Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Podpiši!
   Ime in priimek
   E-naslov
   Komentar -
Število komentarjev: 15731   
Pokliči in povej!
Če doživljate nasilje ali če veste za nekoga, ki doživlja nasilje, poiščite pomoč! SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja (080 / 11 55) deluje vsak delavnik od 12.00 do 22.00 in vsak dan od 18.00 do 22.00 ure. Na brezplačni telefonski številki smo vam na voljo za telefonski svetovalni, anonimni, zaupni in informativni pogovor s strokovno usposobljenimi svetovalkami za žrtve nasilja.
O kampanji
Kampanja "Podpišem" je namenjena ratifikaciji in izvajanju Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini (Istanbulska konvencija).

Autonomni ženski centar (AŽC), Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja in 26 regionalnih in lokalnih partnerjev iz Srbije, Črne gore, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Bivše Jugoslovanske republike Makedonije, s podporo WAVE in EWL mreže, smo skupaj oblikovali in izvedli štiriletno zagovorniško kampanjo.

Kampanja je del projekta Usklajena prizadevanja, ki delujejo v smeri novih evropskih standardov za zaščito žensk pred nasiljem zaradi spola.

Izbira sporočil

Splošno sporočilo kampanje je bilo "Podpišem" - ratifikacijo in dosledno izvajanje Istanbulske konvencije. Ideja je bila ustvariti sporočilo, s katerim se lahko identificira največje število državljank in državljanov, ne glede na spol, starost, razred, narodnosti, itd.

Partnerske organizacije so prilagodile svoja sporočila njihovemu lokalnem okolju. Sporočila so bila zasnovana tako, da so motivirala državljanke in državljane k ukrepanju, z namenom pritegniti pozornost medijev in izvajanjem pritiska na odločevalke in odločevalce.

Vsa sporočila so bila osredotočene na ratifikacijo Istanbulske konvencije in izpolnjevanje njenih standardov. S časoma se je povečal pritisk na odločevalke in odločevalce, da je potrebno izpolnjevati standarde Istanbulske konvencije.

Sporočila v letu 2013 in 2014

Nočem živeti v strahu. Nočem biti pretepena. Nočem biti posiljena. Nočem biti tiho in trpeti. Nočem, da me silijo k poroki. Nočem prodajati svojega telesa. Tisto, česar nihče noče, je treba spremeniti!

Sporočila v letu 2015

Državo pozivamo k izvajanju Konvencije proti nasilju nad ženskami.
Kaznivo dejanje zalezovanja.
Spremstvo žrtev na institucije.
Brezplačna pomoč za žrtve nasilja po vsej Sloveniji.
Zaščitni ukrepi na sodišču.
Sankcije za kršitev ukrepov.
Programi za storilce nasilja po vsej Sloveniji.
Podaljšanje ukrepa prepovedi približevanja.
Od besed k dejanjem!


Sporočila v letu 2016

Ne prenesem
Gneče na cesti
Zamujanja
Počasnega interneta
Čakanja v vrsti
Umazanega stranišča
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Podpišem!


Orodja in mediji za posredovanje sporočil

Uporabljeni so bili klasični marketinški prijemi za dosego čim širšega kroga prebivalstva: oglasi na televiziji, radiu, v tiskanih medijih in oglaševanje s plakati na javnih mestih. Naš proračun je bil zelo omejen, zato smo se z medijskimi hišami dogovorili za kar nekaj donacijskih objav (na primer, medijski prostor v Srbiji je bil v celoti pridobljen donatorsko, v Sloveniji pa je bil pridobljen medijski prostor 12-krat večji od vloženih finančnih sredstev).

Vse pomembne informacije so na voljo na skupni spletni strani, FB strani in Twitter v 11 jezikih, vključno z manjšinskimi jeziki (madžarski, albanski, turški in romski jezik).

Najpomembnejši del kampanje je bil usmerjen v spodbujanje državljank in državljanov in številnih deležnikov, da se v kampanjo aktivno vključijo.

V kar 90 mestih je bilo organiziranih veliko število akcij, ulične akcije, javni nastopi, javne razprave, okrogle mize, delavnice, novinarske konference, posveti, delovni sestanki, itd.

Akcije so časovno sovpadale s pomembnimi datumi in mednarodnimi dogodki, kot je mednarodna kampanja "16 dni aktivizma proti nasilju nad ženskami". Akcije so potekale v številnih mestih z veliko udeležbo, na javnih prostorih (glavni trgi, nakupovalna središča, avtobusne postaje). Sodelovali smo na mnogih drugih dogodkih, sejmih, filmskih in gledaliških festivalih, strokovnih srečanjih, Ljubljanski maraton. Tako so informacije lahko dosegle čim več družbenih skupin. Spletna komunikacija in pojavnost na družabnih omrežjih, je igrala pomembno vlogo predvsem za ozaveščanje mladih.

