Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
3. člen – Opredelitve pojmov
5. člen - Obveznosti države in dolžna skrbnost
7. člen - Celovita in usklajena politika
8. člen - Finančni viri
9. člen - Nevladne organizacije in civilna družbo
10. člen - Usklajevalno telo
11. člen - Zbiranje podatkov in raziskave
15. člen - Usposabljanje strokovnjakinj in strokovnjakov
16. člen - Preventivno delovanje in programi za delo s povzročitelji nasilja
18. člen - Splošne obveznosti
19. člen - Informacije
20. člen - Splošne podporne storitve
21. člen - Pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
22. člen - Strokovne podporne storitve
23. člen - Zatočišča ali varne hiše
24. člen - Telefonske številke za pomoč
25. člen - Podpora žrtvam spolnega nasilja
26. člen - Zaščita in podpora za otroke, priče
27. člen - Poročanje
28. člen - Poročanje (s strani) strokovnjakov
29. člen - Civilne tožbe in pravna sredstva
30. člen - Odškodnina
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
32. člen - Civilne posledice prisilnih porok
33. člen - Psihično nasilje
34. člen - Zalezovanje
35. člen - Fizično nasilje
36. člen - Spolno nasilje, vključno s posilstvom
37. člen - Prisilna poroka
38. člen - Pohabljenje ženskih spolovil
39. člen - Prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
40. člen - Spolno nadlegovanje
41. člen - Pomoč ali napeljevanje in poskus
42. člen - Nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«
43. člen - Obravnava kaznivih dejanj
44. člen - Pristojnost
45. člen - Sankcije in ukrepi
46. člen - Oteževalne okoliščine
47. člen - Kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
48. člen - Prepoved obveznih alternativnih postopkov reševanja sporov ali izrekanja kazni
49. člen - Splošne obveznosti
50. člen - Takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
51. člen - Ocena in obvladovanje tveganja
52. člen - Nujni omejitveni ukrepi
53. člen - Ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
54. člen - Preiskovanje in dokazi
55. člen - Ex parte in ex officio postopki
56. člen - Zaščitni ukrepi
57. člen - Pravna pomoč
58. člen - Zastaranje
59. člen - Prebivališče
60. člen - Prošnje za azil zaradi spola
61. člen - Prepoved izgona ali vrnitve (načelo nevračanja)
 
31. člen - Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
1. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da se pri določanju skrbništva in pravice do stikov z otroki upoštevajo nasilni dogodki, ki jih zajema področje uporabe te konvencije.

2. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da izvajanje pravice do stikov ali skrbništva ne ogrozi pravic in varnosti žrtve ali otrok.
 
0 – vprašanja ne regulira zakon/politika oziroma obstoječe določilo ni skladno s standardom v Konvenciji (standard iz Konvencije se šteje za minimalni standard);
1 – regulacija obstaja, a ne dosega standarda Konvencije (v določbi in/ali v uporabi);
2 – dosežen je standard Konvencije oziroma je blizu standardu v določbi;
3 - dosežen je standard Konvencije oziroma je blizu standardu v določbi in v uporabi;
4 – vprašanje je v državi urejeno bolje kot v standardu Konvencije.
Splošna ocena 31. člena Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
Primerjava med državami 31. člena Skrbništvo, pravica do stikov in varnost
VPRAŠANJA
 
a. Ali pri odločitvi o začasnem ali stalnem skrbništvom in pravici do obiskov, sodišča upoštevajo morebitno nasilje, ko so mu bili otroci priča ali če so bili sami žrtve nasilja? Če je odgovor pritrdilen, je to določilo zakona (je to posebna zahteva, ki je predpisan z zakonom ali drugim pravnim aktom), ali je to predmet sodničine/sodnikove presoje/mnenja ali višjega sodišča? Prosimo, navedite. Če je zadeva opredeljena v pravnem ali drugem dokumentu, navedite vir.
Odgovor: Z novelo Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND)1 se je spremenil 20. členu (ukrepi za zagotavljanje varstva otrok). 20. člen v povezavi s 19. členom (ukrepi sodišča zaradi nasilnih dejanj), določa dolžnost CSD, da izvede posebne ukrepe za varstvo otroka v skladu z Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR)2, ki sistemsko ureja varstvo mladoletnih otrok, ne glede na vir ali vrsto ogroženosti.

