Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Podpiši!
   Ime in priimek
   E-naslov
   Komentar -
Število komentarjev: 13530   
Pokliči in povej!
Če doživljate nasilje ali če veste za nekoga, ki doživlja nasilje, poiščite pomoč! SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja (080 / 11 55) deluje vsak delavnik od 12.00 do 22.00 in vsak dan od 18.00 do 22.00 ure. Na brezplačni telefonski številki smo vam na voljo za telefonski svetovalni, anonimni, zaupni in informativni pogovor s strokovno usposobljenimi svetovalkami za žrtve nasilja.
O projektu
(I faza realizacije projekta)
Usklajena prizadevanja – K novim evropskim standardom za zaščito žensk, ki doživljajo nasilje zaradi spola

Projekt financira: Evropskа unijа v okviru IPA programa – Civil Society Facility Framework Partnership Agreements

Trajanje projekta: 24 mesecev (2015/2016)

Osnovni cilj projekta je prispevati k vzpostavljanju celostnih pravnih in političnih rešitev za zaščito pred nasiljem zaradi spola, ki spadajo k temeljnim pogojem za uresničevanje načel človekovih pravic, demokracije, socialne vključenosti in usklajevanje z evropskimi vrednotami.

Splošni cilj projekta je povečanje zmogljivosti ženskih nevladnih organizacij in mrež v štirih državah Zahodnega Balkana na področjih analiz, spremljanja in zagovorništva na področju varstva žensk zaradi nasilja na podlagi spola, z namenom po dolgoročnem regionalnem sodelovanju in učenju, prenosom izkušenj ter dobrih praks iz EU.

Okvir za projektne aktivnosti predstavlja Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima.

Več
Pričakovani rezultati projekta:

1. Vzpostavljen dialog med šestimi ženskimi nevladnimi organizacijami/mrežami in najmanj sedemdesetimi ključnimi odločevalci, za usklajevanje nacionalnih zakonov in ukrepov za zaščito žrtev nasilja zaradi spola, s Konvencijo Sveta Evrope.

2. Okrepljene zmogljivosti najmanj triindvajsetih lokalnih ženskih organizacij za zastopanje pravic žensk in spremljanje ukrepov za zaščito pred nasiljem zaradi spola ter za socialno vključevanje na lokalni ravni.

3. S strani ženskih nevladnih organizacij vzpostavljen sistem za celovito spremljanje izvajanja zakonodaje in politik v zvezi s Konvencijo Sveta Evrope.

Glavne skupine aktivnosti:

1. Kampanja za ozaveščanje javnosti o pravicah žensk do zaščite pred nasiljem zaradi spola.

2. Organiziranje konferenc, javnih razprav ter informiranje medijev.

3. Javno zagovorništvo za spremembe in dopolnitve zakonov ter uvajanje politike, ki je v skladu s standardi Konvencije (ustvarjanje političnih predlogov in zakonodajnih sprememb).

4. Zastopanje pravic žensk z izkušnjo nasilja zaradi spola, podpora ženskam do pravice samozastopanja, spremljanje izvajanja lokalne politike zaščite pred nasiljem in politike socialnega vključevanja, predlaganje rešitev.

5. Ustvarjanje interaktivne evidence podatkov o stanju nasilja zaradi spola glede na standard pravic in zaščite kot to določa Konvencija.

6. Spremljanje uporabe Konvencije in oblikovanje poročil za ustrezne domače in mednarodne organe.

O projektu
(I faza realizacije projekta)
Projekt Usklajena prizadevanja – K novim evropskim standardom za zaščito žensk, ki doživljajo nasilje zaradi spola (Coordinated efforts - Toward new European standards in protection of women from gender based violence, Europe Aid/132438/C/ACT/Multi; Contract: 2012/306-568)

Projekt financira: Evropskа unijа v okviru IPA programa – Civil Society Facility Framework Partnership Agreements

Projekt v Sloveniji podpirajo: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) in Mestna občina Ljubljana (MOL).