Zagovorniške aktivnosti

Velik del aktivnosti v usklajenih prizadevanjih so predstavljale zagovorniške aktivnosti za spremembe zakonov in politik na nacionalnem in lokalnem nivoju. Partnerske organizacije so pripravile predloge in amandmaje za zakone, vzpostavile nova sodelovanja in se dogovarjale z odločevalkami in odločevalci.

"Orodja" za zagovorništvo

Pripravili smo skupno metodologijo za skladnost zakonodajnih in strateških dokumentov s standardi Istanbulske konvencije (dve leti preden je bil oblikovan vprašalnik strokovne skupine GREVIO).

Osnovne študije (baseline studies) so bile pripravljene v šestih državah (večina študij je dosegljiva v lokalnih jezikih). Posredovane so bile pomembnim državnim organom in institucijam.

Skupaj smo pripravili indikatorje za spremljanje uresničevanja 51. členov Istanbulske konvencije.

V pripravi je spletna baza podatkov, ki prikazuje usklajenost zakonodajnega in strateškega okvira vseh šestih držav o 51. členih Istanbulske konvencije (na voljo v lokalnih jezikih). Spletna baza podatkov vsebuje tudi oceno glede uresničevanja vsakega posameznega člena. Z bazo se lahko letno spremlja napredek, primerja in tudi grafično prikazuje stanje v vseh šestih državah regije.

Komisar za človekove pravice pri Svetu Evrope, Nils Muižnieks, je pozdravil ratifikacijo Istanbulske konvencije s strani Srbije in priporočil uporabo "orodij", ki jih je razvil Autonomni ženski centar (Beograd, Srbija) za spremljanje izvajanja te mednarodne pogodbe.

Zavezništva in podpora

Zagovorništvo za spreminjanje zakonov in politik z namenom usklajevanja s standardi Istanbulske konvencije je dolgotrajen in nepredvidljiv proces.

Partnerske organizacije so prejele podporo od predstavnic/predstavnikov parlamentov, predsednic/predsednikov držav, ministric/ministrov, predstavnic/predstavnikov mehanizmov za enakost spolov in neodvisnih teles za zaščito državljanskih pravic.

Nekateri primeri: Filip Vujanović, predsednik Črne Gore, je na sestanku voditeljev "Brdo-Brioni" postopek, ki je bil v Sarajevu 28. in 29. 5. 2016, izpostavil vprašanje regionalnega sodelovanja pri preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini.

Minister za zunanje zadeve iz Srbije je sprejel večino predlogov, ki jih je Autonomni ženski centar (Beograd, Srbija) predlagal v osnutku zakona o azilu in začasni zaščiti (Draft Law on Asylum and Temporary Protection).

Profesor Dušan Milisavljević, dr., član srbskega parlamenta, je tretjič za glasovanje predlagal amandmaje k Zakonu o policiji povezanih z izdajo dovoljenja policiji za "zaščitne ukrepe v sili" v primerih nasilja v družini.

V Sloveniji se je v času trajanja projekta, tudi zaradi zagovorništva ženskih nevladnih organizacij, spremenil Kazenski zakonik (med drugim se je dodal nov 134.a člen Zalezovanje in nov člen 132.a Prisilna sklenitev zakonske zveze ali vzpostavitev podobne skupnosti), prav tako je v letu 2016 spremenil Zakon o preprečevanju nasilja v družini.

Dubravka Simonović, Posebna odposlanka ZN za nasilje nad ženskami, njegove vzroke in posledice, je bila ena izmed govork na konferenci, ki jo je organiziral Autonomni ženski centar (Beograd, Srbija).

Rezultati

Istanbulska konvencija je bila ratificirana v štirih državah, kampanja je potekala skupaj v šestih državah.

Hrvaška je pričela s procesom ratifikacije, kot je napovedal njihov premier.

Kampanja in zagovorniške aktivnosti so dosegle izjemno vidljivost, pozornost odločevalk in odločevalcev, medijev in javnosti. Državljanke in državljani so pokazali veliko pripravljenost sodelovati (podpisovanje in pošiljanje sporočil). Mediji so izkazali podporo z donacijo prostora za oglaševanje materialov in poročil.

Vseevropsko svetovalno podjetje European Diversity Research & Consulting je objavilo informacije in pozitivno oceno kampanje v članku "Kreativna spletna kampanja poziva Hrvaško k ratifikaciji Konvencije za boj proti nasilju nad ženskami".

Kampanja "Podpišem" se je uvrstila v finalni izbor za nagrado PRIZNANJE 2016, katero podeljuje Srbsko združenje za odnose z javnostjo.

Amandmaji za Kazenski zakonik, ki jih je pripravil Autonomni ženski centar (Srbija, Beograd) so bili potrjeni s strani članic in članov strokovne skupine GREVIO, kar je poudarila Vesna Ratković v analizi usklajenosti Kazenskega zakonika Republike Srbske z Istanbulsko konvencijo.

Projekt "Usklajena prizadevanja – K novim evropskim standardom za zaščito žensk, ki doživljajo nasilje zaradi spola" je na Framework Partnership Agreements (FPAs) Closing Conference dobil nagrado zaradi vpliva na spremembe v regiji.

