Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
1. Pogodbenice zagotovijo ali okrepijo ustrezna usposabljanja za strokovnjake, ki se ukvarjajo z žrtvami ali storilci vsakršnih nasilnih dejanj s področja uporabe te konvencije, o preprečevanju in odkrivanju teh nasilnih dejanj, o enakosti med ženskami in moškimi, o potrebah in pravicah žrtev ter preprečevanju sekundarne viktimizacije.

2. Pogodbenice spodbujajo, da usposabljanje iz prvega odstavka vključuje usposabljanje za usklajeno vsestransko sodelovanje vseh ustreznih akterjev, da se omogočijo celoviti in ustrezni napotitveni postopki v primerih nasilja, ki jih zajema področje uporabe te konvencije.
KAZALNIKI
 
1. Število usposobljenih strokovnjakinj in strokovnjakov, ki delajo z žrtvami in povzročitelji vseh oblik nasilja, ki jih zajema ta Konvencija, na letni ravni, na naslednjih področjih1:
- preprečevanje in odkrivanje nasilja;
- enakosti med spoloma;
- potrebe in pravice žrtev nasilja;
- preprečevanje sekundarne viktimizacije;
- ustrezen in učinkovit odziv pristojnih institucij/služb;
- pomen usklajenega sodelovanja med institucijami, službami in organizacijami.
Odgovor: V praksi ugotavljamo nesistematično usposabljanje strokovnih delavk in delavcev, ki imajo pri svojem delu stik z žrtvami nasilja na vseh področjih, ki so našteta. Ni znanega števila posameznih strokovnih delavk/delavcev, ki delajo z žrtvami in so usposobljeni na teh področjih.
PLUS
1. Število usposobljenih strokovnjakinj in strokovnjakov, ki delajo z žrtvami in povzročitelji vseh oblik nasilja, ki jih zajema ta Konvencija, na letni ravni, na naslednjih področjih1:
- preprečevanje in odkrivanje nasilja;
- enakosti med spoloma;
- potrebe in pravice žrtev nasilja;
- preprečevanje sekundarne viktimizacije;
- ustrezen in učinkovit odziv pristojnih institucij/služb;
- pomen usklajenega sodelovanja med institucijami, službami in organizacijami.
Odgovor: V praksi ugotavljamo nesistematično usposabljanje strokovnih delavk in delavcev, ki imajo pri svojem delu stik z žrtvami nasilja na vseh področjih, ki so našteta. Ni znanega števila posameznih strokovnih delavk/delavcev, ki delajo z žrtvami in so usposobljeni na teh področjih.

Na policiji poteka usposabljanje s pomočjo Projekta Multiplikatorjev. Po podatkih Policije[2] so v letu 2014 so izvedli dve usposabljanji s področja nasilja v družini, katerih namen je bil usposobiti nove kandidate za multiplikatorje. Usposobljenih je bilo 80 novih multiplikatorjev – trenerjev. V letu 2014 so na Policiji izdelali elektronsko učilnico za obravnavo nasilja v družini in s pomočjo e-izobraževanja usposobili 3.666 policistk/policistov in kriminalist/kriminalistov.

Potrebno je urediti področje izobraževanja v vseh resorjih – sistematično in obvezno izobraževanje. Menimo, da se na to temo še največ izobražujejo na CSD-jih in policiji, nujno bi bilo sistematično in obvezno izobraževanje tožilk/tožilcev, sodnic/sodnikov in zdravnic/zdravnikov.

V Predlogih Društva SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja in Društva za nenasilno komunikacijo ob pripravi novega nacionalnega programa o preprečevanju in ustavljanju nasilja v družini[3] "smo usposabljanje izpostavili kot problematično področje: »Za nasilje moramo biti senzibilizirani, sicer ga spregledamo, ne prepoznamo dinamike, ki ga vodi, ne razumemo, da gre za proces in ne hipno odločitev nekoga, da dnevno, tedensko, mesečno, ponavlja nasilna dejanja nad partnerko.