Nov 20. člen se glasi:

20. člen
(ukrepi za zagotavljanje varstva otrok)
Za zagotavljanje varstva otrok lahko sodišče poleg ukrepov iz 19. člena tega zakona:
-  prepove prehod državne meje otroku, razen s posebej določeno osebo, organom ali organizacijo;
- predlaga odvzem osebnega dokumenta otroka v skladu z zakonom;
- prepove izdajo osebnega dokumenta otroku na podlagi vloge enega ali obeh staršev ali tretje osebe;
- prepove vročitev osebnega dokumenta otroka enemu ali obema staršema ali tretji osebi;
- odloči o nujnem zdravniškem pregledu otroka ali zdravljenju otroka in o drugih zdravstvenih posegih.
 
Prav tako je v ZPND1 dodan nov 22.g člen (varstvo otrok), ki se nanaša na ukrepe povezave z varstvom otroke udeleženih kot posredne ali neposredne žrtve nasilja v družini. Zadnji odstavek govori o ukrepih, ko je otrok povzročitelj nasilja:

22.g člen
(varstvo otrok)
(1) Sodišče pri odločanju v postopkih iz tega zakona upošteva tudi otrokovo mnenje, če ga je otrok izrazil sam ali po osebi, ki ji zaupa in jo je sam izbral, in če je sposoben razumeti njegov pomen in posledice.
(2) Če so ukrepi po tem zakonu izrečeni zaradi varstva otroka, spremlja njihovo izvajanje center za socialno delo.
(3) Center za socialno delo izvede tudi vse druge potrebne ukrepe za varstvo otroka v skladu z zakonom, ki ureja družinska razmerja.
(4) Če sodišče izreče ukrep iz 19. člena tega zakona otroku, ki je povzročitelj nasilja, center za socialno delo izvede ukrepe, potrebne za varstvo otroka na način, da se spoštuje odločitev sodišča.
 
Za več podatkov glejte odgovor pod vprašanjem za leto 2015.

 

a. Ali pri odločitvi o začasnem ali stalnem skrbništvom in pravici do obiskov, sodišča upoštevajo morebitno nasilje, ko so mu bili otroci priča ali če so bili sami žrtve nasilja? Če je odgovor pritrdilen, je to določilo zakona (je to posebna zahteva, ki je predpisan z zakonom ali drugim pravnim aktom), ali je to predmet sodničine/sodnikove presoje/mnenja ali višjega sodišča? Prosimo, navedite. Če je zadeva opredeljena v pravnem ali drugem dokumentu, navedite vir.
Odgovor: Z novelo Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND)1 se je spremenil 20. členu (ukrepi za zagotavljanje varstva otrok). 20. člen v povezavi s 19. členom (ukrepi sodišča zaradi nasilnih dejanj), določa dolžnost CSD, da izvede posebne ukrepe za varstvo otroka v skladu z Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR)2, ki sistemsko ureja varstvo mladoletnih otrok, ne glede na vir ali vrsto ogroženosti.

Nov 20. člen se glasi:

20. člen
(ukrepi za zagotavljanje varstva otrok)
Za zagotavljanje varstva otrok lahko sodišče poleg ukrepov iz 19. člena tega zakona:
-  prepove prehod državne meje otroku, razen s posebej določeno osebo, organom ali organizacijo;
- predlaga odvzem osebnega dokumenta otroka v skladu z zakonom;
- prepove izdajo osebnega dokumenta otroku na podlagi vloge enega ali obeh staršev ali tretje osebe;
- prepove vročitev osebnega dokumenta otroka enemu ali obema staršema ali tretji osebi;
- odloči o nujnem zdravniškem pregledu otroka ali zdravljenju otroka in o drugih zdravstvenih posegih.
 
