Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
10. člen - Usklajevalno telo
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
10. člen - Usklajevalno telo
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
10. člen - Usklajevalno telo
1. Pogodbenice določijo ali ustanovijo enega ali več uradnih teles, odgovornih za usklajevanje, izvajanje, spremljanje in vrednotenje politik in ukrepov za preprečevanje vseh oblik nasilja in boj proti njim, ki jih zajema področje uporabe te konvencije. Ta telesa usklajujejo zbiranje podatkov v skladu z 11. členom, jih analizirajo in razširjajo rezultate.

2. Pogodbenice zagotovijo, da organi, imenovani ali ustanovljeni na podlagi tega člena, prejemajo splošne informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi VIII. poglavja.

3. Pogodbenice zagotovijo, da imajo organi, imenovani ali ustanovljeni na podlagi tega člena, zmogljivosti za neposredno komunikacijo in krepitev odnosov z enakimi ali sorodnimi telesi v drugih pogodbenicah.
 
0 – vprašanja ne regulira zakon/politika oziroma obstoječe določilo ni skladno s standardom v Konvenciji (standard iz Konvencije se šteje za minimalni standard);
1 – regulacija obstaja, a ne dosega standarda Konvencije (v določbi in/ali v uporabi);
2 – dosežen je standard Konvencije oziroma je blizu standardu v določbi;
3 - dosežen je standard Konvencije oziroma je blizu standardu v določbi in v uporabi;
4 – vprašanje je v državi urejeno bolje kot v standardu Konvencije.
Splošna ocena 10. člena Usklajevalno telo
Primerjava med državami 10. člena Usklajevalno telo
VPRAŠANJA
 
a. Ali obstaja eno ali več usklajevalnih teles, kot je opredeljeno v 1. odstavku 10. člena? Ali deluje na državni, regionalni in/ali lokalni ravni? Prosimo, navedite njegove/njihove vloge in naloge (koordinacija, izvajanje, itd.), vključno z vlogo poročanja. Če so odgovorni za poročanje, navedite komu poročajo.
Odgovor: V Sloveniji usklajevalno telo, kot ga opredeljuje Konvencija, ne obstaja. Republika Slovenija je ena izmed držav, ki še ni izpolnila zahteve po ustanovitvi usklajevalnega telesa za preprečevanja in boj proti nasilju nad ženskami, ki bi poleg spremljanja uresničevanja politik in ukrepov in skrbelo za evalvacijo na področju nasilja nad ženskami.
PLUS
a. Ali obstaja eno ali več usklajevalnih teles, kot je opredeljeno v 1. odstavku 10. člena? Ali deluje na državni, regionalni in/ali lokalni ravni? Prosimo, navedite njegove/njihove vloge in naloge (koordinacija, izvajanje, itd.), vključno z vlogo poročanja. Če so odgovorni za poročanje, navedite komu poročajo.
Odgovor: V Sloveniji usklajevalno telo, kot ga opredeljuje Konvencija, ne obstaja. Republika Slovenija je ena izmed držav, ki še ni izpolnila zahteve po ustanovitvi usklajevalnega telesa za preprečevanja in boj proti nasilju nad ženskami, ki bi poleg spremljanja uresničevanja politik in ukrepov in skrbelo za evalvacijo na področju nasilja nad ženskami.

Ustanovitev vladnega usklajevalnega telesa je pomemben pokazatelj politične volje za preprečevanje in boj proti vsem oblikam nasilja v obravnavani Konvenciji. Usklajevalno telo skrbi za uresničevanje politik in ukrepov za preprečevanje in boj proti vsem oblikam nasilja nad ženskami. V preteklih letih, ko so države začele upoštevani napotilo za nacionalni akcijski načrt se je trend premaknil na ustanovitev usklajevalnega telesa in le redke države članice ga še niso ustanovile1.