Še vedno je problematičen človeški faktor – strokovnim delavkam in delavcem manjka  subtilnosti. Nismo uspeli vseh toliko senzibilizirati za problematiko nasilja, da bi bili vsi sposobni prepoznati ozadje – zakaj žrtev nasilja reagira tako kot reagira, zakaj ne sodeluje v postopkih, kakšne so posledice nasilja.

Strokovne delavke/delavce je treba še vedno prepričevati, da je žrtev – žrtev, sploh če noče sodelovati v postopkih. Dostikrat se bojijo povzročitelja in posledično ne delajo v korist žrtve, ali pa jih uspe povzročitelj zmanipulirati – ker niso seznanjeni s problematiko nasilja in so polni predsodkov in stereotipov o odnosih med spoloma, med partnerjema, o nasilju v družini."

Posebno se je izpostavilo izobraževanje za sodnice in sodnike[3]:

"Problem je odsotnost sistematičnega izobraževanja s področja nasilja. Posledica je  nerazumevanje pojava nasilja, kar se kaže skozi številne predsodke in prepričanja sodnic in sodnikov, ki vplivajo na sam postopek in sodno prakso. Še vedno so sodni razpleti odvisni od osebne naravnanosti sodnic in sodnikov do nasilja.

Sodniki in sodnice, tožilci in tožilke, odvetnice in odvetniki, ki poznajo dinamiko in zakonitosti nasilja moških nad ženskami, lažje razumejo ter tudi upoštevajo mehanizme, ki pripeljejo do različnih odzivov žrtev ob pričanju. Ta znanja omogočijo več prepoznavanja ozadja, ki ga je tako težko razumeti, ko se srečujemo z nasiljem moških nad ženskami v partnerskih zvezah.

Kadar sodnik, sodnica, tožilec ali tožilka s svojim načinom spraševanja spodbudijo žrtve, da povedo tisto, kar se jim je dogajalo v času odnosa s povzročiteljem, se žrtve dosti bolj odprejo in povedo tisto, česar sicer morda ne bi. Tako se dobi širši vpogled in sliko v situacijo nasilja, ki se je dogajalo.

Odnos sodnic in sodnikov je do žrtev dostikrat nespoštljiv – niso senzibilni do žrtev, ki so preživele hude oblike nasilja.

Zelo velik problem je, če vodja oddelka za družinsko sodstvo pri največjem sodišču v Sloveniji meni - in to celo javno pove, da se o številkah o nasilju nad ženskami in otroki pretirava, da ni tako hudo, ter da sta nasilje in spolna zloraba velikokrat le izgovor za drugačne namene ženske (dobiti skrbništvo nad otrokom in stanovanje).

Dejstvo je, da se sodnikov in sodnic ne bojijo povzročitelji, temveč žrtve – žrtve imajo zelo velik strah pred sodiščem.«

Posebno problematično se nam zdi tudi pomanjkanje znanja za specifične oblike nasilja, predvsem pa potrebno občutljivost za delo z žrtvami pri sodnih izvedenkah in izvedencih ter tudi sodnicah in sodnikih, ko se srečujejo z nasiljem.

V predlogih za spremembo Zakona o preprečevanju nasilja v družini smo nevladne organizacije opozorile še na:

»Podpisane organizacije opažamo, da je poznavanje dinamike nasilja in njegovih posledic med strokovnimi službami preskromno. Zaradi navedenega prihaja do nestrokovnih odločitev organov in organizacij in celo do sekundarne viktimizacije žrtev, npr., očitanje žrtvam, prelaganje odgovornosti na njih, neprimerni komentarji (»Meni je vseeno, če se vidva pobijeta med sabo.«) in grožnje (npr., po odvzemu otroka, če se žrtev in povzročitelj ne bosta dogovorila), kričanje (!) na žrtve… Poleg tega prihaja tudi do očitnih kršitev zakonov, npr., ko žrtev in povzročitelj prideta skupaj na tožilstvo, kjer žrtev v navzočnosti povzročitelja pove, da ne želi, da bi se kazenski postopek zoper povzročitelja zaradi storitve kaznivega dejanja nasilja v družini (ki se sicer preganja po uradni dolžnosti, torej neodvisno od predloga oškodovanke) nadaljeval, češ, da sta se dogovorila glede otrok, tožilstvo pa posledično pregon ustavi.

