Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
24. člen - Telefonske številke za pomoč
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
24. člen - Telefonske številke za pomoč
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
24. člen - Telefonske številke za pomoč
Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za vzpostavitev brezplačnih 24-urnih (24/7) telefonskih številk za celotno območje države za zagotovitev zaupnega in anonimnega svetovanja klicateljem v zvezi z vsemi oblikami nasilja, ki jih zajema področje uporabe te konvencije.
 
0 – vprašanja ne regulira zakon/politika oziroma obstoječe določilo ni skladno s standardom v Konvenciji (standard iz Konvencije se šteje za minimalni standard);
1 – regulacija obstaja, a ne dosega standarda Konvencije (v določbi in/ali v uporabi);
2 – dosežen je standard Konvencije oziroma je blizu standardu v določbi;
3 - dosežen je standard Konvencije oziroma je blizu standardu v določbi in v uporabi;
4 – vprašanje je v državi urejeno bolje kot v standardu Konvencije.
Splošna ocena 24. člena Telefonske številke za pomoč
Primerjava med državami 24. člena Telefonske številke za pomoč
VPRAŠANJA
 
a. Ali na nivoju države deluje SOS telefon za pomoč žrtvam nasilja nad ženskami ali nasilja v družini? Prosimo, navedite, ali so žrtve nasilja tudi ciljna skupina? Ali obstajajo SOS telefoni na regionalnem/lokalnem nivoju? Ali zagotavljajo samo informacije ali imajo tudi svetovanje? Kakšne informacije in/ali svetovanja so na voljo (psihološko, pravno svetovanje, itd.)? Ali je telefonska povezava brezplačna? Ali je na voljo 24 ur/vse dni v tednu? Ali je razgovor zaupne narave ali mora žrtev navesti svoje osebne podatke? Ali obstajajo pravila o zaupnosti? Prosimo, razložite. Ali obstajajo podatki o številu žrtev, ki so se poslužile SOS telefona v zadnjih dveh letih?
Odgovor: Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020predvideva telefon za svetovanje. V Sloveniji od leta 1989 obstaja program SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja Društva SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja.
PLUS
a. Ali na nivoju države deluje SOS telefon za pomoč žrtvam nasilja nad ženskami ali nasilja v družini? Prosimo, navedite, ali so žrtve nasilja tudi ciljna skupina? Ali obstajajo SOS telefoni na regionalnem/lokalnem nivoju? Ali zagotavljajo samo informacije ali imajo tudi svetovanje? Kakšne informacije in/ali svetovanja so na voljo (psihološko, pravno svetovanje, itd.)? Ali je telefonska povezava brezplačna? Ali je na voljo 24 ur/vse dni v tednu? Ali je razgovor zaupne narave ali mora žrtev navesti svoje osebne podatke? Ali obstajajo pravila o zaupnosti? Prosimo, razložite. Ali obstajajo podatki o številu žrtev, ki so se poslužile SOS telefona v zadnjih dveh letih?
Odgovor: Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020predvideva telefon za svetovanje. V Sloveniji od leta 1989 obstaja program SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja Društva SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja. 

SOS telefon je bil v času svoje ustanovitve edina organizacija, ki je nudila specializirano svetovanje ženskam in otrokom - žrtvam nasilja in vsem, ki so hoteli pomagati drugim – žrtvam nasilja. Skozi leta njegovega delovanja pa se je vztrajno povečevalo število različnih organizacij, ki nudijo žrtvam nasilja v družini različne oblike svetovanja. Posledično se je svetovalno delo z žrtvami nasilja postopoma porazdeljevalo med več organizacij.

