Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
1. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da se pri zagotavljanju zaščite in podpornih storitev žrtvam upoštevajo pravice in potrebe otrok, prič vseh oblik nasilja, ki jih zajema področje uporabe te konvencije.

2. Ukrepi, sprejeti na podlagi tega člena, vključujejo psihosocialno svetovanje, primerno starosti otrok, prič vseh oblik nasilja, ki jih zajema področje uporabe te konvencije, in upoštevajo največje koristi otroka.
 
0 – vprašanja ne regulira zakon/politika oziroma obstoječe določilo ni skladno s standardom v Konvenciji (standard iz Konvencije se šteje za minimalni standard);
1 – regulacija obstaja, a ne dosega standarda Konvencije (v določbi in/ali v uporabi);
2 – dosežen je standard Konvencije oziroma je blizu standardu v določbi;
3 - dosežen je standard Konvencije oziroma je blizu standardu v določbi in v uporabi;
4 – vprašanje je v državi urejeno bolje kot v standardu Konvencije.
Splošna ocena 26. člena Zaščita in podpora za otroke, priče
Primerjava med državami 26. člena Zaščita in podpora za otroke, priče
VPRAŠANJA
 
a. Ali so ponudniki različnih vrst zaščitnih in preventivnih storitev dolžni, po zakonodaji ali drugih dokumentih uresničevati potrebe in pravice otrok - prič? Ali so otroci, ki so bili priča nasilju (so nasilje videli in/ali slišali) in so mu bili izpostavljeni za daljše časovno obdobje, obravnavani kot žrtve nasilja, so jim bile dodeljene posebne storitve in pomoč – kot je psihološko svetovanje? Ali so jim bile dodeljene posebne pravice zunaj sodišča in na sodišču (socialne službe, zdravstvena oskrba, program zaščite prič/žrtev, neodvisno zastopanje na sodišču, itd.)? Prosimo, navedite definicijo, če obstaja, ali se je gre kakršnokoli posebno obravnavo ali presojo v zvezi z otroki - pričami.
Odgovor: V noveli Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND)1, ki je začel veljati novembra 2016 je dodan nov 22.g člen Varstvo otrok. Tako se je 4. členu, ki ureja posebno varstvo pridružil še novi člen, ki govori o varstvu otrok. 

22.g člen (varstvo otrok)
(1) Sodišče pri odločanju v postopkih iz tega zakona upošteva tudi otrokovo mnenje, če ga je otrok izrazil sam ali po osebi, ki ji zaupa in jo je sam izbral, in če je sposoben razumeti njegov pomen in posledice.
(2) Če so ukrepi po tem zakonu izrečeni zaradi varstva otroka, spremlja njihovo izvajanje center za socialno delo.
(3) Center za socialno delo izvede tudi vse druge potrebne ukrepe za varstvo otroka v skladu z zakonom, ki ureja družinska razmerja.
(4) Če sodišče izreče ukrep iz 19. člena tega zakona otroku, ki je povzročitelj nasilja, center za socialno delo izvede ukrepe, potrebne za varstvo otroka na način, da se spoštuje odločitev sodišča.
 
Prav tako se je spremenil 20. člen ZPND, ki opredeljuje ukrepe za zagotavljanje varstva otrok.

20. člen (ukrepi za zagotavljanje varstva otrok)
Za zagotavljanje varstva otrok lahko sodišče poleg ukrepov iz 19. člena tega zakona:
-        prepove prehod državne meje otroku, razen s posebej določeno osebo, organom ali organizacijo;
-        predlaga odvzem osebnega dokumenta otroka v skladu z zakonom;
-        prepove izdajo osebnega dokumenta otroku na podlagi vloge enega ali obeh staršev ali tretje osebe;
-        prepove vročitev osebnega dokumenta otroka enemu ali obema staršema ali tretji osebi;
-        odloči o nujnem zdravniškem pregledu otroka ali zdravljenju otroka in o drugih zdravstvenih posegih.

