Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za vzpostavitev zadostnega števila ustreznih lahko dostopnih zavetišč, ki nudijo varno nastanitev in proaktivno navezovanje stika z žrtvami, predvsem ženskami in njihovimi otroki.
KAZALNIKI
 
1. Stopnja usklajenosti politik in standardov dela ponudnikov teh specializiranih storitev podpore žrtvam nasilja, s standardi, določenimi v Konvenciji.
Odgovor: Pogoj za izvajanje tovrstnih javnih socialnovarstvenih programov po Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva v obdobju 2013-2020 je kandidiranje na razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva, izpolnjevanje razpisnih pogojev, sklenitev pogodbe z ministrstvom in kasnejša verifikacija programa. Število mest v zatočiščih ustreza standardu (eno mesto za eno družino na 10.000 prebivalk/prebivalcev). Zatočišča so geografsko razporejena po celi Sloveniji.

Zatočišča niso dostopna 24 ur/dan, 24ur/dan so na voljo krizni centri, kamor so lahko ženske in njeni otroci takoj sprejeti.

V Sloveniji delujejo trije krizni centri. V mreži socialnovarstvenih programov deluje en krizni center za žrtve nasilja (KC Ljubljana), dva krizna centra za žrtve nasilja in njihove otroke delujeta kot del javne službe, delujeta pod okriljem Centra za socialno delo Maribor (KC Maribor) in Centra za socialno delo Piran (KC Piran)[1].
1. Stopnja usklajenosti politik in standardov dela ponudnikov teh specializiranih storitev podpore žrtvam nasilja, s standardi, določenimi v Konvenciji.
Odgovor: Pogoj za izvajanje tovrstnih javnih socialnovarstvenih programov po Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva v obdobju 2013-2020 je kandidiranje na razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva, izpolnjevanje razpisnih pogojev, sklenitev pogodbe z ministrstvom in kasnejša verifikacija programa. Število mest v zatočiščih ustreza standardu (eno mesto za eno družino na 10.000 prebivalk/prebivalcev). Zatočišča so geografsko razporejena po celi Sloveniji.

Zatočišča niso dostopna 24 ur/dan, 24ur/dan so na voljo krizni centri, kamor so lahko ženske in njeni otroci takoj sprejeti.

V Sloveniji delujejo trije krizni centri. V mreži socialnovarstvenih programov deluje en krizni center za žrtve nasilja (KC Ljubljana), dva krizna centra za žrtve nasilja in njihove otroke delujeta kot del javne službe, delujeta pod okriljem Centra za socialno delo Maribor (KC Maribor) in Centra za socialno delo Piran (KC Piran)[1].
MINUS
2. Število in geografska razporejenost specializiranih, lahko dostopnih in varnih zatočišč ali varne hiše za ženske žrtve nasilja in njihove otroke, razvrščenih glede[2] na: a) regijo in b) vrsto ponudnika storitve (število mest/postelj glede na število prebivalstva).
Odgovor: Po podatkih MDDSZEM[1] sofinancirajo 13 varnih hiš, ki so razporejene na 17 lokacijah. V letu 2015 prvič sofinancirajo program, ki pokriva nasilje nad invalidnimi osebami, v okviru katerega je možna varna namestitev na tajni lokaciji. Program izvaja Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije Vizija, v programu je možna namestitev 5. oseb, ki so gibalno ovirane.
2. Število in geografska razporejenost specializiranih, lahko dostopnih in varnih zatočišč ali varne hiše za ženske žrtve nasilja in njihove otroke, razvrščenih glede[2] na: a) regijo in b) vrsto ponudnika storitve (število mest/postelj glede na število prebivalstva).
Odgovor: Po podatkih MDDSZEM[1] sofinancirajo 13 varnih hiš, ki so razporejene na 17 lokacijah. V letu 2015 prvič sofinancirajo program, ki pokriva nasilje nad invalidnimi osebami, v okviru katerega je možna varna namestitev na tajni lokaciji. Program izvaja Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije Vizija, v programu je možna namestitev 5. oseb, ki so gibalno ovirane.
MINUS
3. Odstotek žrtev nasilja in njihovih otrok v zatočiščih ali varne hiše glede na ugotovljeno potrebo po namestitvi v zatočiščih, razvrščeno glede na vse oblike nasilja, ki jih zajema ta Konvencija, na letni ravni.
Odgovor: V letu 2014 je bilo v programe varnih hiš in zatočišč vključenih 548 žensk in otrok – žrtve nasilja[1].
3. Odstotek žrtev nasilja in njihovih otrok v zatočiščih ali varne hiše glede na ugotovljeno potrebo po namestitvi v zatočiščih, razvrščeno glede na vse oblike nasilja, ki jih zajema ta Konvencija, na letni ravni.
Odgovor: V letu 2014 je bilo v programe varnih hiš in zatočišč vključenih 548 žensk in otrok – žrtve nasilja[1].
MINUS
4. Odstotek letnega državnega proračuna, namenjenega za nemoteno delovanje zatočišč ali varne hiše in namestitvi žrtev, zlasti žensk in njihovih otrok, glede na celotni proračun, namenjen za storitve na tem področju, na letni ravni.
Odgovor: V letu 2014 je bilo za socialnovarstvene programe na področju preprečevanja nasilja in obravnave nasilja namenjenih sredstev v 2.228.732,50 EUR[1]. Iz Poročila o izvajanju programov socialnega varstva v letu 2014 izhaja, da je bilo za zatočišča in varne hiše namenjenih 1.302.267,4 EUR[3]. Iz tega izhaja, da je za varne hiše in zatočišča namenjenih 58,43 % glede na vsa sredstva namenjena za izvajanje programov socialnega varstva na področju preprečevanja nasilja.
4. Odstotek letnega državnega proračuna, namenjenega za nemoteno delovanje zatočišč ali varne hiše in namestitvi žrtev, zlasti žensk in njihovih otrok, glede na celotni proračun, namenjen za storitve na tem področju, na letni ravni.
Odgovor: V letu 2014 je bilo za socialnovarstvene programe na področju preprečevanja nasilja in obravnave nasilja namenjenih sredstev v 2.228.732,50 EUR[1]. Iz Poročila o izvajanju programov socialnega varstva v letu 2014 izhaja, da je bilo za zatočišča in varne hiše namenjenih 1.302.267,4 EUR[3]. Iz tega izhaja, da je za varne hiše in zatočišča namenjenih 58,43 % glede na vsa sredstva namenjena za izvajanje programov socialnega varstva na področju preprečevanja nasilja.
MINUS
[1] Ferlan Istinič, M. (2015) Dopis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za socialne zadeve, Posredovanje podatkov povezanih s preprečevanjem nasilja, z dne 2. 10. 2015.
[2] Priporočeno število namestitev za ženske žrtve nasilja v družinskem kontekstu je eno mesto/postelja na 10.000 prebivalcev, geografsko dobro razporejeno (EG–TFV (2008) 6), vendar bi število mest moralo biti odvisno od dejanskih potreb glede na različne vrste nasilja (odst. 135).
[3] Smolej Jež, S., Kovač, N., Žiberna, V. (2015) Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva, Poročilo o izvajanju programov v letu 2014, Končno poročilo, Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za socialne zadeve. Dostopno na: http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/sociala/Koncno_porocilo_za_leto_2015.pdf, 31. 8. 2015.
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.