V letu 2014 bilo v programu SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja  3502 storitev (Število vseh svetovalnih storitev predstavlja število vseh opravljenih svetovalnih dejavnosti in posebnih obravnav na institucije posredovanih primerov v letu 2014.). Zaradi narave dejavnosti, ki jih izvajajo v okviru programa na kurativni in na preventivni ravni ter anonimnosti uporabnic in uporabnikov programa, ne morejo navesti števila v program vključenih uporabnic in uporabnikov, temveč le število opravljenih storitev. Zaradi specifičnih značilnosti problematike, ki jo obravnavajo, v okviru svetovalnih dejavnosti programa uporabnicam in uporabnikom zagotavljajo anonimnost, zato od njih ne zahtevajo predstavljanja z imenom in priimkom, oziroma ne preverjajo njihove identitete. Izkušnje so pokazale, da je ravno možnost anonimnosti tista, zaradi katere se mnoge uporabnice in uporabniki odločijo poiskati pomoč v programu, kjer se jim ni treba izpostaviti. O številu neponovljivih uporabnic in uporabnikov se lahko poda le ocena, glede na število opravljenih storitev. Ocenjujejo, da je tako pri telefonskih in pisnih svetovalnih storitvah kot pri storitvah posebnih obravnav za posredovane primere, število ponovljivih uporabnic in uporabnikov 1/5.

Brezplačna svetovalna telefonska linija SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja – 080 11 55: SOS telefon deluje ob delavnikih od 12.00 do 22.00 (10 ur); ob sobotah, nedeljah in praznikih od 18.00 do 22.00 (4 ure) - svetovalke na SOS telefonu so uporabnicam in uporabnikom na voljo 58 ur na teden. SOS telefon zaradi finančnih in posledično kadrovskih pogojev ne deluje 24 ur na dan.

Uporabnice in uporabniki svetovalnih dejavnosti programa imajo izkušnje z različnimi vrstami nasilja, predvsem z nasiljem v družini, partnerskih in sorodstvenih odnosih, v manjši meri pa tudi izkušnje z vrstniškim nasiljem in nasiljem na delovnem mestu. Kar se tiče oblik nasilja, je imelo največ uporabnic in uporabnikov svetovalnih dejavnosti programa izkušnjo psihičnega nasilja, sledijo fizično, ekonomsko in spolno nasilje. Izkušnje programa SOS telefon kažejo, da so uporabnice in uporabniki svetovalnih dejavnosti v okviru programa predvsem: odrasle ženske in mladostnice, otrok, mladostnic in mladostnikov je manj, po pomoč zaradi nasilja se občasno obrnejo tudi moški, vendar redkeje, povečuje se število starejših, ki doživljajo nasilje. V zadnjih letih prejemajo vedno več klicev oseb, ki želijo informacije za pomoč drugim žrtvam nasilja oziroma želijo podati prijavo nasilja nad drugo osebo.

SOS telefon je med svetovalnimi telefoni poseben, saj je specializiran za strokovno svetovanje žrtvam nasilja, nudi vse potrebne informacije, usmerja k ustreznim oblikam pomoči drugih organizacij, vključuje jih v druge programe znotraj Društva SOS telefon. Hkrati pa je dostopen vsem prebivalkam in prebivalcem Slovenije, ne glede na kraj bivanja, in ne glede na dohodek, saj je brezplačen.

Svetovalke na SOS telefonu so posebej usposobljene za delo z ženskami, otroki in vsemi drugimi, ki imajo izkušnjo z nasiljem, predenj postanejo svetovalke naredijo osnovno usposabljanje, tekom dela na telefonu pa se tudi ves čas dodatno usposabljajo. Svetovalke na telefonu so prostovoljke in zaposlene v Društvu SOS telefon.

Program SOS telefon je akreditiran in sofinanciran s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, drugi sofinancerji so še Mestna občina Ljubljana, druge občine in Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij.
MINUS
b. Kdo zagotavlja te storitve? Ali je osebje usposobljeno za te naloge? Ali se izvajajo akreditacije in/ali razpisni postopki? Prosimo, razložite. Kako se SOS telefon financira?
Odgovor: Glejte odgovor pod vprašanjem a.
b. Kdo zagotavlja te storitve? Ali je osebje usposobljeno za te naloge? Ali se izvajajo akreditacije in/ali razpisni postopki? Prosimo, razložite. Kako se SOS telefon financira?
Odgovor: Glejte odgovor pod vprašanjem a.
MINUS
[1] Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020, Ur. l. RS, št. 39/13.
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.