Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
19. člen - Informacije
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
19. člen - Informacije
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
19. člen - Informacije
Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da žrtve prejmejo ustrezne in pravočasne informacije o razpoložljivih podpornih storitvah in pravnih ukrepih v jeziku, ki ga razumejo.
 
0 – vprašanja ne regulira zakon/politika oziroma obstoječe določilo ni skladno s standardom v Konvenciji (standard iz Konvencije se šteje za minimalni standard);
1 – regulacija obstaja, a ne dosega standarda Konvencije (v določbi in/ali v uporabi);
2 – dosežen je standard Konvencije oziroma je blizu standardu v določbi;
3 - dosežen je standard Konvencije oziroma je blizu standardu v določbi in v uporabi;
4 – vprašanje je v državi urejeno bolje kot v standardu Konvencije.
Splošna ocena 19. člena Informacije
Primerjava med državami 19. člena Informacije
VPRAŠANJA
 
a. Ali so žrtve vseh oblik nasilja, zajetih v Konvenciji, obveščene o storitvah in postopkih, ki so na voljo, z namenom, da to pomoč in podporo dobijo? Če je odgovor pritrdilen, navedite, ali je to opredeljeno v pravnih in/ali političnih dokumentih (zakonodaja, državni/regionalni/lokalni strateški dokumenti, interna pravila in predpisi). Kdo posreduje informacije? Prosimo navedite postopek informiranja in ga komentirajte. V katerih jezikih lahko žrtve dobijo informacije? Če so tujke/tujci upravičeni do storitev, ali jim je potrebno zagotoviti prevod v njihov jeziku ali prevod v drug tuj jeziku, ki ga poznajo?
Odgovor: Zakon o nalogah in pooblastilih policije1 nalaga policiji dolžnost takojšnje obvestitve pristojnega CSD o izrečenem ukrepu prepovedi približevanja, v skladu s Pravilnikom o sodelovanju policije z drugimi organi in organizacijami pri odkrivanju in preprečevanju nasilja v družini2 pa mora policija obvestiti CSD tudi o vseh drugih primerih zaznanega nasilja v družini. Namen obvestila je, da CSD žrtvi ponudi pomoč v okviru njenih pristojnosti in koordinacijo pomoči drugih organov in organizacij. Žal pa še ni bila opravljena analiza sodelovanja žrtev s CSD po takšnem obvestilu s strani policije povzame Filipčič3.

V trenutku, ko se dogaja nasilje in žrtve pokličejo policijo, niso vedno v položaju, da bi lahko v celoti sprejele informacije kot tudi odločitve in mnoge nimajo spodbudnega okolja za izhod iz nasilja. Ta določba določa, da se mora zagotoviti, da so žrtvam na voljo informacije o vrstah podpornih storitev in pravnih ukrepov s področja. To zahteva podajanje informacij o tem, kje lahko dobijo kakšno vrsto pomoči in če je potrebno poleg uradnega jezika v drugih jezikih (v jezikih, ki so najpogosteje v uporabi na ozemlju države). Izraz "ustrezne informacije" se nanaša na podatke, ki zadovoljivo zapolnjuje potrebo žrtve po informacijah (to npr. pomeni, da se poda podatke o več organizacijah, tudi njihove zloženke, z delovnimi časi in drugimi kontaktnimi informacijami ter podatke o storitvah, ki jih nudijo)4.

Pri informirajo imajo pomembno vlogo nevladne organizacij, ki nudijo strokovne podporne storitve, saj se pogosto zgodi, da imajo žrtve slabe izkušnje in nezaupanje v vladne institucije, ki nudijo splošne podporne storitve in je tako slabo, da dobijo podatke o oblikah pomoči od predstavnikov vladnih institucij. V ta segment bi bilo bolje bolj vključiti predstavnice in predstavnike nevladnih organizacij. V raziskavi iz leta 20065 so anketiranke in anketiranci ocenjevali, ali različne institucije oz. organizacije in ustanove, ki se pri svojem delu posredno ali neposredno srečujejo z nasiljem v družinah naredijo dovolj za preprečevanje nasilja v družinah in za obveščanje ljudi o tej problematiki. Najbolje so ocenjena t.i. društva za samopomoč (22 %).