Prav tako je v ZPND1 dodan nov 22.g člen (varstvo otrok), ki se nanaša na ukrepe povezave z varstvom otroke udeleženih kot posredne ali neposredne žrtve nasilja v družini. Zadnji odstavek govori o ukrepih, ko je otrok povzročitelj nasilja:

22.g člen
(varstvo otrok)
(1) Sodišče pri odločanju v postopkih iz tega zakona upošteva tudi otrokovo mnenje, če ga je otrok izrazil sam ali po osebi, ki ji zaupa in jo je sam izbral, in če je sposoben razumeti njegov pomen in posledice.
(2) Če so ukrepi po tem zakonu izrečeni zaradi varstva otroka, spremlja njihovo izvajanje center za socialno delo.
(3) Center za socialno delo izvede tudi vse druge potrebne ukrepe za varstvo otroka v skladu z zakonom, ki ureja družinska razmerja.
(4) Če sodišče izreče ukrep iz 19. člena tega zakona otroku, ki je povzročitelj nasilja, center za socialno delo izvede ukrepe, potrebne za varstvo otroka na način, da se spoštuje odločitev sodišča.
 
Za več podatkov glejte odgovor pod vprašanjem za leto 2015.

 

MINUS
b. Ali je to vprašanje v skladu s načelom "v najboljšem interesu otroka"? Navedite pravno zavezujoče dokumente in priskrbite pojasnila o vpletenih institucijah, vključno z njihovimi pristojnostmi pri reševanju primerov nasilja. Ali obstajajo podatki /raziskave, kjer bi bilo razvidno, kako je opredeljeno načelo "v najboljšem interesu otroka" v kontekstu nasilja nad ženskami? Prosimo, navedite, ključne ugotovitve in kdo je opravil raziskavo/raziskave.
Odgovor:

Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 

b. Ali je to vprašanje v skladu s načelom "v najboljšem interesu otroka"? Navedite pravno zavezujoče dokumente in priskrbite pojasnila o vpletenih institucijah, vključno z njihovimi pristojnostmi pri reševanju primerov nasilja. Ali obstajajo podatki /raziskave, kjer bi bilo razvidno, kako je opredeljeno načelo "v najboljšem interesu otroka" v kontekstu nasilja nad ženskami? Prosimo, navedite, ključne ugotovitve in kdo je opravil raziskavo/raziskave.
Odgovor:

Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 

MINUS
c. Ali obstajajo kakršni koli posebni ukrepi, ki se upoštevajo in zagotovijo, da pravica do obiskov in skrbništva ne ogroža pravic in varnosti žrtve ter pravic in varnosti otrok? Prosimo, navedite. Kateri organ je odgovoren za izvajanje teh ukrepov (policija, centri za socialno delo, sodstvo ali drugi). Ali so na voljo statistični podatki o številu odobrenih ukrepov povezanih z številom družin s sodnimi odločbami o pravici do stika in vzgoje in varstva?
Odgovor:

Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 

c. Ali obstajajo kakršni koli posebni ukrepi, ki se upoštevajo in zagotovijo, da pravica do obiskov in skrbništva ne ogroža pravic in varnosti žrtve ter pravic in varnosti otrok? Prosimo, navedite. Kateri organ je odgovoren za izvajanje teh ukrepov (policija, centri za socialno delo, sodstvo ali drugi). Ali so na voljo statistični podatki o številu odobrenih ukrepov povezanih z številom družin s sodnimi odločbami o pravici do stika in vzgoje in varstva?
Odgovor:

Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 

MINUS
d. Ali ti posebni ukrepi, poleg primerov nasilja v družini, veljajo še za druge oblike nasilja (spolno nasilje, fizično nasilje, prisilne poroke itd.)?
Odgovor:

Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 

d. Ali ti posebni ukrepi, poleg primerov nasilja v družini, veljajo še za druge oblike nasilja (spolno nasilje, fizično nasilje, prisilne poroke itd.)?
Odgovor:

Za odgovor poglejte podatke za leto 2015. 

MINUS

[1] Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND), Ur. l. RS, št. 16/08 in 68/16.

[2] Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), Ur. l. RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo, 101/07 – odl. US, 90/11 – odl. US, 84/12 – odl. US in 82/15 – odl. US.

 
 

Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.