Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
59. člen - Prebivališče
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
59. člen - Prebivališče
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
59. člen - Prebivališče
1. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da žrtve, katerih prebivališče je odvisno od zakončevega ali partnerjevega, kakor ga priznava notranje pravo, ob prenehanju zakonske zveze ali razmerja zaradi posebej težkih razmer na zaprosilo prejmejo samostojno dovoljenje za prebivanje, ne glede na trajanje zakonske zveze ali razmerja. Pogoje v zvezi z odobritvijo in veljavnostjo samostojnega dovoljenja za prebivanje določa notranje pravo.

2. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da lahko žrtve dosežejo začasno zaustavitev izgona, sproženo zaradi prebivališča, ki je odvisen od zakončevega ali partnerjevega, kakor ga priznava notranje pravo, kar jim omogoča, da zaprosijo za samostojno dovoljenje za prebivanje.

3. Pogodbenice izdajo obnovljivo dovoljenje za prebivanje žrtvam v enem od naslednjih dveh primerov ali v obeh:
a. kadar pristojni organ meni, da je njihovo bivanje nujno zaradi osebnega položaja;
b. kadar pristojni organ meni, da je njihovo bivanje nujno zaradi njihovega sodelovanja s pristojnimi organi pri preiskavi ali v kazenskih postopkih.

4. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da lahko žrtve prisilnih porok, ki so privedene v drugo državo zaradi sklenitve zakonske zveze in ki so zaradi tega izgubile prebivališče v državi, kjer običajno prebivajo, to prebivališče ponovno pridobijo.
KAZALNIKI
 
1. Stopnja umeščenosti ukrepov/predpisov, s katerimi se zagotavlja, da se žrtvam, katerih status bivanja je odvisen od zakonca ali partnerja, v primeru prenehanja zakonske zveze ali razmerja in v posebno resnih okoliščinah, v skladu z nacionalno zakonodajo in predpisovanju simboličnih pristojbin, na zahtevo pridobijo neodvisno dovoljenje za prebivanje ne glede na dolžino zakonske zveze ali razmerja, v ustrezne zakone/podzakonske akte/strategije in politike.
Odgovor:
1. Stopnja umeščenosti ukrepov/predpisov, s katerimi se zagotavlja, da se žrtvam, katerih status bivanja je odvisen od zakonca ali partnerja, v primeru prenehanja zakonske zveze ali razmerja in v posebno resnih okoliščinah, v skladu z nacionalno zakonodajo in predpisovanju simboličnih pristojbin, na zahtevo pridobijo neodvisno dovoljenje za prebivanje ne glede na dolžino zakonske zveze ali razmerja, v ustrezne zakone/podzakonske akte/strategije in politike.
Odgovor:
MINUS
2. Stopnja umeščenosti ukrepov/predpisov, s katerimi se zagotavlja, da žrtve lahko pridobijo začasno prekinitev začetega postopka izgona zaradi statusa bivanja, ki je odvisen od zakonca ali partnerja, v skladu z nacionalno zakonodajo ter da lahko zaprosijo za dovoljenje za samostojno bivanje, v ustrezne zakone/podzakonske akte/strategije in politike.
Odgovor:
2. Stopnja umeščenosti ukrepov/predpisov, s katerimi se zagotavlja, da žrtve lahko pridobijo začasno prekinitev začetega postopka izgona zaradi statusa bivanja, ki je odvisen od zakonca ali partnerja, v skladu z nacionalno zakonodajo ter da lahko zaprosijo za dovoljenje za samostojno bivanje, v ustrezne zakone/podzakonske akte/strategije in politike.
Odgovor:
MINUS
3. Stopnja umeščenosti ukrepov/predpisov, s katerimi se zagotavlja, da se žrtvam izdaja dovoljenja za prebivanje, z možnostjo podaljšanja v skladu s 3. odstavkom 59. člena, v ustrezne zakone/podzakonske akte/strategije in politike.
Odgovor:
3. Stopnja umeščenosti ukrepov/predpisov, s katerimi se zagotavlja, da se žrtvam izdaja dovoljenja za prebivanje, z možnostjo podaljšanja v skladu s 3. odstavkom 59. člena, v ustrezne zakone/podzakonske akte/strategije in politike.
Odgovor:
MINUS
4. Stopnja umeščenosti ukrepov/predpisov, s katerimi se zagotavlja, da so žrtve prisilnih porok, ki so pripeljane v drugo državo za namen sklenitve zakonske zveze, zaradi česar so izgubile svoj status za prebivanje v državi, kjer sicer prebivajo, lahko spet pridobijo ta status, v ustrezne zakone/podzakonske akte/strategije in politike.
Odgovor:
4. Stopnja umeščenosti ukrepov/predpisov, s katerimi se zagotavlja, da so žrtve prisilnih porok, ki so pripeljane v drugo državo za namen sklenitve zakonske zveze, zaradi česar so izgubile svoj status za prebivanje v državi, kjer sicer prebivajo, lahko spet pridobijo ta status, v ustrezne zakone/podzakonske akte/strategije in politike.
Odgovor:
MINUS
5. Odstotek žensk, pri katerih je postopek izgona prekinjen zaradi njihovega statusa žrtve nasilja, glede na skupno število teh postopkov, na letni ravni.
Odgovor:
5. Odstotek žensk, pri katerih je postopek izgona prekinjen zaradi njihovega statusa žrtve nasilja, glede na skupno število teh postopkov, na letni ravni.
Odgovor:
MINUS
6. Število (ponovno) izdanih dovoljenj za prebivanje za ženske, ki so uveljavile to pravico, na podlagi dejstva, da so žrtve nekaterih oblik nasilja, ki jih zajema ta Konvencija, glede na skupno število izdanih dovoljenj za prebivanje za ženske (ki jim je ta status potekel), na letni ravni.
Odgovor:
6. Število (ponovno) izdanih dovoljenj za prebivanje za ženske, ki so uveljavile to pravico, na podlagi dejstva, da so žrtve nekaterih oblik nasilja, ki jih zajema ta Konvencija, glede na skupno število izdanih dovoljenj za prebivanje za ženske (ki jim je ta status potekel), na letni ravni.
Odgovor:
MINUS
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.