Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da so prisilne poroke lahko nične, razveljavljene ali razvezane brez nepotrebnega finančnega ali upravnega bremena za žrtve.
KAZALNIKI
 
1. Stopnja umeščenosti ukrepov/predpisov v ustrezno zakonodajo, s katerimi se zagotavlja, da se poroke, sklenjene pod prisilo lahko izničijo iz razloga ničnosti, brez nepotrebnega finančnega ali upravnega bremena za žrtve, v ustrezne zakone/podzakonske akte/strategije in politike, na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.
Odgovor: Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR)[1] določa pogoje za sklenitev in veljavnost zakonske zveze ter za razveljavitev zakonske zveze. Določa pogoje za mladoletno osebo, ki želi skleniti zakonsko zvezo, z njo, starši in z osebo, s katero želi skleniti zakonsko zvezo, naredi pogovor CSD.

Po 34. členu ZZZDR lahko zahteva poleg zakoncev razveljavitev zakonske zveze tudi vsak, ki ima pravni interes (npr. dediči zapustnika) in državni tožilec ali tožilka[2].

V Zakonu o pravdnem postopku (ZPP)[3] v tretjem delu: Posebni postopki - Postopek v zakonskih sporih ter sporih iz razmerij med starši in otroki 413. členu določa:

V postopku v zakonskih sporih ter sporih iz razmerij med starši in otroki odloči sodišče o stroških postopka po prostem preudarku.

Da bi Slovenija zadostila zahtevam Konvencije, bi morali v teh postopkih žrtve oprostiti vseh taks in stroškov postopka. Omenjeno je mogoče izvajati tudi na podlagi navodil[2].
1. Stopnja umeščenosti ukrepov/predpisov v ustrezno zakonodajo, s katerimi se zagotavlja, da se poroke, sklenjene pod prisilo lahko izničijo iz razloga ničnosti, brez nepotrebnega finančnega ali upravnega bremena za žrtve, v ustrezne zakone/podzakonske akte/strategije in politike, na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.
Odgovor: Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR)[1] določa pogoje za sklenitev in veljavnost zakonske zveze ter za razveljavitev zakonske zveze. Določa pogoje za mladoletno osebo, ki želi skleniti zakonsko zvezo, z njo, starši in z osebo, s katero želi skleniti zakonsko zvezo, naredi pogovor CSD.

Po 34. členu ZZZDR lahko zahteva poleg zakoncev razveljavitev zakonske zveze tudi vsak, ki ima pravni interes (npr. dediči zapustnika) in državni tožilec ali tožilka[2].

V Zakonu o pravdnem postopku (ZPP)[3] v tretjem delu: Posebni postopki - Postopek v zakonskih sporih ter sporih iz razmerij med starši in otroki 413. členu določa:

V postopku v zakonskih sporih ter sporih iz razmerij med starši in otroki odloči sodišče o stroških postopka po prostem preudarku.

Da bi Slovenija zadostila zahtevam Konvencije, bi morali v teh postopkih žrtve oprostiti vseh taks in stroškov postopka. Omenjeno je mogoče izvajati tudi na podlagi navodil[2].
MINUS
2. Odstotek prisilnih porok, ki so razveljavljene ali razvezane zaradi prisile, kjer žrtev ni plačala sodne takse ali je plačala minimalno sodno takso, glede na skupno število razveljavljenih porok ali razvez zaradi prisile, na letni ravni.
Odgovor: Podatki niso javno dostopni.
2. Odstotek prisilnih porok, ki so razveljavljene ali razvezane zaradi prisile, kjer žrtev ni plačala sodne takse ali je plačala minimalno sodno takso, glede na skupno število razveljavljenih porok ali razvez zaradi prisile, na letni ravni.
Odgovor: Podatki niso javno dostopni.
MINUS
[1] Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), Ur. l. RS, št. 15/76, 1/89, 14/89, 82/94, 29/95, 64/01, 16/04.
[2] Šifkovič Vrbica, S. (2013) Analiza vpliva Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini (Istanbulske konvencije) na zakonodajo Republike Slovenije. Ljubljana: Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC.
[3] Zakon o pravdnem postopku (ZPP), Ur. l. RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 - ZArbit, 45/08, 111/08 - odl. US, 57/09 - odl. US, 12/10 - odl. US, 50/10 - odl. US, 107/10 - odl. US, 75/12 - odl. US, 40/13 - odl. US, 92/13 - odl. US in 10/14 - odl. US.
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.