Apeliramo na državo, da dosledno zagotovi sistematično, redno in obvezno izobraževanje za vse strokovne delavke in delavce, ki prihajajo v stik z žrtvami in povzročitelji nasilja v družini, torej tudi za sodnice, sodnike, tožilke in tožilce. Pomanjkanje znanja na področju nasilja opažajo tudi same sodnice in sodniki, tožilke in tožilce ter si želijo izpopolnjevanja na tem področju.

Naj poleg potrebe po izobraževanja sodnic in sodnikov ter tožilk in tožilcev izpostavimo tudi potrebo po izobraževanju strokovnih delavk in delavcev na centrih za socialno delo. Zaposleni na nekaterih CSD po naših opažanjih namreč nimajo dovolj znanj o nasilju in pomoči žrtvam za pomembno vlogo in obseg nalog, ki jih imajo v zvezi z nasiljem. Posledično so se na mnogih centrih za socialno delo oblikovale izrazito slabe prakse, ki škodujejo žrtvam nasilja in njihovim otrokom. 

Določiti je potrebno obseg osnovnega usposabljanja in stalnega dodatnega usposabljanja ter še posebej specializiranih znanj (spolno nasilje, pomoč žrtvam z manj moči/ranljivejših oseb, …).

Podpisane organizacije tudi menimo, da je smotrno, da strokovne delavke in delavce izobražujejo in usposabljajo tudi nevladne organizacije oz. druge organizacije, ki delujejo na področju nasilja in so njihovi programi verificirani s strani države. Te imajo namreč največ neposrednega stika z žrtvami nasilja v družini in lahko tako s svojimi izkušnjami in primeri iz prakse tvorno doprinesejo h kakovosti izobraževanja."

MINUS
2. Odstotek usposabljanj strokovnjakinj in strokovnjakov, ki delajo z žrtvami ali s povzročitelji vseh oblik nasilja, ki jih zajema ta Konvencija, in so podprte s strani države, glede na skupno število usposabljanj, ki so jih oblikovale in izvajale ženske nevladne organizacije, na letni ravni.
Odgovor: Usposabljanja, ki jih izvajajo nevladne organizacije niso posebej finančno podprta, kakor tudi ostale dejavnosti preventive, ampak so usposabljanja vključena v sofinanciranje kurativnih programov.
2. Odstotek usposabljanj strokovnjakinj in strokovnjakov, ki delajo z žrtvami ali s povzročitelji vseh oblik nasilja, ki jih zajema ta Konvencija, in so podprte s strani države, glede na skupno število usposabljanj, ki so jih oblikovale in izvajale ženske nevladne organizacije, na letni ravni.
Odgovor: Usposabljanja, ki jih izvajajo nevladne organizacije niso posebej finančno podprta, kakor tudi ostale dejavnosti preventive, ampak so usposabljanja vključena v sofinanciranje kurativnih programov.
MINUS
[1] Imenovana področja so navedena v Obrazložitvi Konvencije, skupaj s tem členom.
[2] Stregar, M. (2015) Dopolnitev odgovora Policije na zaprosilo Društva SOS telefon, z dne 20. 10. 2015.
[3] Zabukovec Kerin, K., Hrovat, D. (2015) Predlogi Društva SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja in Društva za nenasilno komunikacijo ob pripravi nove Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini. Ljubljana: Društvo za nenasilno komunikacijo, Društvo SOS telefon.
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.