Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
44. člen - Pristojnost
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
44. člen - Pristojnost
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
44. člen - Pristojnost
1. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za določitev pristojnosti za vsako kaznivo ravnanje v skladu s to konvencijo, kadar:
a. je storjeno na njihovem ozemlju; ali
b. je storjeno na ladji, ki pluje pod njihovo zastavo; ali
c. je storjeno v zrakoplovu, registriranim po njihovem pravu; ali
d. ga je storil njihov državljan; ali
e. ga je storila oseba, ki običajno prebiva na njihovem ozemlju.

2. Pogodbenice si prizadevajo sprejeti potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za določitev pristojnosti za vsako kaznivo ravnanje, določeno v skladu s to konvencijo, kadar je storjeno proti njihovemu državljanu ali osebi, ki običajno prebiva na njihovem ozemlju.

3. Za pregon kaznivih ravnanj, določenih v skladu s 36., 37., 38. in 39. členom te konvencije, pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da njihova pristojnost ni podrejena pogoju, da dejanja veljajo za kazniva na ozemlju, kjer so bila storjena.

4. Za pregon kaznivih ravnanj, določenih v skladu s 36., 37., 38. in 39. členom te konvencije, pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da njihova pristojnost glede točk d. in e. prvega odstavka, ni podrejena pogoju, da se pregon lahko začne le po žrtvini prijavi kaznivega ravnanja ali predložitvi podatkov države, v kateri je bilo storjeno kaznivo ravnanje.

5. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za določitev pristojnosti za kazniva ravnanja, določena v skladu s to konvencijo, kadar je domnevni storilec na njihovem ozemlju in ga ne izročijo drugi pogodbenici izključno zaradi njegovega državljanstva.

6. Kadar več kakor ena pogodbenica uveljavlja pristojnost za domnevno kaznivo ravnanje, določeno v skladu s to konvencijo, se vpletene pogodbenice po potrebi posvetujejo glede določitve najprimernejše pristojnosti za pregon.

7. Brez poseganja na splošna pravila mednarodnega prava ta konvencija ne izključuje kazenske pristojnosti, ki jo izvaja pogodbenica v skladu s svojim notranjim pravom.
 
0 – vprašanja ne regulira zakon/politika oziroma obstoječe določilo ni skladno s standardom v Konvenciji (standard iz Konvencije se šteje za minimalni standard);
1 – regulacija obstaja, a ne dosega standarda Konvencije (v določbi in/ali v uporabi);
2 – dosežen je standard Konvencije oziroma je blizu standardu v določbi;
3 - dosežen je standard Konvencije oziroma je blizu standardu v določbi in v uporabi;
4 – vprašanje je v državi urejeno bolje kot v standardu Konvencije.
Splošna ocena 44. člena Pristojnost
Primerjava med državami 44. člena Pristojnost
VPRAŠANJA
 
a. Ali država določa pristojnost za kazniva dejanja zajeta v Konvenciji, glede na teritorialno načelo? Ali lahko vzpostavi pristojnost ne glede na državljanstvo storilca?
Odgovor: Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 
a. Ali država določa pristojnost za kazniva dejanja zajeta v Konvenciji, glede na teritorialno načelo? Ali lahko vzpostavi pristojnost ne glede na državljanstvo storilca?
Odgovor: Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 
MINUS
b. Ali zakonodaja dovoljuje kazenski pregon storilca in kaznivih dejanj, navedenih v Konvenciji, storjenih na drugem, tujem ozemlju? Ali je država glede prebivališča vzela pridržek?
Odgovor: Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 
b. Ali zakonodaja dovoljuje kazenski pregon storilca in kaznivih dejanj, navedenih v Konvenciji, storjenih na drugem, tujem ozemlju? Ali je država glede prebivališča vzela pridržek?
Odgovor: Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 
MINUS
c. Ali zakonodaja dopušča kazenski pregon kaznivih dejanj iz Konvencije na podlagi državljanstva ali dovoljenja za prebivanje?
Odgovor: Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 
c. Ali zakonodaja dopušča kazenski pregon kaznivih dejanj iz Konvencije na podlagi državljanstva ali dovoljenja za prebivanje?
Odgovor: Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 
MINUS
d. Ali obstaja pravilo, ki spodbija postopek pregona dvojne kaznivosti (dejanje je treba dokazati kot kaznivo dejanje, na obeh ozemljih: v državi, kjer je storjeno kaznivo dejanje in v državi, od koder storilec prihaja) glede na 36., 37., 38. in 39. člen Konvencije? Prosimo, preverite zadržke, ki jih je država vzela v povezavi s tem?
Odgovor: Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 
d. Ali obstaja pravilo, ki spodbija postopek pregona dvojne kaznivosti (dejanje je treba dokazati kot kaznivo dejanje, na obeh ozemljih: v državi, kjer je storjeno kaznivo dejanje in v državi, od koder storilec prihaja) glede na 36., 37., 38. in 39. člen Konvencije? Prosimo, preverite zadržke, ki jih je država vzela v povezavi s tem?
Odgovor: Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 
MINUS
e. Ali obstajajo dodatne zahteve za člene (od 36. do 39. člena) glede pogojev prijavljanja kaznivih dejanj s strani žrtve ali prenašanjem informacij s pomočjo državnih organov iz države na ozemlje, kjer se je zgodilo kaznivo dejanje?
Odgovor: Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 
e. Ali obstajajo dodatne zahteve za člene (od 36. do 39. člena) glede pogojev prijavljanja kaznivih dejanj s strani žrtve ali prenašanjem informacij s pomočjo državnih organov iz države na ozemlje, kjer se je zgodilo kaznivo dejanje?
Odgovor: Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 
MINUS
f. Ali se lahko pogodbenice Konvencije med seboj posvetujejo, da bi ugotovile najbolj ustrezen pravni način pregona?
Odgovor: Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 
f. Ali se lahko pogodbenice Konvencije med seboj posvetujejo, da bi ugotovile najbolj ustrezen pravni način pregona?
Odgovor: Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 
MINUS
g. Ali obstajajo še dodatna pravna podlaga za vzpostavitev pristojnosti v primerih nasilja nad ženskami po mednarodnem pravu? Če je odgovor pritrdilen, prosimo, navedite.
Odgovor: Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 
g. Ali obstajajo še dodatna pravna podlaga za vzpostavitev pristojnosti v primerih nasilja nad ženskami po mednarodnem pravu? Če je odgovor pritrdilen, prosimo, navedite.
Odgovor: Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 
MINUS
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.