Trajanje projekta: 24 mesecev (2013/2014)

Osnovni cilj projekta je prispevati k vzpostavljanju celostnih pravnih in političnih rešitev za zaščito pred nasiljem zaradi spola, ki spadajo k temeljnim pogojem za uresničevanje načel človekovih pravic, demokracije in socialne vključenosti.

Splošni cilj je prispevati k vzpostavitvi celovitih pravnih in političnih rešitev za zaščito pred nasiljem na podlagi spola (GBV) na Zahodnem Balkanu (Srbije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Makedonije) in Slovenije, saj so to pogoji za uresničevanje demokracije, človekovih pravic, socialne vključenosti in usklajenost z vrednotami EU.

Specifični cilj projekta je povečati zmožnosti ženskih nevladnih organizacij in mrež za pripravo celostnih analiz, monitoringa in zagovorništva na področju zaščite žensk pred nasiljem zaradi spola.

Posebni cilj je povečanje zmogljivosti ženskih organizacij in mrež v štirih državah Zahodnega Balkana (Srbije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Makedonije) in Slovenije, na področjih analiz, spremljanja in zagovorništva na področju varstva žensk zaradi nasilja na podlagi spola, z namenom po dolgoročnem regionalnem sodelovanjem, učenjem, prenosom izkušenj ter dobrih praks iz EU.

Okvir za projektne aktivnosti predstavlja Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini.

Koraki projekta so: ratifikacija, uskladitev z nacionalno zakonodajo in politiko ter implementacija Evropske konvencije o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini (Istanbulska konvencija).

V projektu poleg organizacij iz držav državah Zahodnega Balkana sodelujejo še lokalne organizacije, in sicer v Sloveniji sodelujeta lokalni partnerski organizaciji (Društvo za nenasilno komunikacijo in Pravno informacijski center), skupno bo v projektu sodelovalo 23 lokalnih organizacij (Srbija: 6, Hrvaška, BIH in Makedonija: po 5, Slovenija: 2).

Glavne aktivnosti v projektu so:

1. Razvijanje znanj in spretnosti potrebnih (v obliki seminarjev, delavnic, treningov v ženskih organizacijah in mrežah) pri procesih vplivanja na nosilce odločanja in izvajalce, v krepitvi medsebojnega dialoga;

2. Zagovorniške dejavnosti (akcije in konference) v zvezi z ratifikacijo in uskladitev nacionalne zakonodaje in politik s Konvencijo Sveta Evrope, ustvarjanje izhodiščne študije in oblikovanje ter priprava pravnih aktov ter priporočil politiki, političnim odločevalcem in izvajalcem;

3. Krepitev zmogljivosti ženskih organizacij za zastopanje pravic uporabnic in spremljanje izvajanja politik na lokalni ravni;

4. Spremljanje in vrednotenje učinkov izvajanja določb Konvencije Sveta Evrope.

Osnovne skupine aktivnosti

1. Seminarji, delavnice in usposabljanja za člane ženskih organizacij in mrež, metode zbiranja podatkov, nadzor nad izvajanjem zakonov in politik, zagovorništvo, razvoj komunikacijskih strategij, znanje in spretnosti s pomočjo mehanizmov neodvisen regulatorni organ (varuh človekovih pravic, komisarka za varstvo pred diskriminacijo...)

2. Mednarodne konference o nasilju nad ženskami in pomembnosti Konvencije Sveta Evrope.

3. Zagovorniške dejavnosti v zvezi z ratifikacijo in uskladitev nacionalne zakonodaje in politik s konvencijo Sveta Evrope. Priprava začetnih študij in priporočila za oblikovanje zakonodaje in politik.

4. Zagovorništvo upravičenec, samozagovorništvo v podporo pravic žensk, spremljanje izvajanja lokalnih politik zastrte nasilja in politike socialne vključenosti in predlaga rešitve.

5. Spremljanje in vrednotenje učinkov uporabe določb Konvencije Sveta Evrope in pripravo rednih poročil.
Povzetek uresničevanja projekta Povzetek uresničevanja projekta
 
Aktivnosti
 
Publikacije in poročila
 
 
Partnerske organizacije:
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.