Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
1. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe, da žrtvam zagotovijo ustrezna civilna pravna sredstva zoper storilca.

2. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe, da v skladu s splošnimi načeli mednarodnega prava žrtvam zagotovijo ustrezna civilna pravna sredstva zoper državne organe, ki ne izpolnjujejo svoje dolžnosti sprejemanja potrebnih preventivnih ali zaščitnih ukrepov v okviru svojih pristojnosti.
 
0 – vprašanja ne regulira zakon/politika oziroma obstoječe določilo ni skladno s standardom v Konvenciji (standard iz Konvencije se šteje za minimalni standard);
1 – regulacija obstaja, a ne dosega standarda Konvencije (v določbi in/ali v uporabi);
2 – dosežen je standard Konvencije oziroma je blizu standardu v določbi;
3 - dosežen je standard Konvencije oziroma je blizu standardu v določbi in v uporabi;
4 – vprašanje je v državi urejeno bolje kot v standardu Konvencije.
Splošna ocena 29. člena Civilne tožbe in pravna sredstva
Primerjava med državami 29. člena Civilne tožbe in pravna sredstva
VPRAŠANJA
 
a. Kakšne oblike civilnih postopkov, lahko sproži žrtev zoper storilca? Ali je namen teh postopkov zaščiti žrtev pred nadaljnjim nasiljem; so to postopki za odškodnino za škodo, ali imajo drug namen? Prosimo, podajte potrebne korake za začetek in dokončanje teh postopkov. Prosimo, odgovorite, kdo zbira in predlaga dokazila, kdo plača za sodne takse, za mnenja sodnih izvedenk/izvedencev; ali morata biti obe strani prisotni na vsaki obravnavi, itd. Ali lahko postopek sproži tretja oseba ali gre za postopek po uradni dolžnosti? Če je sodni postopek začet po uradni dolžnosti, ali je soglasje žrtve pogoj za začetek postopka? Navedite tudi sodišče, ki je pristojno za odločanje o teh zadevah (specializirana družinska sodišča, civilna sodišča, itd.). Ali je sodno osebje usposobljeno za obravnavo primerov nasilja nad ženskami? Prosimo, navedite. Ali imajo potomci žrtve, v primeru smrti, pravico vložiti civilno tožbo?
Odgovor:

Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 

a. Kakšne oblike civilnih postopkov, lahko sproži žrtev zoper storilca? Ali je namen teh postopkov zaščiti žrtev pred nadaljnjim nasiljem; so to postopki za odškodnino za škodo, ali imajo drug namen? Prosimo, podajte potrebne korake za začetek in dokončanje teh postopkov. Prosimo, odgovorite, kdo zbira in predlaga dokazila, kdo plača za sodne takse, za mnenja sodnih izvedenk/izvedencev; ali morata biti obe strani prisotni na vsaki obravnavi, itd. Ali lahko postopek sproži tretja oseba ali gre za postopek po uradni dolžnosti? Če je sodni postopek začet po uradni dolžnosti, ali je soglasje žrtve pogoj za začetek postopka? Navedite tudi sodišče, ki je pristojno za odločanje o teh zadevah (specializirana družinska sodišča, civilna sodišča, itd.). Ali je sodno osebje usposobljeno za obravnavo primerov nasilja nad ženskami? Prosimo, navedite. Ali imajo potomci žrtve, v primeru smrti, pravico vložiti civilno tožbo?
Odgovor:

Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 

MINUS
b. Ali obstaja poseben postopek proti diskriminaciji, ki je uporabljen v primerih nasilja nad ženskami? Prosimo, pojasnite položaj žrtve: kdo sproži postopek, informacije o postopku, odločitve organa (zagovornika, sodišč, itd.).
Odgovor:

Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 

b. Ali obstaja poseben postopek proti diskriminaciji, ki je uporabljen v primerih nasilja nad ženskami? Prosimo, pojasnite položaj žrtve: kdo sproži postopek, informacije o postopku, odločitve organa (zagovornika, sodišč, itd.).
Odgovor:

Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 

MINUS
c. Katera pravna sredstva so na razpolago žrtvi ali tretji osebi v postopkih proti povzročitelju nasilja?
Odgovor:

Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 

c. Katera pravna sredstva so na razpolago žrtvi ali tretji osebi v postopkih proti povzročitelju nasilja?
Odgovor:

Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 

MINUS
d. Katera pravna sredstva so na voljo žrtvam ali tretjim osebam v primeru, da državni organi ne izvedejo potrebne preventivne in/ali zaščitne ukrepe v okviru njihovih pooblastil? Kakšne zahteve je potrebno izpolnjevati za začetek postopka (malomarnost, zloraba moči, itd.)?
Odgovor:

Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 

d. Katera pravna sredstva so na voljo žrtvam ali tretjim osebam v primeru, da državni organi ne izvedejo potrebne preventivne in/ali zaščitne ukrepe v okviru njihovih pooblastil? Kakšne zahteve je potrebno izpolnjevati za začetek postopka (malomarnost, zloraba moči, itd.)?
Odgovor:

Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 

MINUS
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.