Za več podatkov glejte odgovor pod vprašanjem za leto 2015.

a. Ali so ponudniki različnih vrst zaščitnih in preventivnih storitev dolžni, po zakonodaji ali drugih dokumentih uresničevati potrebe in pravice otrok - prič? Ali so otroci, ki so bili priča nasilju (so nasilje videli in/ali slišali) in so mu bili izpostavljeni za daljše časovno obdobje, obravnavani kot žrtve nasilja, so jim bile dodeljene posebne storitve in pomoč – kot je psihološko svetovanje? Ali so jim bile dodeljene posebne pravice zunaj sodišča in na sodišču (socialne službe, zdravstvena oskrba, program zaščite prič/žrtev, neodvisno zastopanje na sodišču, itd.)? Prosimo, navedite definicijo, če obstaja, ali se je gre kakršnokoli posebno obravnavo ali presojo v zvezi z otroki - pričami.
Odgovor: V noveli Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND)1, ki je začel veljati novembra 2016 je dodan nov 22.g člen Varstvo otrok. Tako se je 4. členu, ki ureja posebno varstvo pridružil še novi člen, ki govori o varstvu otrok. 

22.g člen (varstvo otrok)
(1) Sodišče pri odločanju v postopkih iz tega zakona upošteva tudi otrokovo mnenje, če ga je otrok izrazil sam ali po osebi, ki ji zaupa in jo je sam izbral, in če je sposoben razumeti njegov pomen in posledice.
(2) Če so ukrepi po tem zakonu izrečeni zaradi varstva otroka, spremlja njihovo izvajanje center za socialno delo.
(3) Center za socialno delo izvede tudi vse druge potrebne ukrepe za varstvo otroka v skladu z zakonom, ki ureja družinska razmerja.
(4) Če sodišče izreče ukrep iz 19. člena tega zakona otroku, ki je povzročitelj nasilja, center za socialno delo izvede ukrepe, potrebne za varstvo otroka na način, da se spoštuje odločitev sodišča.
 
Prav tako se je spremenil 20. člen ZPND, ki opredeljuje ukrepe za zagotavljanje varstva otrok.

20. člen (ukrepi za zagotavljanje varstva otrok)
Za zagotavljanje varstva otrok lahko sodišče poleg ukrepov iz 19. člena tega zakona:
-        prepove prehod državne meje otroku, razen s posebej določeno osebo, organom ali organizacijo;
-        predlaga odvzem osebnega dokumenta otroka v skladu z zakonom;
-        prepove izdajo osebnega dokumenta otroku na podlagi vloge enega ali obeh staršev ali tretje osebe;
-        prepove vročitev osebnega dokumenta otroka enemu ali obema staršema ali tretji osebi;
-        odloči o nujnem zdravniškem pregledu otroka ali zdravljenju otroka in o drugih zdravstvenih posegih.

Za več podatkov glejte odgovor pod vprašanjem za leto 2015.

MINUS
b. Ali je bila narejena kakšna raziskave o tem, kako institucije uporabljajo “v otrokovem najboljšem interesu« v kontekstu nasilja nad ženskami? Če je odgovor pritrdilen, prosimo, navedite pojasnilo o metodologiji, obseg raziskave, ključne ugotovitve in priporočila. Ali se je raziskovanje nadaljevalo ali je bila narejena ocena stanja?
Odgovor:

Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 

b. Ali je bila narejena kakšna raziskave o tem, kako institucije uporabljajo “v otrokovem najboljšem interesu« v kontekstu nasilja nad ženskami? Če je odgovor pritrdilen, prosimo, navedite pojasnilo o metodologiji, obseg raziskave, ključne ugotovitve in priporočila. Ali se je raziskovanje nadaljevalo ali je bila narejena ocena stanja?
Odgovor:

Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 

MINUS
[1] Zakon o preprečevanju nasilja v družini, Ur. l. RS, št. 16/08 in 68/16.
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.