Za informiranje in nudenje storitev v drugih jezikih razen v slovenščini ni poskrbljeno ustrezno. Na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, so sicer na voljo prevodi zloženk za žrtve in povzročitelje nasilje ter o ukrepov prepovedi približevanja (italijanščina, madžarščina, angleščina, hrvaščina, nemščina, romščina). Optimistično je pričakovati, da imajo vse žrtve dostop do modernih tehnologij, zato bi morali informacije širiti na vse možne načine. Pomanjkljivo je informiranje oseb z raznimi ovirani (osebe s težavami s sluhom, vidom).
a. Ali so žrtve vseh oblik nasilja, zajetih v Konvenciji, obveščene o storitvah in postopkih, ki so na voljo, z namenom, da to pomoč in podporo dobijo? Če je odgovor pritrdilen, navedite, ali je to opredeljeno v pravnih in/ali političnih dokumentih (zakonodaja, državni/regionalni/lokalni strateški dokumenti, interna pravila in predpisi). Kdo posreduje informacije? Prosimo navedite postopek informiranja in ga komentirajte. V katerih jezikih lahko žrtve dobijo informacije? Če so tujke/tujci upravičeni do storitev, ali jim je potrebno zagotoviti prevod v njihov jeziku ali prevod v drug tuj jeziku, ki ga poznajo?
Odgovor: Zakon o nalogah in pooblastilih policije1 nalaga policiji dolžnost takojšnje obvestitve pristojnega CSD o izrečenem ukrepu prepovedi približevanja, v skladu s Pravilnikom o sodelovanju policije z drugimi organi in organizacijami pri odkrivanju in preprečevanju nasilja v družini2 pa mora policija obvestiti CSD tudi o vseh drugih primerih zaznanega nasilja v družini. Namen obvestila je, da CSD žrtvi ponudi pomoč v okviru njenih pristojnosti in koordinacijo pomoči drugih organov in organizacij. Žal pa še ni bila opravljena analiza sodelovanja žrtev s CSD po takšnem obvestilu s strani policije povzame Filipčič3.

V trenutku, ko se dogaja nasilje in žrtve pokličejo policijo, niso vedno v položaju, da bi lahko v celoti sprejele informacije kot tudi odločitve in mnoge nimajo spodbudnega okolja za izhod iz nasilja. Ta določba določa, da se mora zagotoviti, da so žrtvam na voljo informacije o vrstah podpornih storitev in pravnih ukrepov s področja. To zahteva podajanje informacij o tem, kje lahko dobijo kakšno vrsto pomoči in če je potrebno poleg uradnega jezika v drugih jezikih (v jezikih, ki so najpogosteje v uporabi na ozemlju države). Izraz "ustrezne informacije" se nanaša na podatke, ki zadovoljivo zapolnjuje potrebo žrtve po informacijah (to npr. pomeni, da se poda podatke o več organizacijah, tudi njihove zloženke, z delovnimi časi in drugimi kontaktnimi informacijami ter podatke o storitvah, ki jih nudijo)4.

Pri informirajo imajo pomembno vlogo nevladne organizacij, ki nudijo strokovne podporne storitve, saj se pogosto zgodi, da imajo žrtve slabe izkušnje in nezaupanje v vladne institucije, ki nudijo splošne podporne storitve in je tako slabo, da dobijo podatke o oblikah pomoči od predstavnikov vladnih institucij. V ta segment bi bilo bolje bolj vključiti predstavnice in predstavnike nevladnih organizacij. V raziskavi iz leta 20065 so anketiranke in anketiranci ocenjevali, ali različne institucije oz. organizacije in ustanove, ki se pri svojem delu posredno ali neposredno srečujejo z nasiljem v družinah naredijo dovolj za preprečevanje nasilja v družinah in za obveščanje ljudi o tej problematiki. Najbolje so ocenjena t.i. društva za samopomoč (22 %).

Za informiranje in nudenje storitev v drugih jezikih razen v slovenščini ni poskrbljeno ustrezno. Na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, so sicer na voljo prevodi zloženk za žrtve in povzročitelje nasilje ter o ukrepov prepovedi približevanja (italijanščina, madžarščina, angleščina, hrvaščina, nemščina, romščina). Optimistično je pričakovati, da imajo vse žrtve dostop do modernih tehnologij, zato bi morali informacije širiti na vse možne načine. Pomanjkljivo je informiranje oseb z raznimi ovirani (osebe s težavami s sluhom, vidom).
MINUS
[1] Zakon o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol), Ur. l. RS, št. 15/13.
[2] Pravilnik o sodelovanju policije z drugimi organi in organizacijami pri odkrivanju in preprečevanju nasilja v družini, Ur. l. RS, št. 25/10.
[3] Filipčič, K. (2013) Kazenskopravno odzivanje na nasilje v družini,  V: Leskošek et. al., Nasilje nad ženskami v Sloveniji. Maribor: Aristej.
[4] Obrazložitveno poročilo h konvenciji - Explanatory report. Dostopno preko: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/210.htm, 22. 6. 2014.
[5] Sedmak, M., Kralj, A., Medarič, Z., Simčič, B. (2006) Nasilje v družinah v Sloveniji. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno – raziskovalno središče Koper.
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.