po predhodnem razgovoru le te, njenega bodočega zakonca, njenih staršev ali skrbnika in centra za socialno delo. Razveljavitev zakonske zveze je potrebno zahtevati pred sodiščem in veljajo enaka pravila kot pri razvezi zakonske zveze. V nekaterih primerih lahko zahteva razveljavitev zakonske zveze (34. člen Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ) poleg zakoncev tudi vsak, ki ima pravni interes (npr. dediči zapustnika) in državni tožilec ali tožilka2.

V Zakonu o pravdnem postopku (ZPP)3 v tretjem delu: Posebni postopki - postopek v zakonskih sporih ter sporih iz razmerij med starši in otroki določa:

413. člen
V postopku v zakonskih sporih ter sporih iz razmerij med starši in otroki odloči sodišče o stroških postopka po prostem preudarku. Da bi Slovenija zadostila zahtevam Konvencije, bi morali v teh postopkih žrtve oprostiti vseh taks in stroškov postopka. Omenjeno je mogoče izvajati na podlagi navodil.2
MINUS
[1] Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Ur. l. RS, št. 15/76, 1/89, 14/89, 82/94, 29/95, 64/01, 16/04.
[2] Šifkovič Vrbica, S. (2013) Analiza vpliva Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini (Istanbulske konvencije) na zakonodajo Republike Slovenije. Ljubljana: Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC.
[3] Zakon o pravdnem postopku (ZPP), Ur. l. RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 - ZArbit, 45/08, 111/08 - odl. US, 57/09 - odl. US, 12/10 - odl. US, 50/10 - odl. US, 107/10 - odl. US, 75/12 - odl. US, 40/13 - odl. US, 92/13 - odl. US in 10/14 - odl. US.
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.