Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
Pogodbenice zagotovijo, da imajo žrtve informacije in dostop do veljavnih regionalnih in mednarodnih mehanizmov za individualne/skupinske pritožbe. Pogodbenice spodbujajo zagotavljanje ustrezne za nasilje občutljive in vešče pomoči žrtvam, kadar slednje vlagajo pritožbe.
 
0 – vprašanja ne regulira zakon/politika oziroma obstoječe določilo ni skladno s standardom v Konvenciji (standard iz Konvencije se šteje za minimalni standard);
1 – regulacija obstaja, a ne dosega standarda Konvencije (v določbi in/ali v uporabi);
2 – dosežen je standard Konvencije oziroma je blizu standardu v določbi;
3 - dosežen je standard Konvencije oziroma je blizu standardu v določbi in v uporabi;
4 – vprašanje je v državi urejeno bolje kot v standardu Konvencije.
Splošna ocena 21. člena Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
Primerjava med državami 21. člena Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
VPRAŠANJA
 
a. Ali je država podpisala ali ratificirala ustrezne mednarodne dokumente o človekovih pravicah in pravicah žensk (Konvencija Sveta Evrope o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, Konvencija CEDAW, Evropska socialna listina, Konvencija o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini, Evropska konvencija o odškodnini za žrtve nasilnih kaznivih dejanj)? Ali je država, pri katerem dokumentu vzela pridržke glede posameznih členov? Prosimo, navedite.
Odgovor: Status relevantnih mednarodnih in regionalnih pravnih mehanizmov, ki omogočajo individualne in skupinske pritožbe na področju kršenja človekovih pravic žensk v Republiki Sloveniji:
-      Konvencijo o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (CEDAW), Generalne skupščine OZN, iz leta 1979. Slovenija je kot naslednica Jugoslavije postala pogodbenica 1994, SFR Jugoslavija je konvencijo ratificirala leta 1979,
-      Opcijski protokol h Konvenciji o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, Republika Slovenija je opcijski protokol ratificirala leta 2004.
-      Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 1983. Republika Slovenija jo je ratificirala leta 1994.
-      Evropska socialna listina (spr.), 1996. Republika Slovenija jo je podpisala 1999.
-      Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima, 2011, Republika Slovenija jo je ratificirala leta 2014.
a. Ali je država podpisala ali ratificirala ustrezne mednarodne dokumente o človekovih pravicah in pravicah žensk (Konvencija Sveta Evrope o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, Konvencija CEDAW, Evropska socialna listina, Konvencija o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini, Evropska konvencija o odškodnini za žrtve nasilnih kaznivih dejanj)? Ali je država, pri katerem dokumentu vzela pridržke glede posameznih členov? Prosimo, navedite.
Odgovor: Status relevantnih mednarodnih in regionalnih pravnih mehanizmov, ki omogočajo individualne in skupinske pritožbe na področju kršenja človekovih pravic žensk v Republiki Sloveniji:
-      Konvencijo o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (CEDAW), Generalne skupščine OZN, iz leta 1979. Slovenija je kot naslednica Jugoslavije postala pogodbenica 1994, SFR Jugoslavija je konvencijo ratificirala leta 1979,
-      Opcijski protokol h Konvenciji o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, Republika Slovenija je opcijski protokol ratificirala leta 2004.
-      Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 1983. Republika Slovenija jo je ratificirala leta 1994.
-      Evropska socialna listina (spr.), 1996. Republika Slovenija jo je podpisala 1999.
-      Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima, 2011, Republika Slovenija jo je ratificirala leta 2014.
MINUS
b. Ali je država dolžna zagotoviti informacije o mednarodnih organih, kamor se lahko žrtve obrnejo, ko izčrpajo državna sredstva? Če je odgovor pritrdilen, ali ta informacija zajema informacije o pravilih sprejemljivosti in postopkovnih zahtevah v zvezi z veljavno pritožbo? Kdo je odgovoren, da zagotovi takšne informacije v skladu z zakonodajo? Ali so postopki brezplačni? Kdo spremlja njihovo delo in zagotavlja, da žrtve dobijo strokovne nasvete?
Odgovor: Čeprav je Slovenija kot država podpisnica omenjenih deklaracij, konvencij, sporazumov itd. in na mednarodni ravni uresničuje svoje dolžnosti tudi preko spremljanja napredka in poročil o stanju, pa ne moremo trditi, da pri tem izpolnjuje vsa pričakovanja tako mednarodne kot domače zainteresirane javnosti na tem področju, o čemer pričajo tudi nekatera poročila pomembnih institucij nadzora1.
b. Ali je država dolžna zagotoviti informacije o mednarodnih organih, kamor se lahko žrtve obrnejo, ko izčrpajo državna sredstva? Če je odgovor pritrdilen, ali ta informacija zajema informacije o pravilih sprejemljivosti in postopkovnih zahtevah v zvezi z veljavno pritožbo? Kdo je odgovoren, da zagotovi takšne informacije v skladu z zakonodajo? Ali so postopki brezplačni? Kdo spremlja njihovo delo in zagotavlja, da žrtve dobijo strokovne nasvete?
Odgovor: Čeprav je Slovenija kot država podpisnica omenjenih deklaracij, konvencij, sporazumov itd. in na mednarodni ravni uresničuje svoje dolžnosti tudi preko spremljanja napredka in poročil o stanju, pa ne moremo trditi, da pri tem izpolnjuje vsa pričakovanja tako mednarodne kot domače zainteresirane javnosti na tem področju, o čemer pričajo tudi nekatera poročila pomembnih institucij nadzora1.
MINUS
c. Ali državni organi (npr. policija, tožilstvo, itd.), odvetniška zbornica, občinski uradi, nevladne organizacije ali kateri drugi akterji zagotavljajo pomoč in/ali pravno svetovanje pri pritožbenih postopkih? Navedite. Ali je pomoč brezplačna? Kdo spremlja storitve in zagotavlja, da žrtve dobijo strokovne nasvete?
Odgovor: V Sloveniji obstaja sistem brezplačne pravne pomoči. Glejte 57. člen.
c. Ali državni organi (npr. policija, tožilstvo, itd.), odvetniška zbornica, občinski uradi, nevladne organizacije ali kateri drugi akterji zagotavljajo pomoč in/ali pravno svetovanje pri pritožbenih postopkih? Navedite. Ali je pomoč brezplačna? Kdo spremlja storitve in zagotavlja, da žrtve dobijo strokovne nasvete?
Odgovor: V Sloveniji obstaja sistem brezplačne pravne pomoči. Glejte 57. člen.
MINUS
[1] Antić Gaber, M., Selišnik, I. (2013) Zakonodaja o nasilju nad ženskami v Sloveniji, globalni okvir, mednarodno pravo in lokalne posebnosti. V: Leskošek, V., Antić Gaber, M., Selišnik, I., Filipčič, K.,Urek, M., Matko, K., Zaviršek, D., Sedmak, M., Kralj, A., Nasilje nad ženskami v Sloveniji. Maribor: Aristej.
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.