Rezultati v letih 2013/2014:

•  pri razpravah o nasilju zaradi spola in standardih Istanbulske konvencije (projektni partnerji, pridruženi partnerji in ciljna skupina ter vključene odločevalke in odločevalci) je sodelovalo 2567 udeleženk in udeležencev (1680 na nacionalnem in 877 na lokalnem nivoju);
•  spletno stran Podpišem.org (84.265 obiskov spletne strani; 553 objavljenih člankov) je s svojim podpisom in sporočilom proti nasilju podprlo 9,030 oseb;
•  527 medijskih objav o aktivnostih partnerskih ženskih organizacij;
•  vloženih je bilo 45 predlogov za izboljšanje/harmonizacijo zakonov in politik na področju nasilja zaradi spola;
•  v obdobju poročanja o projektu je bilo sprejetih 15 predlogov (33 %);
•  partnerske organizacije so se pridružile kampanji Ukrepaj proti posilstvu (Act against rape!) Uporabi Istanbulsko konvencijo! (Evropski ženski lobi, 2013).


Rezultati v letu 2015:

•  ocenjujemo, da je sporočilo kampanje doseglo med 25 % in 55 % državljank in državljanov partnerskih držav (TV, radio, časopisi, plakati, veliki reklamni plakati, idr.);
•  vsaj 54.902 oseb je bilo direktno vključenih v kampanjo in politične akcije (ocenjujemo, da je bilo vključenih oseb še več, ampak je bilo težko natančno oceniti številko);
•  502 medijskih objavi o aktivnostih partnerskih ženskih organizacij;
•  v izmenjavo informacij je bilo aktivno vključenih 155 ženskih organizacij iz šestih držav, večina organizacij je sodelovala tudi pri aktivnostih;
•  v dialogu o nasilju zaradi spola in standardih Istanbulske konvencije je sodelovalo 280 deležnikov (156 na nacionalnem in 124 na lokalnem nivoju);
•  na podlagi rezultatov poročil o spremljanju, je bilo vloženih 78 predlogov za izboljšanje/harmonizacijo zakonov in politik na področju nasilja zaradi spola (49 na nacionalnem in 29 na lokalnem nivoju);
•  v obdobju poročanja o projektu je bilo sprejetih 24 predlogov (9 na nacionalnem in 15 na lokalnem nivoju);
•  partnerske organizacije so se pridružile kampanji Step UP! (WAVE, 2016).


Rezultati v letu 2016:

•  ocenjujemo, da je sporočilo kampanje doseglo med 18,5 % in 50 % državljank in državljanov partnerskih držav (TV, radio, časopisi, plakati, veliki reklamni plakati, idr.);
•  vsaj 44.095 oseb je bilo direktno vključenih v kampanjo in politične akcije;
•  720 medijskih objav o aktivnostih partnerskih ženskih organizacij/mrež (638 v nacionalnih medijih in 82 v lokalnih medijih);
•  vsaj 155 ženskih organizacij iz šestih držav (štiri iz zahodnega Balkana in dve iz Evropske Unije) je bilo aktivno vključenih v izmenjavo informacij;
•  16 ženskih organizacij iz Albanije, Turčije in Kosova se je udeležilo dveh konferenc, ki sta bili organizirani v sklopu projekta;
•  vsaj 90 mednarodnih organizacij (ki delujejo zunaj meja držav, ki so bile v projekt vključene) je bilo obveščenih o aktivnostih projekta;
•  v javnem diskurzu v okviru projekta je sodelovalo 205 deležnikov;
•  na podlagi rezultatov poročil o spremljanju, je bilo vloženih 54 predlogov za izboljšanje/harmonizacijo zakonov in politik na področju nasilja zaradi spola (50 na nacionalnem in štirje na lokalnem nivoju);
•  v obdobju poročanja o projektu je bilo sprejetih 22 predlogov (vsi na nacionalnem nivoju);
•  video spot iz Srbije "Silent Life" je sodeloval na vseevropskem natečaju za mlade za najboljši video proti nasilju nad ženskami in zasedel drugo mesto.


 
Multimedia
 
 
Koledar
 
24/03/2014, Ljubljana
Danes ob 16.45 si morate nujno ogledati oddajo Dobra ura. Tema je nasilje. Špela Veselič, vodja programov Društva SOS telefon se bo vključila v oddajo ter spregovorila o delovanju na področju preprečevanja in obravnave nasilja nad ženskami in otroki, o oblikah pomoči žrtvam nasilja ter o Istanbulski konvenciji.
 
23/09/2014, City hotel, Ljubljana
Mednarodna konferenca: "Istanbulska konvencija – pomemben mejnik v zgodovini gibanja za pravice žensk"

Na mednarodni konferenci bomo obravnavali problematiko nasilja nad ženskami ter poudarili pomen ratifikacije in implementacije Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini – Istanbulske konvencije, ki celostno ureja področje preprečevanja nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter vzpostavlja pravni okvir za zaščito žensk. 

Izjava za javnost 

Potek konference
 
Več
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.