V Obrazložitvenemu poročilu h Konvenciji2 so zapisane štiri specifične naloge usklajevalnega telesa: usklajevanje, izvajanje, spremljanje in vrednotenje politik in ukrepov na področju preprečevanja in boja proti vsem oblikam nasilja nad ženskami3 iz Konvencije.
MINUS
b. Ali ima usklajevalno telo pooblastilo za zbiranje podatkov o vseh oblikah nasilja, ki jih ureja Konvencija in dostop do virov podatkov. Ali podatke analizira in jih objavlja.? Ali ima telo pristojnosti za zbiranje, analizo in javno objavljanje rezultatov? Ali lahko napišete njegove ključne ugotovitve in priporočila? Ali so bila priporočila predmet javne razprave in so se izvajala? Navedite nadaljnje ukrepe, če obstajajo.
Odgovor: V Sloveniji usklajevalno telo, kot ga opredeljuje Konvencija, ne obstaja.
b. Ali ima usklajevalno telo pooblastilo za zbiranje podatkov o vseh oblikah nasilja, ki jih ureja Konvencija in dostop do virov podatkov. Ali podatke analizira in jih objavlja.? Ali ima telo pristojnosti za zbiranje, analizo in javno objavljanje rezultatov? Ali lahko napišete njegove ključne ugotovitve in priporočila? Ali so bila priporočila predmet javne razprave in so se izvajala? Navedite nadaljnje ukrepe, če obstajajo.
Odgovor: V Sloveniji usklajevalno telo, kot ga opredeljuje Konvencija, ne obstaja.
MINUS
c. Ali ima organ dostop do splošnih informacij, z izjemo dostopa do osebnih podatkov, zaradi varstva teh podatkov, zaradi sodelovanja med pristojnimi organi v državi, vključno z medsebojno pravno pomočjo v civilnih in kazenskih zadevah?
Odgovor: V Sloveniji usklajevalno telo, kot ga opredeljuje Konvencija, ne obstaja
c. Ali ima organ dostop do splošnih informacij, z izjemo dostopa do osebnih podatkov, zaradi varstva teh podatkov, zaradi sodelovanja med pristojnimi organi v državi, vključno z medsebojno pravno pomočjo v civilnih in kazenskih zadevah?
Odgovor: V Sloveniji usklajevalno telo, kot ga opredeljuje Konvencija, ne obstaja
MINUS
d. Ali ima telo nalogo, da si izmenjuje izkušnje in znanje s podobnimi telesi v drugih državah, zlasti to velja za pogodbenice Konvencije? Če je odgovor pritrdilen, navedite nekaj primerov sodelovanja, naravo in izid sodelovanja.
Odgovor: V Sloveniji usklajevalno telo, kot ga opredeljuje Konvencija, ne obstaja.
d. Ali ima telo nalogo, da si izmenjuje izkušnje in znanje s podobnimi telesi v drugih državah, zlasti to velja za pogodbenice Konvencije? Če je odgovor pritrdilen, navedite nekaj primerov sodelovanja, naravo in izid sodelovanja.
Odgovor: V Sloveniji usklajevalno telo, kot ga opredeljuje Konvencija, ne obstaja.
MINUS
[1] Hagemann-White, C. (2013) Analytical study of the results of the 4th round of monitoring the implementation of Recommendation Rec(2002)5 on the protection of women against violence in Council of Europe member states. Strasbourg: Council of Europe (Equality Division, Directorate General of Democracy). Dostopno preko: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/Docs/Analytical%20Study%20ENG.pdf, 20. 6. 2014.
[2] Obrazložitveno poročilo h konvenciji - Explanatory report. Dostopno preko: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/210.htm, 22. 6. 2014.
[3] Pri razumevanju usklajevalnega telesa na področju nasilja nad ženskami (violence against women) je potrebno razumeti nasilje nad ženskami kot nasilje zaradi spola, kot obliko diskriminacije, zaradi katere so kršene človekove pravice in je posledica poglabljanje neenakosti med ženskami in moškimi. S tem se razlikuje od nasilja v družini (domestic violence).
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.