Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
UVOD
Baza podatkov prikazuje usklajenost zakonodajnega in strateškega okvira 6. držav – Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Hrvaške, Makedonije, Srbije in Slovenije s Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima.

Podatki v bazi so razdeljeni na tri sklope:
- Stanje: podatki o stanju – usklajenosti zakonskih in strateških dokumentov s Konvencijo za vsakega od 51. obravnavanih členov Konvencije, po letih (od leta 2014 naprej), in za vsako posamično državo. Poleg teksta je v sklopu stanje vključena tudi ocena stanja, ki je prikazana z dvema grafičnima prilogama: v časovni dimenziji in s primerjavo po državah (ocena stanja je ovrednotena od 0-4);
- Kazalniki: podatki o uveljavljanju Konvencije v vsaki državi, ki bodo vneseni postopno;
- Poročila: na voljo bodo uradna poročila držav in »senčna poročila«, ki jih bodo pripravile ženske nevladne organizacije, o uporabi in izvajanju Konvencije.

Baza podatkov je bila narejena z namenom spremljanja napredka držav pri izpolnjevanju mednarodnih obvez, kakor tudi z namenom javnega pritiska na politične odločevalce/odločevalke in institucije za neposredno izvajanje določil Konvencije v praksi.

Baza podatkov je nastala v projektu »Usklajena prizadevanja – K novim evropskim standardom za zaščito žensk, ki doživljajo nasilje zaradi spola«, ki ga financira Evropska unija.
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.